Rekabet Kanunu AB’ye uyum çerçevesinde değişiyor

Rekabeti düzenleyen kurallarda AB’ye uyum çerçevesinde değişikliğe gidiliyor. Rekabet Hukuku'na taahhüt ve uzlaşma müesseseleri giriyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Canan SAKARYA/ANKARA

AK Parti Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi. Teklifl e; hakim durum testi yerine Avrupa Birliği Hukukunda uygulanan “etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması” testi getiriliyor. Rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ile arz miktarının kısıtlanması gibi ihlaller hariç olmak üzere, Kurulca belirlenecek pazar payı ve ciro gibi eşikleri aşmayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarının soruşturma konusu yapılmaması, taahhüt ve uzlaşma müesseselerinin Türk Rekabet Hukuku mevzuatına ve uygulamasına kazandırılması amaçlanıyor.

Taahhüt ve uzlaşma müessesi geliyor

Kanun teklifi ile Türk Rekabet Hukuku mevzuatına, Avrupa Birliği mevzuatında yer alan taahhüt ve uzlaşma müesseseleri getiriliyor. Yürütülmekte olan bir ön araştırma ya da soruşturma sürecinde ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerince taahhüt sunulabilecek. Kurul taahhütler yoluyla rekabet sorunlarının giderilebileceğine kanaat getirirse bu taahhütleri ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birlikleri açısından bağlayıcı hale getirerek soruşturma açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya son verilmesine karar verebilecek. Rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ya da arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlallerle ilgili olarak taahhüt kabul edilmeyecek. Kurul bir karar verdikten sonra kararın alınmasına temel teşkil eden herhangi bir unsurda esaslı değişiklik olması, ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin verdikleri taahhütlere aykırı davranmaları, kararın taraflarca sunulan eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgiye dayanılarak verilmiş olması halinde tekrar soruşturma açabilecek. Soruşturmaya başlanmasından sonra Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilecek. Kurul, hakkında soruşturma açılan taraflara, ihlalin varlığını ve kapsamını kabul ettikleri bir uzlaşma metni sunmaları için süre verecek. Verilen süre geçirildikten sonra yapılan bildirimler dikkate alınmayacak. İhlal tespitinin ve idari para cezasının yer aldığı bir nihai kararla soruşturma sonlandırılacak. Uzlaşma usulü sonucunda idari para cezasında yüzde yirmi beşe kadar indirim uygulanabilecek. Sürecin uzlaşma ile neticelenmesi halinde, idari para cezası ve uzlaşma metninde yer alan hususlar uzlaşmanın taraflarınca dava konusu yapılamayacak.

Kurul önemli ihlallere yönelecek

Teklifte yer alan diğer bir düzenlemeye göre, Rekabet Kurulu, pazar payı ve ciro gibi ölçütleri esas alarak rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ve arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerini soruşturma konusu yapmayabilecek. Bu düzenleme ile Kurum kaynaklarının öncelikli olarak daha önemli ihlallere yönlendirilmesi amaçladığı ifade edildi. Teklife göre; bir ya da birden fazla teşebbüsün başta hakim durum yaratılması ya da mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere devralması hukuka aykırı ve yasak olacak.

Yasa teklifi ile özellikle kartellerin ortaya çıkarılmasında önem taşıyan yerinde incelemenin kapsamı genişletilerek, yerinde incelemelerde; defterlerin fiziki ve elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan her türlü verilerin ve belgelerin incelenebilmesi, bunların kopyalarını ve fiziki örneklerini alabilmesine imkan sağlanıyor.