16 °C

(12:00)Adaylık süresinin tamamlayan kamu görevlisi sendikaya üye olabilecek

(12:00)Adaylık süresinin tamamlayan kamu görevlisi sendikaya üye olabilecek

(12:00)Adaylık süresinin tamamlayan kamu görevlisi sendikaya üye olabilecek

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun uygulanmasında kaynaklanan sıkıntıların aşılması amacıyla memur sendikacılığında bir dizi değişimi içeren taslak hazırladı. Alınan bilgiye göre, bakanlık, son şeklini verdiği Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı'nı memur konfederasyonlarına gönderdi. Taslağa göre, adaylık ve deneme süresini tamamlamamış kamu görevlilerine, diğer kamu görevlileri ile aralarında idare hukuku açısından hiçbir fark bulunmaması dolayısıyla sendikalara üye olma olanağı sağlanacak. Yeni toplu görüşme tanımıyla, mali haklarla ilgili konularla sınırlı olan toplu görüşmenin kapsamı genişletilecek. Yeni düzenlemeyle, mali hakların yanı sıra kamu görevlilerinin sosyal, mesleki ve özlük hakları da toplu görüşmelere konu olacak. Bazı hizmet kolları, kapsamlarındaki kamu kurumlarında çalışan kamu görevlisi sayısının az olması ve birbirleriyle yakın ilişkide olmaları nedeniyle "güçlü sendikacılığı teşvik" amacıyla birleştirilecek. Bu düzenlemeyle "büro, bankacılık, sigortacılık" hizmet kolu "kültür ve sanat hizmetleri" ile "yerel yönetim", hizmet kolu da "bayındırlık ve inşaat hizmetleri" ile birleştirilecek. Böylece halen 11 olan hizmet kolu sayısı 9'a düşecek. Sendika ve konfederasyonların 3 yılda bir toplanan olağan genel kurulları 4 yılda bir toplanacak. Böylelikle Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile 2821 sayılı Sendikalar Kanunu arasında paralellik sağlanacak. Sendika ve konfederasyonların genel kurulları, ilgili makamlarca yasaya aykırı görülerek düzeltilmesi istenilen tüzük değişiklikleri için yönetim kuruluna yetki verebilecek. Sendikalara üye olunabilecek Taslakla sendikalara üye olamayacak kamu görevlilerinin kapsamı kısmen daraltılacak. Özel güvenlik personeline, ceza infaz kurumlarında çalışanlara, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı iş yerlerinin en üst amirleri ile yardımcılarına sendikalara üye olma imkanı sağlanacak. Ancak kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilatlarının denetim birimi yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilatlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, belediye başkanları ve yardımcıları önceden olduğu gibi sendikalara üye olamayacak. Silahlı kuvvetler, emniyet, MİT mensuplarının da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin sendikalara üye olma yasağı da korunacak. Sendika kurucusu olabilmek için 2 yıl çalışma koşulu kaldırılacak. Kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla sendika ve konfederasyonların tüzüklerini ve faaliyetlerine ilişkin çeşitli bilgileri Devlet Personel Başkanlığına göndermesi uygulamasına son verilecek. Sendika ve konfederasyonlar, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, bu konuda üyelerini temsil etmek üzere kamu görevlilerini ilgilendiren komisyon ve kurullara temsilci gönderebilecek. İzleme kurulu oluşturulacak Yüksek İdari Kurul'un mevcut yapı ve işleyişinden beklenen faydanın sağlanamaması nedeniyle yerine İzleme Kurulu oluşturulacak. İzleme Kurulu, kamu görevlilerinin hak, ödev ve çalışma koşullarına, kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanmasına yönelik gerekli tespit ve araştırmaları yapacak, toplu görüşmelerle belirlenen mutabakat metinlerinin uygulanmasını izleyecek ve bu konularda Kamu İşveren Kurulu'na görüş bildirecek. Devlet Personel Başkanı'nın başkanlık edeceği kurulda, konfederasyonların birer temsilcisi, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan veya yardımcısı, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı yer alacak. Toplu görüşme gündemi belirlenirken izleme kurulundan gelen öneriler dikkate alınacak. Kurul, zorunlu durumlar dışında yılda en az 1 kez toplanacak. Kurum düzeyinde kamu görevlilerinin çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmek üzere oluşturulan kurum idari kurulları, aynı zamanda görev alanına giren konularda tespitler yapacak. Bu şekilde kurum idari kurullarının işlevinin artırılması amaçlanıyor. Kamu işvereni, yönetim ve hizmetin işleyişini engellemeyecek biçimde sendika temsilcilerine çalışma saatleri içinde ve dışında görevlerini yapabilmeleri, sendikal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için imkanlar ölçüsünde kolaylıklar ve fiziki imkanlar sağlayacak. Yetkili sendikaların belirlenmesinde kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatlarında yapılan toplantıların süresi uzatılacak. Sendika kapatmaya yeni düzenleme Taslakla, sendika ve konfederasyonları kapatma usulleri de yeniden belirleniyor. Buna göre, Anayasa'da belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara, kurum olarak, aykırı faaliyetlerde bulunan sendika ve konfederasyon, merkezlerinin bulunduğu yer cumhuriyet başsavcısının istemi üzerine iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkeme kararı ile kapatılabilecek. Görevli mahkemeler, yargılamanın her safhasında talep üzerine veya resen sendika veya konfederasyonların faaliyetlerinin durdurulmasına ve yöneticilerinin görevlerine son verilmesine karar verebilecek. Cumhuriyetin niteliklerine aykırı davranış bireysel olarak yöneticiler tarafından gerçekleştirildiği takdirde, mahkemeler tarafından sadece o yöneticinin görevine son verilmesi mümkün olacak. Yetkiler Çalışma Bakanlığında toplanıyor Yasanın uygulanması ve personel konularına ilişkin hususlarda farklı görüşlerin ortaya çıkması, bir takım sıkıntılar yaşanması nedeniyle bu çalışmaların tek bir merkezden yürütülmesi sağlanacak. Personel konularına ilişkin karşılaşılan sorunlar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığı tarafından giderilirken Devlet Personel Başkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkileri değiştirilecek. Böylece, yasanın uygulanması ve personel konularına ilişkin karşılaşılacak sorunlar konusundaki yetkiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanacak. Bu çalışmalara, sendika ve konfederasyon temsilcileri de davet edilebilecek. Kaldırılan veya birleştirilen hizmet kollarında halen faaliyette bulunan sendikalar, hizmet kolları yönetmeliğinde yapılacak değişikliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 8 ay içinde, mevcut tüzüklerine göre olağanüstü genel kurullarını yaparak tüzük ve örgütlenmelerini kanun hükümlerine göre düzenleyecek. Daha sonra da yeni örgütlenme ve tüzüklere göre ilk olağan genel kurullar gerçekleştirilecek.