Asgari ücret desteğinden yararlanma koşulları

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), asgari ücretten yararlanma şartlarını DÜNYA için derledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İşverenlere belirli şartları taşıması halinde asgari ücret desteği uygulanacak. 26 Mart 2020 tarihli 31080 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29’uncu maddesiyle işverenlere belirli şartları taşıması halinde 2020 yılında da asgari ücret desteği verilecek.

Asgari ücret destek tutarı;

7226 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 80’inci madde hükmüne göre;

-2020 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için, 2019 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 128 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 341 TL ve altında olan sigortalıların,

- 2020 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların, çalışma gün sayısının; günlük 2,50 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği sağlanacaktır.

Buna göre yukarıda belirtilen şartları taşıyan her sigortalı için, işveren günlük 2,5 TL, aylık 75 TL asgari ücret desteği alacaktır.

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için SGK’ ya başvurulmasına gerek yoktur. SGK, asgari ücret desteğini otomatik olarak hesaplayıp, hesaplanan asgari ücret desteği tutarı, takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilmektedir.

Asgari ücret destek tutarının şartları;

Asgari ücret desteğinden yararlanma şartları, işyerinin tescil tarihine göre değişmektedir.

2020 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için;

- 2020 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi,

- 2020/Ocak ila 2020/Aralık Aylarında/Dönemlerinde Bildirilen Sigortalı Sayısının, 2019/ Ocak ila 2019/Kasım aylarında bildirilen en düşük sigortalı Sayısından Az Olmaması

- 2020 yılı için çalıştırdığı kişilerin sigorta primine esas kazançlarını eksik bildirmemesi,
Gerekmektedir.

2020 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için;

-2020 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi,

-2020 yılı için çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirmesi, bildirilen sigortalıların fiilen çalıştırılması ve prime esas kazançlarının eksik bildirilmemesi,

- Cari ay primlerini yasal süresi içinde ödemesi,

- SGK’ya prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesine göre taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.