Çek ibrazını yasaklayan madde düzeltiliyor

AK Parti, çeklerin bankaya ibrazını yasaklayan hükmü değiştiren yeni bir teklifi TBMM’ye sundu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Canan SAKARYA

AK Parti, son kabul edilen Torba Yasa düzenlemesi içinde yer alan ve çeklerin bankaya ibrazını yasaklayan hükmü değiştiren yeni bir teklifi TBMM’ye sundu. Buna göre karşılığı olan çekler bankaya ibraz edilebilecek.

Yürütme ve yürürlük maddeleri dahil toplam 16 maddeden oluşan kanun teklifinin 13’üncü maddesi ile 25 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanan ve Mayıs ayı boyunca karşılığı olsun olmasın her türlü çekin bankaya ibrazını yasaklayan madde değiştiriliyor. Buna göre ibraz süresi 30 Nisan ile 31 Mayıs olan çekler 31 Mayıs’a kadar ibraz edilemeyecek.

Ancak bu çeklerin ibraz edilmesi ve karşılığının bulunması halinde ödeme yapılacak. Karşılığının bulunmaması veya kısmen bulunması halinde ise ‘karşılıksızdır’ işlemi yapılmayacak. Bu tarihler arasında ibraz edilmeyen veya ibraz edildiği halde karşılıksızdır işlemi yapılmayan çekler, 1 Haziran 2021’den itibaren süreleri içinde ibraz edilebilecek. Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce ibraz, ödeme ve işlemler sebebiyle ilgililerin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacak.

Gazetemiz yazarlarından Bumin Doğrusöz, düzenleme ilk çıktığında yaptığı açıklamada, bu haliyle karşılığı olan çeklere yapılan ödemelerin hukuksuz olduğunu bildirmişti. Aynı gün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan bir tebliğ ile karşılığı olan çeklerin ödenebileceği hükme bağlanmıştı. Hukukçu Prof.Dr. Ersan Şen ise tebliğin kanundan üstün olamayacağını belirterek, bunun da hukuka aykırı olduğunu bildirmiş ödeme yapılması halinde cezai sorumluluklar doğacağı konusunda uyarmıştı. Torba teklifin kanunlaşmasıyla bu hukuki sorunlar da giderilmiş olacak.

Mikro ve küçük işletmelere istihdam desteği geliyor

Kanun teklifinde yer alan diğer bir düzenlemeye göre, mikro ve küçük ölçekli işletmelerin likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için bu işletmelerin ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerinin Hazine destekli kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullanacakları kredilerde kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülmesine olanak sağlanıyor.

18 yaş altına BES yolu açılıyor 

Kanun teklifi ile Ekonomi Reform Programında açıklanan bazı düzenlemelerin yasal ayağı oluşturuyor. Kanun teklifi ile 18 yaş altının Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınmasına ilişkin yasal düzenlemeye gidiliyor. Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan demek, vakıf, sandıklar 31 Aralık 2023 tarihine kadar kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine dahil olabilecekler. Aktarım yapan üyeler aktarım tarihinden itibaren üç yıl içinde malûliyet ve ölüm haricindeki bir nedenle sistemden ayrılamayacak. Bireysel emeklilik sistemine aktarılan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince daha önce gider kaydedilmemişse, aktarıldığı yılın ticari kazancının tespitinde dikkate alınacak.

Sigortacılık kanun teklifinde yapılan bir değişiklikle Özel Riskler Yönetim Merkezi kuruluyor. Buna göre; yurt içinden veya uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans teminatı bulunamayan ya da teminat sağlanmasında güçlük bulunan riskler, nükleer riskler gibi özellik arz eden riskler ile sigorta edilmesinde kamu yararı bulunan riskler için teminat sağlama, sigorta veya reasürans havuzları kurma veya kurulmasını koordine etme, sigorta ve reasürans şirketleri arasında işbirliği yapılmasını sağlama, oluşturulacak havuz, organizasyon veya işbirliği mekanizmalarının yürütülebilmesi amacıyla tüzel kişiliği haiz Özel Riskler Yönetim Merkezi kurulacak.

Hangi risklerin Özel Riskler Yönetim Merkezi kapsamında yönetileceği Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun önerisi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından; kapsama alınan risklere ilişkin olarak Devlet tarafından prim veya reasürans desteği verilip verilmeyeceği, verilecek ise kapsamı, reasürans Devlet desteğinin bir bedel karşılığında temin edilip edilmeyeceği hususları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun teklifi ve Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek. 

Finansal İstikrar Komitesi oluşturuluyor 

Orta vadeli mali plan ve orta vadeli program belgeleri orta vadeli program adı altında tek bir belge olarak düzenlenecek. Finansal sistemi gözeten farklı otoritelerin eşgüdüm içerisinde çalışmaları amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin, görev ve yetkileri teklifle yeniden düzenlenerek Finansal İstikrar Komitesi olarak yeniden yapılandırılıyor. Komite; Hazine ve Maliye Bakanının başkanlığında. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Strateji ve Bütçe Başkanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanından oluşacak. Komitenin çalışma usul ve esasları üyesi bulunan kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek. 

DAP, KOP ve DOKAP’ın görev süresi uzatılıyor

DAP, DOKAP ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının 8 Haziran 2021 tarihinde sona erecek görev süreleri Cumhurbaşkanı tarafından üç defa ile sınırlı olmak üzere beşer yıllığına uzatılabilmesine imkân veren düzenlemede yasa teklifinde yer alıyor. 

Kanun teklifi ile Anayasa Mahkemesinin Karayolları Trafik Kanununun 90 ve 92’ nci maddelerinde kısmi iptallere ilişkin olarak trafik sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarına ilişkin boşluğun giderilmesi ve trafik sigortası teminatı dışında kalan hallere ilişkin düzenlemeye gidiliyor.  

Etiketler