9 °C

162 milyar liralık borç yapılandırması yasalaştı

30 Haziran 2016 itibarıyla ödenmemiş olan vergi, prim ve gümrük vergi borçlarına 18 aya kadar yeniden yapılandırma getiren düzenleme yürürlüğe girdi. Sosyal güvenlik primleriyle birlikte toplam yapılandırma tutarı 162 milyar lira olacak.

162 milyar liralık borç yapılandırması yasalaştı

DÜNYA

ANKARA - 30 Haziran 2016 itibarıyla ödenmemiş olan vergi, prim borçlarına, gümrük vergi borçlarına 18 aya kadar yeniden yapılandırma getiren düzenleme Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ekonomi yönetimi bu yasayla birlikte 5 milyon mükellefin yaklaşık 90 milyar liralık vergi borcunun yeniden yapılandırılmasını öngörüyor. Sosyal güvenlik primleriyle birlikte toplam yapılandırma tutarının 162 milyar lira olacağı hesaplanıyor. 

Kabul edilen yasa ile trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti, RTÜK idari para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi alacakları, SGK ve belediyelerin alacaklarının, OSB’lerin da yeniden yapılandırılmasını öngörüyor. 

Tarımsal krediler TESK’in aidat alacakları Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre üyelerin odalara, odaların birlik ve federasyona, birlik ve federasyonların da Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna olan aidat ve katılım payı borçları, Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer avukatların ödemeleri gereken baro kesenekleri ile staj kredisi borçları, orman köylüleri ve bu köylüler tarafından oluşturulan kooperatifl ere Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen kredilerin geri ödemeleri yeniden yapılandırma kapsamına alındı. 

Yine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatifl ere veya bu kooperatifl erin ortaklarına kullandırılan krediler de yeniden yapılandırılacak. Ayrıca tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerden il özel idaresine devredilen alacaklarından 100 TL’yi aşmayanların tahsilatından vazgeçilecek. 

Yapılandırma yasasında neredeyse yok yok! Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, askerlik, seçim, nüfus, trafik karayolu geçiş ücreti ve RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim alacakları ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezaları yeniden yapılandırılacak. Ayrıca belediyelerin idari para cezaları, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları, belediyelere ödenmesi gereken paylar hariç, beyana dayanan vergilerde ve 2016’ya ilişkin 30 Haziran’dan önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları da yeniden yapılandırma kapsamında yer alacak. 

30 Haziran öncesi borçları kapsayacak 

Yapılandırmalar 30 Haziran öncesini kapsayacak. Kesinleşmiş kamu alacakların asıl tutarlarının tahsilinden vazgeçilmeyecek. Bu asıllara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine yurt içi ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek. 

Maliye Bakanlığı, il özel idareleri ve belediyelere bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklardan, vergilerin ödenmemiş kısmı ile bunların gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınacak. Mükellefl er, belirlenen şartlar dahilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak. 

Belediyeler, TOBB aidatları, OSB borçları 

Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu ve tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, ilgili kanundaki yüzde 40 oranı dikkate alınmaksızın aylık dönemler halinde azami 144 eşit taksitle tahsil edilecek. TOBB üyelerinin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ile borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların TOBB’a olan aidat borçları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre ödenmesi gereken aidat borçları da yapılandırılacak. Organize Sanayi Bölgelerine ve Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifl erine kullandırılan kredilerden 30 Haziran 2016 tarihinden önce kanuni takipte olan kredi borçları yeniden yapılandırılacak. 

Varlık barışında yeni düzenleme 

Yurt dışından getirilecek varlıklar arasında yer alan gemi, yat ve diğer su araçları kapsam dışına çıkartıldı. Varlık barışı düzenlemesinin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla düzenlemeden yararlanabilecekler. Türkiye’ye getirilenler hakkında bu işlemlerinden dolayı inceleme, araştırma, soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap