İş sağlığı ve güvenliğine destek ödemesi

İşte iş sağlığı ve güvenliği hizmeti desteğinden yararlanmak için yapılması gerekenler...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İş sağlığı ve güvenliği hizmetinizi finanse etmek için sigortalı başına aylık 41,20 TL veya 47,09 TL destek tutarı ödemesi alabilirsiniz. İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin finanse edilmesi için 20 Haziran 2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7'inci maddesinde düzenleme yapılmış ve bu düzenlemelerin açıklanması için 24 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesine Hakkında Yönetmelik ile 3 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayımlanmıştı. Buna göre İş sağlığı ve güvenliği hizmeti destek tutarından yararlanmak için gerçekleştirilen düzenlemelerde yapılması gerekenlere yer verildi. Bu şartları yerine getirenler destekten yararlanabilecek.

Destekten yararlanmak için yapılması gerekenler

İş sağlığı ve güvenliği hizmeti destek tutarından kimler yararlanabilir?

► Kamu kurum ve kuruluşları hariç 10'dan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri faydalanabilir. Ancak, Cumhurbaşkanı, 10'dan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.

Aynı işverenin Türkiye genelinde 1'den fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, aynı işveren tarafından 5510 sayılı kanunun 4-1/a kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır.

► İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.

► İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.

►Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.

►3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.

İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yetki verilmiş kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılmış bir sözleşmesi olan işyeri işverenleri destekten yararlanabilir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmeti destek tutarından yararlanmanın şartları nelerdir?

►Türkiye genelinde, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ondan az çalışanın bulunması gerekmektedir.

►Aylık prim ve hizmet belgesi/ Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi şarttır.

► SGK’ya yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması gerekmektedir.

►Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması gerekmektedir.

► İş yerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır.

► SGK adına tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için yansıtma faturası düzenlenmesi gerekmektedir.

BİLİYOR MUYDUNUZ ?

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen kamu borçlularının, 15 günlük sürede dava açmadıkları veya ödeme yapmadıkları takdirde;

► Borcu karşılayacak kadar haczedilebilir mallarını mal bildirimi formu ile bildirmesi gerektiğini,

► Kamu borçlusunun bir tüzel kişi olması halinde, bu yükümlülüğünün kanuni temsilcisine ait olduğunu,

► Haczedilebilir malı olmayan borçluların da malı olmadığını bildirmesi gerektiğini,

► Mal bildiriminde malı olmadığını bildirenlerin ayrıca son adreslerini, varsa devamlı mükellefiyetlerinin bulunduğu dairelerin listesini ve nüfus suretlerini vermeleri gerektiğini,

► Ödeme emrine dava açılması halinde mal bildiriminde bulunmaya gerekli olmadığını, ancak vergi mahkemesi kararından sonra –davanın reddedilen kısmına göre- mal bildiriminde bulunulması gerekeceğini,

Mal bildiriminde bulunulmamasının veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunulmasının yahut yetersiz mal bildiriminde bulunanların yaşayış tarzlarının mal bildirimi ile uyumlu olmaması veyahut yeterli mal bildiriminde bulunmayanların sonradan edindikleri mal ve gelir kaynaklarını bildirmemelerinin, malı olmadığını bildirenlerce bahsettiğimiz ek bilgilerin verilmemesinin hürriyeti bağlayıcı cezaya yol açabileceğini, Biliyor muydunuz