12 °C

(13:00)Rektör atamaları TBMM'de

(13:00)Rektör atamaları TBMM'de

(13:00)Rektör atamaları TBMM'de

ANKARA - Profesörlük ve doçentlik atamaları ile yeni kurulan üniversitelere rektör atamasını düzenleyen tasarı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla, Cumhurbaşkanının, "Üniversite rektörlerini seçmek" görev ve yetkisine açıklık getiriliyor. Buna göre, devlet üniversitelerinde rektör; profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından, görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanacak. Rektörün görev süresi 4 yıl olacak. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilecek, ancak 2 dönemden fazla rektörlük yapılamayacak. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil edecek. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılacak. Oy veren her öğretim üyesi oy pusulasına yalnız bir isim yazabilecek. Birinci toplantıda öğretim üyelerinin en az yarısının hazır bulunması şartı aranacak. Bu sağlanamadığı takdirde toplantı 48 saat ertelenecek ve nisap aranmaksızın seçime geçilecek. Bu toplantıda en çok oy alan 6 kişi aday olarak seçilmiş sayılacak. Yükseköğretim Genel Kurulunun (YÖK) bu adaylar arasından seçeceği 3 kişi Cumhurbaşkanlığına sunulacak. Cumhurbaşkanı, bunlar arasından birini seçecek ve rektör olarak atayacak. Yeni kurulan devlet üniversiteleri Tasarıda, yeni kurulan devlet üniversitelerine nasıl rektör atanacağı da düzenleniyor. Bu üniversitelere rektör adayı olarak başvuran profesörler arasından YÖK'ün seçeceği 3 aday Cumhurbaşkanlığına sunulacak. Cumhurbaşkanı, bunlar arasından birini seçecek ve rektör olarak atayacak. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör adaylarının seçimi ve rektörün atanması, ilgili mütevelli heyet tarafından yapılacak. Üniversiteler, yardımcı doçentlik kadrosuna atama için aranan asgari koşulların yanında, YÖK'ün onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da gözönünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilecek. Doçentlik sınavı Tasarıda, doçentlik sınavının nasıl yapılacağı da belirtiliyor. Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca yılda bir kere açılacak. Belirtilen şartları taşıyan adaylar, Üniversitelerarası Kurulun tespit edeceği tarihe kadar, kurula gerekli belge ve yayınlarla birlikte, başlıca bilim dalı ile uzmanlık ve araştırma konularını da bildirerek başvuracaklar. Doçentlik sınavına başvurabilmek için, şu şartlar aranacak: "Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine YÖK'ce tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak. Üniversitelerarası Kurulun her bir bilim disiplininin özelliklerini dikkate alarak belirteceği görüş çerçevesinde, YÖK tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak. YÖK'ün belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavında başarılı olmak. Bu sınavın, adayın bilim dalı ile ilgili olması şartı aranmayacak. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek zorunda olacak." Üniversitelerarası Kurul, adayın başvurduğu bilim veya sanat dalından 5 kişilik bir jüri ve bu jüri için 2 yedek üye tespit edecek. İlgili bilim veya sanat dalında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması halinde, jüri 3 üye ile teşkil edilebilecek. Doçentlik sınav jürisinde yer alan asıl ve yedek üyeler, adayın akademik çalışmalarının her birini değerlendirerek hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını Üniversitelerarası Kurula gönderecek. Asıl üyelerin hukuken geçerli bir mazerete dayalı olarak raporunu verememesi halinde, yedek üyelerin raporları, sırasına göre değerlendirmeye esas alınacak. Değerlendirmeye esas alınan bu raporların birer örneği, eser incelemesi sonucuna ilişkin bildirim yazısı ile birlikte adaya gönderilecek. Eser incelemesinde başarılı bulunan aday, doçentlik sınav jürisi tarafından, sözlü sınava tabi tutulacak. Jüri üyeleri, yapılan sözlü sınavın denetlenebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alacak. Sözlü sınavda başarılı olması halinde, adaya ilgili bilim dalında doçentlik unvanı verilecek. Üniversite biriminde açık bulunan doçentlik kadrosu, rektörlükçe, isteklilerin başvurması için ilan edilecek. Müracaat eden adayların durumlarını incelemek üzere rektör tarafından varsa biri ilgili birim yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere 3 profesör tespit edilecek. Bu profesörler, adaylar hakkında ayrı ayrı mütalaalarını rektöre bildirecek; rektör de bu mütalaalara dayanarak, üniversite yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra atamayı yapacak. Profesörlük ataması Tasarıda, profesörlük ataması da düzenleniyor. Buna göre, Profesörlüğe yükseltilerek yapılan atamada; doçentlik unvanını aldıktan sonra en az 5 yıl süreyle, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak, doçentlik unvanını aldıktan sonra, ilgili bilim alanında özgün yayınlar veya çalışmalar yapmış olmak şartı aranacak. Üniversiteler, profesörlüğe yükseltilerek atama için aranan bu asgari koşulların yanında, YÖK'ün onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da gözönünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilecek. Profesörlüğe yükseltilerek atama yapılabilmesi için, üniversitelerde veya yüksek teknoloji enstitülerinde atama yapılacak olan profesörlük kadroları rektörlük tarafından ilan edilecek. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca, profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel niteliklerini tespit etmek için, en az 3'ü başka üniversitelerden veya yüksek teknoloji enstitülerinden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim alanıyla ilgili 5 profesör seçilecek. Bu profesörler, her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazacak ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirecek. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun bu raporları göz önünde tutarak alacağı karar üzerine atamayı yapacak. Emeklilik yaşı Tasarıyla, öğretim üyelerinin 67 olan emeklilik yaşı da 72'ye çıkarılıyor. Buna göre, öğretim üyelerinin emeklilik yaşı, yeni kurulan devlet üniversitelerinde görev almaları şartıyla, 72 yaşın doldurulduğu tarih olacak. Bu uygulama, 31 Aralık 2015 tarihine kadar devam edecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.