Kurumlar Vergisi beyan dönemi başladı

2020 yılı kazançlarına ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar verilmesi gerekiyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Nisan ayına girmemiz ile birlikte kurumlar vergisi beyan dönemi başladı. 2020 yılı kazançlarına ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin internet üzerinden 30 Nisan 2021 Cuma gününe kadar verilmesi gerekiyor. Beyanname üzerinden tarh edilen verginin son ödeme günü de 30 Nisan 2021. 2020 yılında elde edilen kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi oranı ise yüzde 22. Vergilerini düzenli ödeyen mükelleflerin yüzde 5 vergi indirimi 2020 yılında da devam ediyor.

Aralık 2020 yılı sonu itibariyle Türkiye’de 918.229 kurumlar vergisi mükellefi bulunuyor. Ancak kurumlar vergisinin yaklaşık yüzde 90’ından fazlası ilk bin kurumlar vergisi mükellefi tarafından ödeniyor.

Defterlerini kâğıt ortamında tutan mükelleflerin 2020 yılında kullandıkları yevmiye defterlerinin kapanış tasdikini, 30 Haziran 2021 tarihine kadar yaptırmaları gerekiyor. Defterlerini elektronik ortamında tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin ise 2020 yılının son ayına ait elektronik defterlerini, 30 Nisan 2020 gününe kadar kendilerine ait mali mühür ile onaylamaları imzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturmaları ve bu dosyaları Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın onayına sunmaları gerekiyor.

2019 yılı aktif toplamı 12.151.000 TL ve net satışlar toplamı 24.295.000 Türk Lirasını aşmayan kurumlar vergisi mükellefleri 2020 yılı beyannamelerini mali müşavirlere imzalatmak zorundalar.

Sermaye şirketlerinin nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden ilgili düzenlemelere göre hesaplanacak tutar, kurum kazancından indirim konusu yapılabilir.

Yeminli mali müşavirler ile tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin tasdik raporlarının süresi içerisinde 30 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar verilmesi gerekmektedir. YMM ile tam tasdik sözleşmesi bulunmayan mükelleflerin, beyannamelerinde yer alan bazı istisnalardan ve indirimlerden yararlanabilmeleri için istisnaya ilişkin yeminli mali müşavir tasdik raporlarını ibraz etmeleri gerektiği de unutulmamalıdır.

Beyanname verilirken Kurumlar Vergisi Kanunu’nun örtülü sermayeye ilişkin düzenlemelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarlar, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılıyor. Şirket ortaklarının şirketlerine olan borçlarının adatlandırılmasının, önemli olduğu dikkate alınmalıdır.

Ayrıca gerekli koşulların var olması durumunda; 30 Nisan 2021 tarihine kadar Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda vergi idaresine ibraz edilmesi gerektiği de dikkate alınmalıdır. Örneğin bir inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanının, çocuklarına şirketlerince inşa etmiş olduğu bir daireyi bedelsiz ya da emsaline göre düşük bedelle vermesi, transfer fiyatlandırmanın konusunu oluşturuyor.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin istisnai haller dışında beyannamelerine dayanak teşkil eden defter ve belgelerini, Vergi Usul Kanunu uyarınca 31 Aralık 2025 tarihine kadar saklamaları ve istenmesi halinde vergi idaresine ibraz etmeleri gerekiyor.

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken konular ve özellikli hususlar ile ilgili TÜRMOB tarafından hazırlanan ve internet sayfası üzerinden ulaşılabilen “2020 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi’nden de faydalanılabilir.

Etiketler