18 °C

(14:00)"ATV-Sabah sıra cetveli düzenlenmesi devam ediyor"

(14:00)"ATV-Sabah sıra cetveli düzenlenmesi devam ediyor"

(14:00)"ATV-Sabah sıra cetveli düzenlenmesi devam ediyor"

İSTANBUL - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yaptığı yazılı açıklamda ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale bedeline ilişkin sıra cetvelinin düzenlenmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yapılacak yasal dağılımdan Medya Grubunun Fona olan borçları ile ilgili olarak önemli ölçüde tahsilat yapılacağının öngörülmekle birlikte, halihazırda bahse konu şirketlerin yapılacak tahsilat sonrasındaki borç durumu ve mevcut teminatların akıbetine ilişkin olarak şimdiden bir değerlendirme yapılabilmesinin mümkün bulunmadığını kaydedildi. TMSF Başkan Yardımcısı Fethi Çalık imzalı Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına hitaben yazılan ve Borsaya gönderilen yazıda, Medya Holding A.Ş, Sabah Yayıncılık AŞ ve Sabah Pazarlama A.Ş hakkında açıklamalarda bulunuldu. Açıklamada, Medya Holding A.Ş, Sabah Yayıncılık A.Ş ve Sabah Pazarlama A.Ş'nin Etibank A.Ş'nin hakim ortağı Dinç Bilgin'in doğrudan veya dolaylı olarak kontrolü altında olan Medya Grubuna dahil bir firma olmaları ve temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen bankalardan kullanmış oldukları kredilerden dolayı Bankalar/Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde TMSF tarafından yapılan takip ve tahsil işlemlerine muhatap bulunduğu, sorumlulukları çerçevesinde Medya Grubu ile Fon arasında imzalanan 17 Kasım 2003 tarihli protokolü borçlu ve müşterek borçlu-müteselsil kefil sıfatıyla imzaladığı hatırlatıldı. "Fon alacaklarının tahsilat tutarı değerlendirilmedi" TMSF'nin açıklamasında şunlar kaydedildi: "ATV Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlük İhalesinin kesinleşerek bedelinin Fona ödenmesini müteakip 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134. Maddesi ve Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak yasal dağılım ve Merkez Grubuna konulan nakit değerler, sermaye ve mal varlığı katkısı ile mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçları kapsamında yapılacak ödemeler ve diğer alacaklıların, takyidat lehdarlarının ödemeleri sonrasında bir bakiye kalması ve bu tutara herhangi bir takyidat uygulanmamış olması ve yasal çerçevede mümkün bulunması halinde, Fonun hukuken herhangi bir şekilde kabulü, beyanı, yükümlülüğü veya sorumluluğu anlamına gelmemek kaydıyla Medya Grubu şirketlerinin halka açık hisselerinin edinmiş olan azınlık hissedarlarının mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik olarak değerlendirme yapılabileceği ve bu konuda yasal mevzuatın incelendiği ve çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi ATV Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale bedeline ilişkin olarak 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134. Maddesi hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda sıra cetveli hazırlanmakta olup, sıra cetveli ve dolayısıyla Fon alacaklarına isabet edecek tahsilat tutarı konusunda henüz somut bir değerlendirme yapılamamaktadır." Açıklamada, banka hakim ortakları ile doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı olan ve/veya banka kaynaklarını edinen veya edinilmesine aracılık eden gerçek ve tüzel kişiler hakkında Fon işlem yapmaya yetkili olduğu, bu meyanda Fonun, bahse konu gerçek ve tüzel kişilerden alacaklarının tahsili için kanunlar ve mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri tesis etmekle yükümlü olduğu hatırlatıldı. Şirketlerin halka açık olması ya da hakim ortak bağlantısı olmayan üçüncü şahıs ortaklarının bulunmasının bu anlamda bir farklılık arz etmediği, Fonun alacaklarını tahsili amacıyla gerçekleştirdiği hukuki ve idari işlemlerde, halka açık şirketler ve bu şirketlerin hisselerini edinmiş olan yatırımcılar ile ilgili olarak sınırlayıcı bir düzenleme bulunmadığı belirtildi. Her ortaklığın, gerçek veya tüzel kişi ortalarından ayrı bir kişiliği bulunduğu ifade edilen açıklamaya, şöyle devam edildi: "Dolayısıyla ortaklığın borç ve yükümlülükleri dikkate alınmaksızın, bunlar karşılanmaksızın sadece aktifleri dikkate alınarak hissedarlara ortaklık malvarlığı üzerinde hak tanımak, alacaklıların alacakları tasfiye edilmeksizin hissedarlara pay vermek mevcut hukuk düzeni içerisinde olanaklı gözükmemektedir. Yapılan araştırma ve incelemelere göre, Türk Ticaret Kanunu'nun 447. Madde hükmü uyarınca, şirketin borçları ödendikten sonra şirket tasfiyesinde bakiye kalması ve şirket ana sözleşmesinde aksine bir hüküm olmaması halinde küçük yatırımcıların bu bakiyeden pay alabileceği, bir şirketin hisse senedini almak suretiyle şirketin karına ortak olurken aynı zamanda zarar riskini de göze almış olmaları gereken yatırımcıların şirket ortaklarından farklı bir haklarının bulunmadığı anlaşılmaktadır. ATV Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'ne dahil Dinç Bilgin Grubu şirketlerinin Fon dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, vergi dairelerine, sosyal güvenlik kurumuna, kamu bankalarına, özel bankalara ve piyasaya son derece yüklü borcu bulunan kuruluşlar olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, yukarıdaki açıklamalarımız çerçevesinde ilgi (e)'de kayıtlı yazınıza konu halka açık şirketlerin hisselerini elinde bulunduran küçük yatırımcılara ilişkin ATV Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale bedelinden bir ödeme yapılabilmesi için gerekli ve yeterli bir hukuki düzenlemenin mevcut olmadığı anlaşılmakla birlikte; Medya Grubu şirketlerinin halka açık hisselerini edinmiş olan azınlık hissedarların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik alternatif yöntemlerin araştırılmasına devam edilmektedir."