11 °C

Fiyatlar cazip, uzun vadeli alüm yapülabilir

Fiyatlar cazip, uzun vadeli alüm yapülabilir

Fiyatlar cazip, uzun vadeli alüm yapülabilir

Global piyasalarda yaşanan kriz ve içeride yaşanan politik riskle beraber 33 binle son iki yülün en dÜşÜk seviyelerine inen TÜrk hisse senedi piyasasünün uzun vadeli alüm için fürsatlar yaratabileceği belirtiliyor. Gedik Yatürüm Menkul Değerler AŞ Araştürma MÜdÜrÜ Onur Mutlu, ıMKB'nin gelişmekte olan Ülkeler arasünda yÜzde 36 ile en fazla değer yitiren ikinci borsa konumunda olduğuna dikket çekerek, bu durumda siyasi belirsizliğin yanünda TÜrkiye'nin kürülganlüklarünün da etkisi olduğunu ifade etti. Mutlu, "Ancak, bu faktörlerin de önemli ölçÜde fiyatlandüğünü dÜşÜnmekteyiz. Endeksin bulunduğu seviye itibarüyle henÜz dip bulunamamüş olabilir, ancak piyasa çarpanlarü açüsündan gelişmekte olan Ülkelerin içersinde en dÜşÜk dÜzeyde olan TÜrk hisselerinde yatürümcülarün kendi risk algülamalarüna bağlü olarak kademeli alüm yapmalarü mÜmkÜn görÜnÜyor. Burada önemli olan, yatürümcünün ne kadar bir sÜre için hisse senedine yatürüm yaptüğüdür. Birkaç yül sonrasü için yatürüm yapmak isteyen yatürümcülar, borsada dip seviyesinin yakalanmasünün oldukça zor olduğu da göz önÜnde bulundurulduğunda zamana yayülmüş alüm yapabilirler" diye konuştu. Bu kapsamda yatürümcülara hisse önerileri raporu hazürladüklarünü belirten Mutlu, ıMKB'deki şirketlerin (mali sektör hariç 223 şirket) 2008 ilk çeyreğinde net satüş gelirlerinde yÜzde 20 artüş hesapladüklarünü, söz konusu şirketlerin esas faaliyet karlaründa (FVAÖK kullanülmüştür) yÜzde 21 artüş olduğunu kaydetti. Mutlu, rapora ilişkin şu bilgileri verdi: "Net karda ise ilk çeyrekte ıMKB toplam (banka ve holdingler dahil) artüş yÜzde 8 dÜzeyindedir. ıMKB şirketleri için 2008 ortalama net kar bÜyÜme tahminimiz yÜzde 8'dir. Ancak, 2007 yülündaki bir sefere mahsus karlarü hesaplama düşü bürakürsak 2008 tahmini net kar bÜyÜmesi yÜzde 25 olarak hesaplanmaktadür. Mali Sektör performansüna gelince; ıMKB'deki bankalarün 2008 ilk çeyrek net faiz gelirleri yÜzde 35 artmüştür. Bankalarün net faaliyet kar artüşü yÜzde 33, net kar artüşü yÜzde 29'dur. Sigorta şirketlerinde ise; sigorta şirketlerinin teknik gelirlerinde ortalama yÜzde 87 gerileme olmuştur. Buna karşülük yatürümlaründan elde ettikleri gelirlerinde yÜzde 46 artüş olmuş. Bunun sayesinde net kar artüşü ortalama yÜzde 66'ya ulaşabilmiştir." Araştürma grubunun yatürümcülara önerdiği hisse senetleri ve nedenleri şunlar; AKBANK: Bankanün hisselerinin geldiği mevcut dÜşÜk seviye nedeniyle, bu fiyatlar uzun vade için uygun görÜnÜyor. Ancak, bankanün menkul küymet portföyÜnÜn bÜyÜk olmasü yülün ÜçÜncÜ çeyreğinde bonolara gelebilecek bir satüş dalgasünda bankanün karlülüğü için risk oluşturuyor. Bununla birlikte bu riskin fiyatlara önemli ölçÜde yansüdüğünü dÜşÜnÜyoruz. AKENERJı: Elektrik fiyatlarüna yapülan zam şirket gelirlerini artüracaktür. Elektrik dağütüm ihalesine katülacak olmasü (kazanma ihtimali vardür) de dikkate alününca diğer şirketlerden öne çükmaktadür. BORUSAN YATIRIM: ıMKBade holding ya da yatürüm şirketleri arasünda en çok iskontoya sahip hisse olduğunu dÜşÜndÜğÜmÜz BRYAT'ün küsa vadede belki fazla prim potansiyeli olmayabilir. Ancak, uzun vadede karlü ve bÜyÜme potansiyeli yÜksek sektörlerde bÜyÜyen iştirakleri sayesinde önemli getiri vaat eden bir hisse olduğunu dÜşÜnÜyoruz. CARREFOURSA: Merter arazisinin satüşü ile yülü yÜksek kar ile tamamlamayü garantileyen Şirket, sağladüğü kaynakla diğer rakiplerine nazaran daha agresif bÜyÜme sağlayabilecektir. ECZACIBAŞI YATIRIM : Eczacübaşü Yatürüm (Eczacübaşü Yatürüm Holding Ortaklüğü AŞ) da oldukça yÜksek iskontoya sahip hisselerden. Kanümüzca uzun vadede grupta yeniden yapülanma mÜmkÜn görÜnÜyor. Buna gore Eczacübaşü Yatürüm Holding Ortaklüğü AŞ (ECZYT), Eczacübaşü ılaç Sanayi ve Ticaret AŞ ve Eczacübaşü Holding AŞ tek çatü altünda toplanabilir. Böyle bir durum Eczacübaşü Yatürüm'ü gerçek değerinin ortaya çükmasü için önemli bir katalizör rolÜ oyanyabilir. GARANTı BANKASI: Garanti de menkul küymetlere (HB/DT) önemli yatürüm yapmüş olan bÜyÜk ölçekli bankalar arasünda yer alüyor. PortföyÜnÜn vadesi ış ve Akbank'a göre nisbeten daha uzun olduğu için faiz yÜkselişlerinden nisbeten daha olumsuz etkilenebilir. Ancak, karlülüğünda sert bir dܺܺ beklemiyoruz ve geldiği fiyat seviyesi olarak cazip olduğunu dÜşÜnÜyoruz. GSD HOLDıNG: GSD Holding, Tekstilbank'taki yÜzde 75.5 payünü satmayü planlamakta. Hesaplamalarümüza gore Holding bu satüştan 400-600 milyon YTL arasünda bir gelir elde edecektir. Halen defter değerinin yarüsü fiyatla işlem gören GSDHO'nun önemli yÜkseliş potansiyeli olduğunu dÜşÜnÜyoruz. ıŞ BANKASI C: ış Bankasü sektördeki önemli pazar payüyla ön plana çüküyor. Ayrüca bankanün uzun vadede satabileceği iştirakleri ve buradan yaratabileceği kaynaklar cazibe noktasünü oluşturuyor. TÜm bÜyÜk bankalar gibi ISCTR hisseleri de geldiği seviyede uzun vadeli yatürüm fürsatü sunuyor. KOÇ HOLDıNG: Migros gibi önemli bir iştirakini satarak ciddi nakit yaratan Koç Holding uzun vadeli stratejik planü çerçevesinde enerji ve finans sektörleri ağürlüklü bir yapüya sahip durumda ve kar marjü yÜksek bir holding yapüsüna kavuşmakta. Mevcut fiyatüyla net aktif değerine gore önemli iskontosu bulunan Koç Holding'in uzun vadede iyi bir yatürüm olacağünü dÜşÜnÜyoruz. KARDEMıR D: Demir-çelik yatürümü ile kapasitesini bu yül tam iki katüna çükaracaktür. Demiryollarü için ray ihalelerini de almaya başlayan şirket için olumlu görÜşÜmÜzÜ muhafaza ediyoruz. PARK ELEKTRıK: Artan emtia fiatlarü bakür fiyatlarünün dÜşmesini engellemektedir. Tam kapasiteye yakün bir Üretim hacmine ulaşan şirketin illk çeyrek karüda 14 kat artmüştür. Yül sonuna kadar bu temposunu sÜrsÜrmesini bekliyoruz. TİPRAŞ: Yurtiçi pazarün bÜyÜk küsmüna sahip olan TÜpraş, yÜksek rafineri marjlarü sayesinde yÜksek karlülüğünü da sÜrdÜrmektedir. Hisse aynü zamanda defansif karakteriyle iyi bir yatürüm alternatifi olma özelliğine de sahiptir diye dÜşÜnÜyoruz. YAZICILAR HOLDıNG: ıştirkaleri vasütasüyla yurtiçi ve yurtdüşü bira ve içecek sektörlerine dolaylü yatürüm yapmüş olan Yazücülar Holding'in bu yapüsü itibarüyle ıMKB'deki en defansif hisselerden bir olduğunu dÜşÜnÜyoruz. Net aktif değerinbe gore önemli iskontosu bulunan Yazücülar hisseleri 0.85 piyasa değeri/defter değeri oranüyla da oldukça ucuz hisseler arasünda yer almaktadür.