Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu savunma almadan para cezası verebilecek

Temel ihtiyaç maddelerinde aşırı fiyat artış tartışmalarının yaşandığı dönemde, fiyat artışlarını denetleyen, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun görevinde dikkat çekici bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle, kurulun üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerine savunmasını almadan idari para cezası vermesinin önü açıldı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun görevinde değişikliğe gidildi. 28 Mayıs 2020 tarihli Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, kurulun üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerine savunmasını almadan idari para cezası vermesinin önü açıldı.

Yönetmeliğin 7’nci maddesinde yapılan değişiklikle, Kurul’un görev tanımı değişti. Yönetmeliğin eski halinde görev, “denetim ve incelemelere ilişkin üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunmasını almak” şeklinde tanımlanıyordu. Yeni halinde ise ‘gerekli hallerde’ savunma alınacağı hükme bağlandı.

Yapılan başka bir önemli değişiklik ise para cezası verilmeden önce savunma alma zorunluluğu kaldırıldı. Savunma alınmadan idari para cezası uygulanamayacağına ilişkin hüküm yönetmelikten çıkarılırken, savunma için verilen süre de 10 günden 7 güne düşürüldü.

Yönetmeliğin eski halinde denetimlerde “işletmelere 10 günden az olmamak üzere savunma süresi verilir” denilirken, yeni halinde 7 günden az olmamak üzere savunma süresi verilebileceği hükmü getirildi.

Ayrıca yönetmelikteki “üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunması alınmadan Kurul tarafından idari para cezası kararı alınamaz ve uygulanamaz” ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

Eski

(1) Resen veya şikâyet üzerine yapılan denetimlerde, Bakanlık, il müdürlüğü veya yetkili idare tarafından üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye denetimin yapıldığı günden başlamak üzere on günden az olmamak kaydıyla savunma süresi verilir. Bu süre bir defaya mahsus on güne kadar uzatılabilir.

Yeni

“(1) Resen veya şikâyet üzerine yapılan denetimlerde, Bakanlık, il müdürlüğü veya yetkili idare tarafından üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye denetimin yapıldığı günden başlamak üzere yedi günden az olmamak kaydıyla savunma süresi verilebilir ve bu süre bir defaya mahsus yedi güne kadar uzatılabilir.”

Eski

(3) Birinci fıkra çerçevesinde verilen süreler içinde savunma yapılmaması durumu hariç olmak üzere, üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunması alınmadan Kurul tarafından idari para cezası kararı alınamaz ve uygulanamaz.

Yeni

“(3) Birinci fıkra çerçevesinde verilen süreler içinde savunma yapılmaması Kurul tarafından idari para cezası kararı alınmasına engel teşkil etmez.”