835 bin küçük esnaf vergiden muaf

Yeni vergi düzenlemesine göre; yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan 835 bin esnaf vergiden muaf tutulacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA (DÜNYA)

Başta küçük esnaf ile çiftçi olmak üzere geniş kesimleri ilgilendiren mükellefin yaşadığı sorunları gidermeye dönü düzenlemeler içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi Mecliste kabul edildi.

Yasaya göre, yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan 835 bin esnaf vergiden muaf tutulacak. Çiftçilerin mazot, gübre gibi tarım desteklerinden vergi kesintileri kaldırılacak. Son 5 yılda desteklerden kesilen vergiler iade edilecek. Sosyal medya üzerinden elde edilen ve 650 bin lirayı aşmayan kazançlar  için yüzde 15 stopaj ödenecek. Kanunla 4.. Dönem  geçici vergi beyannamesi kaldırıldı. Konaklama Vergisi 1 Ocak 2023 tarihine ertelendi.

Uyumlu mükellef için belirsizlikler giderildi

Vergiye uyumlu mükelleflerin vergi indirimden yararlanma koşulu olan "indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılda haklarında tarhiyat yapılmamış olması" koşulu, yapılan tarhiyatların kesinleşmesine bağlı olacak. Söz konusu süre içinde kesinleşen tarhiyatın indirim tutar sınırının yüzde 1'inden az olması durumunda da indirimden yararlanma şartları ihlal edilmemiş sayılacak. Yapılan tarhiyatın indirimden yararlanıldıktan sonra kesinleşmesi durumunda yararlanılan indirimin mükelleften geri alınmasına ilişkin hüküm ise kanun metninden  çıkarılıyor. Kesinleşmiş tarhiyat bulunmaması kuralı, vergi beyannameleriyle sınırlandırılacak.

Yatırıma katkı tutarının yüzde 10’u vergi borçlarında kullanılacak

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının uygulanmasıyla belirlenen tutarın yüzde 10'luk kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar talep edilmesi şartıyla, ÖTV ve KDV hariç olmak üzere tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilecek. Bu düzenleme 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılacak yatırım harcamalarına uygulanacak. Nakdi sermaye artışlarının, yurtdışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için faiz indirim oranı yüzde 75 olarak uygulanacak.

Kanunla getirilen yeni düzenlemeyle ihtilafların azaltılması amacıyla 5 bin TL’yi aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alınıyor. Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilmesine ilişkin yasal alt yapının oluşturulduğu kanunla, vergi incelemesinin uzaktan yapılabilmesine yönelik düzenlemeler de kanunda yer alıyor.

Yeniden değerleme oranı

Kanunla "Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme" başlığı düzenleniyor. Buna göre, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, enflasyon düzeltmesi yapanlar ile kayıtlarını TL dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibarıyla bilançolarına dahil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve bunlar üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları, Kanunla belirlenen şartlar doğrultusunda yeniden değerleyebilecek.

Bu konularda ilginizi çekebilir