Kamu haznedarlığı genel tebliği yayımlandı

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri kendi bütçeleri MB veya muhabiri olan bankada tutacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, afet nedeniyle toplanan nakdi bağış ve yardımların bulunduğu muhasebe birimi hesapları hariç olmak üzere, kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) veya muhabiri olan bankada açılacak YTL cinsi vadesiz hesaplarda tutacak. 

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ile kapsamda yer alan kamu kurum, kurul, üst kurul, kuruluş ve idarelerinin nakit kaynaklarının izlenebilmesini teminen Kamu Haznedarlığı uygulamasına ilişkin esas ve usulleri belirliyor. Tebliğe göre, kamu bankaları, mazbut vakıflar, özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile kefalet ve yardımlaşma sandıkları hariç olmak üzere genel bütçe kapsamındaki idareler, özel bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bu bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri bu tebliğ hükümlerine tabi olacak. 

Genel ve özel bütçeli idareler 

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, afet nedeniyle toplanan nakdi bağış ve yardımların bulunduğu muhasebe birimi hesapları hariç olmak üzere, kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını TCMB veya muhabiri olan bankada açılacak YTL cinsi vadesiz hesaplarda tutacak. Özel bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını TCMB, Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankası'nda açtıracakları hesaplarda değerlendirecekler. Bu kurum ve kuruluşlar kaynaklarının değerlendirilmesinde, şu araçları kullanacaklar: 

"YTL cinsi vadesiz mevduat, YTL cinsi vadeli mevduat, ihale, doğrudan satış, ihale öncesi rekabetçi olmayan teklif ya da ikincil piyasadan doğrudan ya da ters repo yoluyla temin etmek suretiyle DİBS." 

Tebliğ kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlar, özel kanunların verdiği izne dayanılarak veya uygulamadan doğan zorunluluklar nedeniyle yapılan tahsilatın en geç 7 gün içinde belirtilen kamu bankalarına aktarılması kaydıyla, yurt içinde yerleşik diğer bankalardan da bankacılık hizmeti alabilecekler. Söz konusu tebliğ kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan sadece dış alımlar veya yurt dışından temin edilen krediler nedeni ile döviz cinsinden ödeme veya yükümlülükleri olan kamu kurum ve kuruluşları, bu işlemlerle sınırlı olmak kaydıyla, vadeli veya vadesiz döviz tevdiat hesabı açtırabilecek. Belirtilen araçların kullanılması nedeniyle ödemelerde ortaya çıkabilecek gecikme ve aksaklıklar ile bu nedenle doğabilecek mali yükümlülüklerden ilgili kurum, kuruluş ve idarelerin yetkilileri sorumlu tutulacak. Hazine hesapları bu maddede belirtilen araçlarla veya Müsteşarlık tarafından kullanılması uygun görülecek diğer araçlarla değerlendirilebilecek. 

Nemalandırma

Vadeli mevduat için alınan faiz oranı benzer vadedeki Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) için piyasada oluşan faiz oranından daha düşük olamayacak. 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ilgili maddesi gereğince; bankalar, bu tebliğ kapsamındaki kuruluşların kendileri nezdindeki kaynakları ile kullandıkları kredi ve benzeri yükümlülükleri hakkındaki bilgileri, içerik ve süresi Müsteşarlıkça belirlenerek TCMB'ye bildirilen şekilde hazırlamak ve Müsteşarlığa iletilmek üzere TCMB'ye raporlamakla mükellef olacak. Kamu Haznedarlığı uygulaması çerçevesinde Müsteşarlıkça izlenen ve ticari sır niteliğini haiz olan bilgiler, tebliğ kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları bakanlıklar, adli merciler ve denetim mercileri tarafından gerekli olduğu hallerde Müsteşarlıktan gerekçesi ile birlikte yazılı olarak talep edilebilecek. Bu taleplerden karşılanması uygun görülenler gizli kaydıyla yazılı olarak cevaplanacak. Kamu kaynaklarının bu tebliğ hükümlerine aykırı şekilde değerlendirilmesinden elde edildiği tespit edilen nemalar genel bütçeye gelir kaydedilecek. 

Bu arada, 6 Ekim 2004 tarih ve 2004/1 sayılı Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği yürürlükten kaldırıldı. Bu tebliğ kapsamında yer alan tüm kurum, kuruluş ve idarelere 6 Ekim 2004 tarih ve 2004/1 sayılı Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği kapsamında tanınmış olan istisnaların uygulanmasına devam edilecek.