Resmi Gazete'de bugün (14.06.2010)

14 Haziran 2020 Tarihli ve 31155 Sayılı Resmi Gazete.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, yerleşim özellikleriyle ilgili 12’nci maddesinin altıncı fıkrasına, tesislerde, devamlı ve yeterli basınçta bulunacak suyla ilgili olarak “sıcak ve soğuk” ibaresi çıkarıldı ve “tesislerde, devamlı ve yeterli basınçta su bulunur” ifadesine yer verildi. Maddedeki “Yeme-içme tesislerinin lokanta veya kafeterya olarak düzenlenmesi halinde bu mahallerin 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında belirlenen asgari nitelikleri taşıması gerekmektedir” şeklindeki dokuzuncu fıkra çıkarıldı. Yine yönetmeliğin 13’ncü maddesinin “Tesislerde görev alacak uzman personelin niteliklerine ve seçimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir” şeklindeki ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Belgeli tesislerle ilgili olarak “belge üzerinde yer alan bilgilerdeki her türlü değişikliği Bakanlığa bildirmek zorundadır” ibaresi Yönetmelikten çıkarıldı.

Bedensel engelli kullanıcılara yönelik düzenleme

Giriş ve iç mekan dolaşımında, bedensel engelli kullanıcılara göre tasarlanmış azami yüzde 6 eğimli rampalar, asansör, özel tuvalet ile özel işaret, koltuk kapasitesinin yüzde 1’i oranında bedensel engelli kullanımına yönelik koltuk, işitsel ve görsel düzenlemeler kapasitesi 80 kişinin üzerindeki tesislerde bulunacak.

Değişiklikten önce,  80 kişilik kapasite sınırı bulunmuyordu.  Yüzde 1 bedensel engelli kullanımına yönelik koltuk, işitsel ve görsel düzenleme ise çok amaçlı salonlar ile sinemalar için öngörülmüştü.

Tesisin fonksiyonuna göre yeterli alana sahip fuaye olması halinde, danışma, bilgilendirme, gişe düzenlemelerinin yer aldığı giriş holü aranmayacak.

En az iki adet idari ofis sayısı ise teke düşürüldü.

Bay ve bayan personel için ayrı olmak üzere tuvalet, lavabo ve soyunma mahalleri ile ortak dinlenme mahalleri, müstakil tesislerde kapasiteyle orantılı otopark veya park hizmeti sağlanması, başka işlevlerin yer aldığı bir yapı bünyesindeki tesisler, yapının otoparkından yararlanabilmesi şeklindeki düzenlemeler yönetmelikten çıkarıldı.

Yönetmelikte, genel güvenlik tedbirleri alınmasıyla ilgili, “tesislerde yangın ihbar sistemi ile mekanın kullanım özelliğine ve fiziksel durumuna göre sulu ya da gazlı söndürme tesisatı kurulur, gerekli donanım bulundurulur. Çok amaçlı salonlarda, ana sahneyi yan ve arka sahneler ile salondan ayıracak yangın perdeleri bulunur. Çok amaçlı salon, sinema gibi çok sayıda kullanıcının toplu olarak bulunduğu salonlar ve 100 metrekare üzerindeki salonlardan ikinci bir çıkış ve bu çıkışla bağlantılı tahliye imkanı sağlanır. Çok amaçlı salon, sinema gibi mahallerin ikinci çıkışı,  kullanıcıların acil durumlar dışında da salondan tahliyesi için kullanılabilir. Koridorlarda ve ortak alanlarda uluslararası normlara uygun olarak hazırlanan, çıkış yollarını gösteren ve elektrik kesintisi halinde de çalışabilen yönlendirici ışıklı işaret levhaları ve alarm tesisatı düzenlenir. Tüm acil çıkışlarında, içeriden otomatik ya da basit kol hareketi ile açılacak çıkış kapıları bulunur” hükümler yeni yönetmelikte yer almadı.

Sahne ve gösteri sanatları salonlarıyla ilgili düzenlemeler

Yönetmelikteki çok amaçlı salonlar maddesi, sahne ve gösteri sanatları salonuna çevrildi.

Buna göre, sahne ve gösteri sanatları salonları, uygun donanıma sahip bir sahne ile seyircilerin sahneyi kolaylıkla izlemesine olanak sağlayan seyirci salonu ile hizmet ünitelerinden oluşan; tiyatro, sinema, dans, müzikal, opera, bale, konser, konferans gibi kültürel, sanatsal ve bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği, eğitim amaçlı da kullanılabilen, tesisler olacak.

Bu salonlar, salon/salonlarla bağlantılı, toplam salon/salonların kapasitesinin yüzde 50’sine hizmet verecek oranda, kişi başı 0,8 metrekare alan ayrılan, fuaye/fuayeler, büfe hizmeti bulunacak.

Farklı amaçlara hizmet veren ünitelerin veya bu Yönetmelikte belirtilen türlerin bir arada bulunması halinde ayrı ayrı fuaye alanları düzenlenmesi, ünitelerin tamamının ana fuaye ile bağlantılı olması durumunda ünitelerin fonksiyonlarını aksatmaksızın gerekli düzenleme yapılacak.

En az bir adet depo alanı bulunacak.

En az kişi başı 0,70 metrekare alan düşecek şekilde düzenlenmiş en az 50 kişilik seyirci kapasitesi olan salonlarda, sahnenin en arka sıra ve en ön sıra dahil tüm oturma yerlerinden ergonomik oturma ve görme açısının sağlandığı düzenleme yapılacak. Sıra iç geçiş temiz genişliğinin en az 30 cm olacak. Koltuk kümeleri arasında rahat geçiş imkanı veren koridorlar, ara dolaşım alanlarının ve rampaların bitiş kaplamalarında kaymayı önleyici zemin kaplaması, 50 kişi üstü kapasitedeki salonlarda en az iki çıkış imkanı, salonlarda ses emici ve yansıtıcıları içeren akustik düzenleme ve donanım malzemeleri bulunacak.

Salon kapasitesiyle orantılı ve çeşitli gösteri sanatlarının sergilenmesine uygun salonlarda, sahnede canlı müzik yapılması halinde orkestra yeri düzenlemesi yapılacak. Sahne zemininde ve/veya tavanında dekorların kısa sürede değişebilmesini sağlayacak asansörler ve raylı sistemlere bağlı mekanik araçlar veya aynı işlevi görecek teknik donanımlar olacak. Sahne ışık ve ses sistemleri ile kontrol odası, ilgili kurumdan onaylı olarak sahne sanatı eğitimleri verilmesi halinde en az iki adet yeterli büyüklükte, uygun donanımı olan prova veya çalışma odası, sahne arkası ile bağlantılı sanatçı duş, tuvalet, soyunma mahalli, sahne kullanımı ile ilgili depo, atölye ve malzeme girişinin farklı kotlarda olması halinde rampa veya yük asansörü bulunacak.

Yatırım belgesinden sonra işletmeye açılma süresini bakanlık belirleyecek

İşletmeye açılma süresi yatırım belgesi verilmesinden itibaren dört yıla kadar olmak üzere yatırımın özellikleri ve yatırıma başlama koşulları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek. Kısmi kültür girişimi belgesinde yatırım kapsamında kalan ünitelerin yatırım süresi için de yatırım belgesi için geçerli olan süreler uygulanacak. Ancak işletmeye açılma süresi, mücbir sebepler dolayısıyla belge sahibinin talebi halinde ve Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda, başlangıçta verilen yatırım süresini geçmemek kaydıyla, en fazla iki defa uzatılabilecek. Tahsisli arazilerde bu süre tahsis koşullarına göre belirlenecek.

Belgeli kültür yatırımının tamamlanıp işletmeye hazır olması durumunda, belge sahibi tarafından başvuru dilekçesi, ilgili kurum tarafından düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatı, kurum açma izni veya eğitim kurumunun kuruluş kanununun yayımlandığı Resmî Gazete’nin tarih ve sayısı belgeleriyle birlikte yazılı olarak başvurulur.”

BASKİ ihalelerinde N katsayısı 1,20’den 1’e düşürüldü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Altyapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde, aşırı düşük sınır değer hesaplamalarında kullanılan “N” katsayısını “1,20”den“1”e düşürdü.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete yayımlandı.

İhalelerin, gerçekleştirilmesi mümkün olmayacak tekliflere ihale edilmesine engel olmak amacıyla, ihale sınır değeri hesaplanıyor ve sınır değerin altında kalan teklifler aşırı düşük teklif olarak değerlendiriliyor.

Sınır değer hesaplamada, yaklaşık maliyetin yüzde 120’sinden fazla veya yüzde 40’ından az olmayanlar geçerli teklif olarak kabul ediliyor.

Sınır değer hesaplamada yer alan sınır değer katsayısı (N), işin niteliğine göre belirleniyor. Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan üst yapı bina, sıhhi tesisat ve mekanik tesisat, elektrik, elektronik ve iletişim işleri ile ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj işlerinde N= 1,00 olarak saptanıyor.

Diğer yapı ve altyapı işleri için N=1,20 olarak alınıyor.

Katsayı indirildiğinde sınır değer yükseliyor, artırıldığında sınır değer azalıyor.