17 °C

KGF tarafından KOBİ’lere sağlanan destek çok kıymetli

İslam Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Saleh Jelassi, "KGF tarafından KOBİ’lere sağlanan destek çok kıymetli" diye konuştu.

KGF tarafından KOBİ’lere sağlanan destek çok kıymetli

İslam Kalkınma Bankası Grubu ile KGF arasında işbirliği için birçok alan olduğunu, özellikle ihracatçı KOBİ'lere verilecek desteklerin artmasını ve yaygınlaşmasını sağlayacak işbirliği imkanlarının bulunduğunu belirten İslam Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Saleh Jellassi, KGF'ye bakışını DÜNYA'ya anlattı:

İslam Kalkınma Bankası Grubu kurulduğu günden bu yana Türkiye'de son derece aktif rol oynamıştır. Bugüne kadar toplam sayısı 465'i bulan yaklaşık 10.1 milyar dolarlık operasyonumuz bulunmaktadır. Bu rakam doğrudan İslam Kalkınma Bankası tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği projelere sağlanan 3.5 milyar dolar, ticaret finansmanı kuruluşumuz olan ITFC tarafından özel sektörün ticaret finansmanı ihtiyaçları için sağlanan 6.1 milyar dolar ve özel sektör finansmanı kuruluşumuz olan ICD tarafından özel sektör yatırımlarının finansmanı için sağlanan 400 milyon doların üzerindeki operasyonu kapsamaktadır.

İslam Kalkınma Bankası Grubu Türkiye'deki faaliyetlerini arttırdı

İslam Kalkınma Bankası Grubu'nun Türkiye'deki operasyonları özellikle 2010-2013 yılları arasında uygulamış olduğumuz birinci Üye Ülke İşbirliği Stratejisi ile birlikte, yeni başlayan operasyonların büyüklüğü 2.2 milyar dolara ulaşmıştır. 2014 yılında ülke ofisimizin açılmasıyla birlikte faaliyetlerimiz daha da artmış ve sadece 2015-2016 yıllarında 3 milyar doların üzerinde yeni operasyon başlamıştır. Bu İslam Kalkınma Bankası Grubu'nun Türkiye operasyonlarının başladığı 1970'li yıllardan bu yana portföyün hemen hemen yüzde 30'una denk gelen bir rakamdır.

En büyük 10 ekonomi hedefi için yeni pazarlar gerekiyor

Söz konusu operasyonlara birkaç örnek vermek gerekirse demiryollarının modernizasyonu, hızlı tren hatlarının geliştirilmesi ve Türkiye'nin bir lojistik merkezi olması çerçevesinde bugüne kadar Türkiye'de 1 milyar doların üzerinde bir yatırım yapılmış, yenilenebilir enerjinin desteklenmesi ve imalat sanayinde enerji verimliliği proje gerçekleştirilmesi amacıyla yaklaşık 540 milyon dolarlık kaynak kullanımı sağlanmıştır.

Yanı sıra sağlık sektöründe kamu- özel işbirliği modeli ile hayata geçirilen sağlık yatırımlarına son dönemde destek vermeye başlanmıştır. Katılım bankacılığının desteklenmesi adına 2016 yılında kurulan Vakıf Katılım Bankası'nın kuruluş sermayesinin tamamını yine İKB sağlamıştır.

İhracatçı firmaların desteklenmesi adına Eximbank aracılığı ile 50'den fazla KOBİ ve orta üstü ölçekli şirketlerin yatırımlarına destek olunmakta, ayrıca özel sektör tarafından gerçekleştirilen birçok yatırım ve ticaret faaliyetlerine de çok önemli destekler verilmektedir. Bu ve bunun gibi örneklerin çoğaltılması mümkün ancak özetle şunu söyleyebiliriz ki, İslam Kalkınma Bankası Grubu olarak Türkiye'nin kalkınma hedefl erine ve ekonomideki dönüşüm çabalarına destek vermeye, aynı zamanda reel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetler içinde olmaya devam edeceğiz.

Türkiye'nin gelişmiş bir ekonomisi var, birçok alanda küresel anlamda rekabet edebilecek güçte. Ayrıca Türkiye ihracat odaklı ve özel sektör tarafından önderlik edilen bir üretim yapısına sahip. Diğer yandan bu tabii ki yeterli değil. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olabilmek için hem ihracat hacmini daha da artırmak hem de yeni pazarlara erişebilmek lazım. Bu çerçevede ekonominin mevcut rekabet gücünü geliştirmek, yüksek katma değerli ve yüksek verimliliğe sahip bir yapıya dönüşmek yolundaki hedefl er ve çabalar çok önemli. Bu nedenle, KOBİ'lerin desteklenmesi ve mevcut durumunun güçlendirilmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü KOBİ'ler hızlı hareket etme kabiliyetine sahip olmaları ve esneklikleri nedeniyle katma değerli üretime geçiş ve yeni pazarlara penetrasyon için en uygun segment.

Yine bu bağlamda KOBİ'lerin uygun finansman kaynaklarına erişimi büyük bir ihtiyaç. Özellikle orta ve uzun vadeli finansman kaynaklarına erişim KOBİ'ler için son derece zor. Nitekim Eximbank aracılığıyla ihracatçı KOBİ'lerin desteklenmesini hedefleyen programımız tam da bu hedefe yönelik. Bu çerçevede finansmana erişim sıkıntısı yaşayan KOBİ'lere KGF tarafından sağlanan destek çok kıymetli. Bu açıdan yakın zamanda Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafından KGF marifetiyle 250 milyar liraya kadar yeni kredi hacmi oluşturulması, yeni istihdam imkânlarının yaratılması ve ihracatçı KOBİ'lerin desteklenmesi yönündeki kararlar son derece önemli ve KOBİ'lerin desteklenmesine yönelik kararlılığı gösteriyor.

KGF'nin faaliyetleri Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması açısından önemli bir misyonu yerine getiriyor. Ayrıca son dönemde KGF tarafından ihracatçı KOBİ'lere sağlanan desteklerin yanı sıra ithalatı ikame eden KOBİ'lere, Ar-Ge ve inovasyon alanında çalışan küçük ve orta boy iş letmelere genç girişimcilere ve kadın girişimcilere verilen destekler son derece önemli ve Türkiye'nin sosyo ekonomik kalkınması açısından kıymetli çabalardır.

Türkiye’de kurulduğu günden bu yana aktif bir rol oynayan İslam Kalkınma Bankası Grubu, son dönemde faaliyetlerini daha da arttırdı. Grubun bugüne kadar 500’e yakın operasyonu var Türkiye’de ve bu operasyonların hacmi 10 milyar doları aştı.

Yeni dönemde KGF çerçevesinde gerçekleştirebileceği yeni işbirliği alanları ve kredi imkanları bulan İslam Kalkınma Bankası Grubu, katılım bankalarıyla da yaratacağı sinerjiyle özellikle ihracatın finansmanında önemli bir rol üstlenmeyi stratejik hedef olarak belirledi.

Katılım bankalarıyla bir araya geleceğiz

KGF ile yakın zamanda başlattığımız ve İslam Kalkınma Bankası Grubu olarak ne tür işbirliği yapabileceğimizi analiz ettiğimiz bir dizi çalışma yürütmekteyiz. Özellikle İKB Grubu altında yer alan ICD, ITFC ve ICIEC ile KGF arasında önemli işbirliği imkanları olduğunu düşünüyoruz. Örneğin, İslam Kalkınma Bankası Grubunun özel sektör finans ve yatırım şirketi olan ICD'nin Türkiye'deki portföyünün ağırlıklı bir kısmını banka ve finansal kiralama şirketleri kanalıyla kullandırılan krediler oluşturuyor. Banka ve finansal kiralama şirketleri aracılığıyla küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ağırlıkta olmak üzere özel sektör firmalarının orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Bu tür kredi işlemlerinde karşılaştığımız en önemli zorluk genellikle kredilendirdiğimiz firmaların yeterli ve uygun teminat sağlaması noktasında yaşanıyor. Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla sağlanan uygun maliyetli kefalet sözleşmeleri bize bir finansman kuruluşu güvencesiyle çalışma imkânı sağladığından çok önemli ve değerli yeni bir teminat oluşturuyor. Bu çerçevede Türkiye'deki Katılım Bankalarıyla beraber KGF şemsiyesi altında özellikle KOBİ'lere ve hedefl ediğimiz belli sektörlere yönelik kredi programlarını hayata geçirmek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde KGF ve Katılım Bankaları ile bir araya gelerek söz konusu kredi programlarını nasıl hayata geçirebileceğimizi konuşmayı planlıyoruz.

İhracatın finansmanı mekanizması hedeflerimizle örtüşüyor

İslam Kalkınma Bankası Grubunun özel sektör ticaret finansmanı şirketi olan ITFC'nin stratejik hedefl eri arasında ihracatın ve KOBİ'lerin desteklenmesi, ayrıca İslami Finans sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak gibi öncelikler bulunmaktadır. Bu çerçevede Eximbank gibi stratejik ortakları aracılığıyla başarıyla uygulamakta olduğumuz KOBİ'ler için ihracat finansmanı programının bir benzerini de KOSGEB, KGF ve Katılım Bankaları ile birlikte geliştirmek üzere birtakım çalışmalar yürütmekteyiz. KGFnin KOBİ'lerin kredi piyasasından aldıkları payı arttırmasında önemli bir rolü olacağı düşüncesiyle KOSGEB işbirliği ile geliştirilmesi amaçlanan ve Katılım Bankaları aracılığıyla ihracatın finansmanını hedefleyen bir mekanizmanın hayata geçirilmesi ITFC'nin stratejik hedefleriyle birebir örtüşmektedir.

Ayrıca ITFC, KGF ve KOSGEB modellerinin üye ülkelerle paylaşılması yönünde işbirliği içerisinde bulunmasının da diğer bir stratejik hedefi olan İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı üye ülkeler arasında bilgi ve tecrübe aktarımına katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz.

İslam Kalkınma Bankası Grubunun ticaret ve yatırım sigortası şirketi olan ICIEC'in KGF ile işbirliği yapabileceği önemli alanlar var. Mesela, kısa vadeli ihracat kredi sigortası kapsamında ICIEC poliçelerine KGF'nin dain-i mürtehin olması yoluyla ihracatçı firmalara verilen destekler artırılabilir. Yine ICIEC 'in ihracat akreditifl erine sigorta kapsamı uygulamasıyla KGF'nin mevcuttaki teminat yapısı güçlendirilebilir.

Görüldüğü üzere, İslam Kalkınma Bankası Grubu ile KGF arasında gerçekleştirilebilecek ve ihracatçı KOBİ'lere verilecek destekleri artmasını ve yaygınlaşmasını sağlayacak birçok işbirliği imkânı bulunmaktadır

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.