19 °C

(10:00)OSB Uygulama Yönetmelinde Değişiklik

(10:00)OSB Uygulama Yönetmelinde Değişiklik

(10:00)OSB Uygulama Yönetmelinde Değişiklik

ANKARA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın, "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmelinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete"de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe yapılan ek ile, OSB'den talep edilen parselin arsa spekülasyonu amacıyla bölünmediği ve ticari amaçla kullanılmadığının OSB yönetim kurulları tarafından tespiti ve gerekçeli kararda bu durumun münhasıran belirtilmesi gerekecek. Ayrıca katılımcı tarafından bölünme sonrası oluşacak parsellerde, yönetmelikte belirtilen yapılaşma şartlarını sağlayacak şekilde bir yıl içinde yapı ruhsatını alarak inşaata başlanacağının ve yapı ruhsatı tarihinden itibaren iki yıl içinde üretime geçileceğinin noterden onaylatılarak kabul edilmesi halinde minimum 2 bin metrekare bölünme şartının sağlanması ve parselin altyapısının yeterli olması koşulu ile yönetim kurulunun gerekçeli kararı ve Bakanlığın onayı ile bir defaya mahsus OSB'deki arsa bölünebilecek. OSB içerisinde Bakanlık tarafından belirlenen tahsis şartlarını kabul edeceğini taahhüt eden ve yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 sayılı taahhütnameyi veren yatırımcıların bulunması durumunda bu yatırımcılara ait taşınmazlar kamulaştırılmadan imar uygulamasına dahil edilecek ve imar uygulaması sonucu taşınmazlarına karşılık kendilerine tahsis edilecek olan sanayi parseli üzerinde taahhüt ettiği yatırımı gerçekleştirebilecekler. Düzenleme ile OSB'lerdeki katılımcıların, Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri ile kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal ve metal olmayan atık ve hurdaların yeniden değerlendirilme tesisleri hariç olmak üzere her türlü atığın, geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai depolanması veya araziye gömülmesine ilişkin tesislerin kurulmasına katılmaları gerekmeyecek.