12 °C

(12:00)Kamu ihale tebliğinde değişiklik

(12:00)Kamu ihale tebliğinde değişiklik

(12:00)Kamu ihale tebliğinde değişiklik

ANKARA - Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik içeren tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İstisna kapsamında yapılan ihaleler dahil 4734 sayılı ve 4735 sayılı kanunlara göre yapılan yasaklamalar tüm ihaleler için geçerli olacak. Kamu İhale Kurumunun söz konusu tebliğine göre, istisna kapsamında yapılan ihaleler dahil 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun uyarınca verilen yasaklama kararlarında "ihale kayıt numarası" yazılacak, bu numarayı almayı gerektirmeyen ihalelerde, "ihale kayıt numarası alınmamıştır" ibaresi konulacak. İstisna kapsamında yapılan ihaleler dahil 4734 sayılı ve 4735 sayılı kanunlara göre yapılan yasaklamalar tüm ihaleler için geçerli olacak. İhaleye veya sözleşmenin uygulanmasına ilişkin işlemleri gerçekleştiren birimler tarafından, yasaklamayı gerektiren bir fiil veya davranışın tespiti halinde bu husus, idarenin yetkili makamına bildirilecek. Bu çerçevede yetkili makam tarafından da bağlı, ilgili veya ilişkili bulunulan bakanlığa bildirimde bulunulacak. Söz konusu maddelerde geçen 45 günlük sürenin başlangıcı, yasaklamaya esas bilgi ve belgelerin yasaklama kararını verecek mercie ulaştığı tarihin değil, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın, ihaleyi yapan idarenin yetkili makamı tarafından tespiti anlamına gelecek onayın veya bu anlama gelecek idari işlemin tesis edildiği tarihin esas alınması gerekecek. 4734 sayılı Kanunun ilgili maddesine göre yasak fiil veya davranışlarda bulunması nedeniyle ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının, ortağı olduğu şahıs şirketleri, sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri ortak hakkındaki yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde 4734 sayılı Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde idarelerin ihalelerine katılamayacak. Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılmaları mümkün olmayacak. Bu yasağa rağmen ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecek. İhale üzerinde kalmasına rağmen süresi içinde sözleşme imzalamaya gelmeyenlerin durumuna ilişkin değişiklikler de yapıldı. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde ihale dışı bırakılarak, geçici teminatları gelir kaydedilecek. Ancak bu durumda olanlar hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmeyecek. 4734 sayılı Kanun çerçevesinde Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim veya vergi borcu olan istekliler kanun kapsamında yapılan ihalelere katılamayacak. Sözleşmeyi imzalamaya engel durumu bulunmamasına rağmen söz konusu belgelerin sözleşme imzalama süresi içinde sunulmaması halinde 4734 sayılı Kanunda yer alan, "üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar" kapsamında değerlendirme yapılacak.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.