Resmi Gazete'de bugün (17 Kasım 2020)

17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanunla, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, SGK prim borçları, tüm idari para cezaları, gecikme faizleri, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak.

TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.

Belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları ve irtifak hakkı tesisinden kaynaklanan alacakları da yapılandırma kapsamına alınacak.

Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen 31 Ağustos 2020 tarihinden önce tespitleri yapılan ve yapılandırma son başvuru tarihine kadar kesinleşenler de yapılandırmadan faydalanabilecek.

Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırılabilecek.

 Borçlar yapılandırılarak 18 taksitle 36 ayda ödenebilecek

 Yapılandırma isteyen borçlular, bu haktan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor. Vergi dairelerine olan borçların yapılandırılmasıyla ilk taksitin 31 Ocak 2021 tarihine kadar ödenmesi hükme bağlanırken, sosyal güvenlik borçlarında ilk taksitin 28 Şubat 2021 tarihine kadar, diğer taksitlerin ise bu tarihleri takip eden 2’şer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte, 36 ayda ödenecek.

Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitle ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri zorunlu olacak.

Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılmayacak.

Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar, 6 eşit taksit için (1,045), 9 eşit taksit için (1,083), 12 eşit taksit için (1,105), 18 eşit taksit için (1,15) katsayı ile çarpılacak ve bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle 2’şer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.

Başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecek. Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

Peşin ödemeyi tercih eden borçlulara yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) tutarının yüzde 90’ı oranında indirim yapılacak. İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen kapatan borçlulara Yİ-ÜFE’de yüzde 50 oranında indirim yapılacak.

Adli para cezaları, düzenleyici denetleyici kurullar tarafından verilen idari para cezaları, Covid-19 ile mücadele kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde verilen para cezaları ve yasak yerlerde tütün kullanımı nedeniyle verilen para cezaları kanunun kapsamı dışında tutulacak.

Kanundan yararlanmak için ilk 2 taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. İlk 2 taksitten sonra bir takvim yılında 2 taksit süresinde ödenmezse son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödeme yapılması halinde kanundan yararlanmaya devam edilecek. Yapılandırma taksitlerinin bir kısmı ödenemezse, ödenen tutar yapılandırma kapsamında kalacak, kalan borç ilgili mevzuata göre takip ve tahsil edilecek.

İşsizlik ödeneği

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

İlave istihdama Gelir Vergisi stopaj teşviki ve Damga Vergisi desteği 

Cumhurbaşkanı; kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteğinin bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle işverene sağlanan prim teşvikinin ve ilave istihdam sağlayan işverene Gelir Vergisi stopaj teşviki ile Damga Vergisi desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023'e kadar uzatmaya yetkili olacak.

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, Covid-19 salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2023'e ertelenecek.

Kısa çalışma ödeneği 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek 

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan prim desteği süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecek.

Varlık barışı

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek. Bu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Halka arzda 2 puan Kurumlar Vergisi indirim 

Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk kez halka arz edilecek kurumlara 5 hesap dönemi 2 puan Kurumlar Vergisi indirimi getirildi. Buna göre payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kurum kazançlarına Kurumlar Vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanacak. Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk kez halka arz edilecek bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri Kurumlar Vergisi indirimi kapsamı dışında tutuldu.

Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidilerek dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin teslim süresi 31 Aralık 2025'e kadar uzatılacak.

1 Ocak 2021'de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2022'ye ertelenecek.

Covid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre 31 Ocak 2021'e uzatılacak.

Olağanüstü hal kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirlere karşı hakkında önlem uygulanan kişi, kanuni temsilcisi ya da mirasçıları tarafından, tedbiri uygulayan veya bununla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde başvuracak.

Covid-19 salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerinin azaltılması için ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; 1 Nisan ile 30 Haziran 2020 arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri 6 ay ertelenecek.

Kanunla SGK’ya olan borçlarda belediyeler için 120 aylık, özel idareler ve spor kulüpleri için 72 aylık ödeme planı öngörüldü. Bu kapsamda özel idareler ve spor kulüpleri SGK borçlarını 36 eşit taksitte ödeyebilecekler.

 

EPDK, Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Tebliği Resmi Gazete yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, görevli tedarik şirketlerinin perakende satış faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki maliyet ve hizmetlerini karşılayacak şekilde perakende satış tarifesinin tespitine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe göre perakende satış fiyatı, ilgili görevli tedarik şirketi için belirlenen verimlilik hedefine ulaşılabilmesi ölçüsünde ve faaliyetin sürdürülebilmesi için makul bir getiri elde edilmesine izin verilecek şekilde, enerji tedarik maliyeti, faturalama ve müşteri hizmetleri maliyeti, perakende satış hizmeti maliyeti gibi perakende satış faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki tüm maliyet ve hizmetler dikkate alınarak belirlenecek.

Perakende satış fiyatı

Perakende satış fiyatı, öngörülen enerji tedarik maliyeti ve öngörülen satış miktarı unsurlarından hareketle hesaplanacak. Enerji tedarik maliyeti; enerji maliyeti, net kar marjı ve perakende satış gelir tavanını da içeren diğer giderler kaleminden oluşacak.

Görevli tedarik şirketlerinin düzenlenmeyen faaliyetlere ilişkin maliyetleri perakende satış fiyatı hesaplarında dikkate alınmayacak. Maliyetlerin düzenlenen ve düzenlenmeyen faaliyetler arasında ayrıştırılmasında kullanılacak dağıtım anahtarları, tüketici sayısı ve tüketim miktarı gibi değişkenlerden hareketle oluşturulacak.

Tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar 

Bir dağıtım bölgesindeki tüketicilerin sınıflandırılması ve tüketici gruplarına uygulanacak perakende satış fiyatlarıyla ilgili düzenlemeler tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarda yer alacak. Görevli tedarik şirketlerinin tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esasları her bir görevli tedarik şirketi tarafından hazırlanarak Kuruma sunulacak. Kurul, söz konusu  usul ve esasları aynen veya değiştirerek onaylayacak ve onaylanan usul ve esaslar ilgili tarife uygulama dönemi boyunca uygulanacak.

Görevli tedarik şirketinin perakende satış tarife dönemi için perakende satış fiyatı, hesaplanan öngörülen enerji tedarik maliyetinin, öngörülen satış miktarına bölünerek hesaplanacak.

Tebliğde perakende satış gelir gereksinimi hesapları, düzenlemeye esas işletme gideri hesapları ve unsurları, perakende satış gelir tavanının, değişken maliyet bileşeninin, gelir farkı düzeltme bileşeninin hesaplanması, düzeltmeye esas perakende satış gelir tavanı, enerji tedarik maliyeti, parametreler, verimlilik, kar, diğer gelir gibi konularda düzenlemeler yer aldı.

30 Aralık 2015 tarihli Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında tebliği yürürlükten kaldıran tebliğ, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Türk Askeri Tarih Komisyonu İstanbul’da görev yapacak

Millî Savunma Bakanlığının Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.

Değişikliğe göre, Türk Askerî Tarih Komisyonu (TATK) Millî Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Enstitüsü bünyesinde yer alacak. Yönetmelik, Türk Askerî Tarih Komisyonunun (TATK) teşkilat, görev ve yetkileri ile organlarının oluşum şeklini, çalışma düzenini, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon esaslarını düzenliyor.

Genel Kurul, bilimsel ve idarî konularda en yüksek karar organıdır. Genel Kurul; Enstitü Müdürü, Danışma Kurulu üyeleri, Anabilim Dalı Başkanları, TATK Genel Sekreteri ile Enstitü Müdürlüğünce, tarih ve askerî tarih alanlarında araştırmalar yapan ilgili kurum ve kuruluşların yetkili temsilcileri, tarih ve uluslararası ilişkiler alanında akademik unvana sahip ve akademik çalışmaları bulunan Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli personel (muvazzaf/emekli), askeri tarih alanında uzmanlaşmış öğretim üyeleri ile bu alanda araştırmalar yapmış, eserleri yayımlanmış ve temayüz etmiş uzman kişiler arasından seçilen 8 üyeden oluşacak.

Merkezi ve çalışma yeri Ankara’dan İstanbul’a alınan Komisyon, Enstitü Müdürü, Danışma Kurulu üyeleri, Anabilim Dalı Başkanları ve TATK Genel Sekreterinden oluşacak.

Değişiklikle genel kurul ile yönetim kurulunun görev süresi 5 yıldan 3 yıla indirildi.

Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Resmi Gazete’de Milli Savunma Bakanlığının Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de yer aldı.

Yönetmelik, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki personel sınıflandırılması ve 7179 sayılı Askeralma Kanunundaki sınıflandırma ile ilgili hükümleri açıklamayı, sınıflandırma faaliyetlerinin ne şekilde ve nasıl cereyan edeceğine dair esasları tespit etmeyi ve bu Yönetmelik esasları dâhilinde yürütülmesini sağlamayı amaçlıyor.

Yönetmelikle Kara Kuvvetlerinde muharip sınıflar içinden jandarma çıkarılırken, yardımcı sınıflara hukuk eklendi. Deniz Kuvvetlerinde muharip sınıflara güverte, makine, sahil güvenlik, yardımcı sınıflara hukuk dahil edildi. Hava Kuvvetlerinde muharip sınıflarda bir değişikliğe gidilmezken, yardımcı hizmetlere hukuk eklendi.

Madde hükmündeki “Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde ise sahil güvenlik sınıfı hariç olmak üzere bu komutanlıklara bağlı diğer subaylar, yetiştirildikleri kuvvet komutanlıklarının sınıflarına mensupturlar” ibaresi çıkarıldı.

İhtisas ile ilgili “İhtisas: Temel hizmetler içinde özeleğitim ve tecrübe ile kazanılan yeteneklerdir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde mevcut bütün ihtisaslar her kuvvetin kendi (Subay askeri ihtisaslar) yönergesinde, bir unvan ve kod numarasıyla gösterilir” ibaresi “İhtisas: Temel hizmetler içinde özel eğitim ve tecrübe ile kazanılan yeteneklerdir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde mevcut bütün ihtisaslar yönergede bir unvan ve kod numarasıyla gösterilir.” Şeklinde değiştirildi.

İlk sınıflandırma işlemine tabi tutulacak personelde Harp Okulu öğrencileri ile yedek subay adaylarına Millî Savunma Bakanlığı adına fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrenciler, dış kaynaktan muvazzaf veya sözleşmeli subay nasbedilecek fakülte veya yüksekokul mezunları da dahil edildi.

Yönetmelikte subayların yeniden sınıflandırılmalarındaki usul ve esaslar ile sınıflandırma kurullarının yapısı da değiştirildi. Sınıflandırma kurulları, sınıflandırma şekline ve ihtiyacına göre yedek subaylar için Millî Savunma Bakanlığı, diğer subaylar için ise kuvvet komutanlıklarının teklifi üzerine Millî Savunma Bakanlığı tarafından teşkil edilecek. Bu kurullar daha önce, sınıflandırma şekline ve ihtiyacına göre Millî Savunma Bakanlığı kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından oluşturuluyordu.

Eskişehir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden arsa karşılığı inşaat ihalesi

Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar mahallesinde 10 bin 172,68 metrekare yüzölçümlü arsada KDV hariç 22 milyon 880 bin 928,42 lira muhammen bedelli Tapu ve Kadastro XVII. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası ikmal inşaatını yaptırmak üzere arsa karşılığı inşaat yapım işi ihalesine çıktı.

İl Müdürlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, inşaata karşılık Odunpazarı ilçesinin Sümer mahallesinde 4 bin 754,18 metrekarelik ayrık nizam 5 kat konut alanı arsası, Mamuca mahallesinde 5 bin 136,03 metrekarelik 0,8 emsal konut alanı arsası, Tepebaşı ilçesi Aşağısöğütönü mahallesinde 3 bin 219,10 metrekarelik konut alanı verilecek.

 Arsa karşılığı inşaat ihalesi 22 Aralık 2020 tarihinde saat 14.00’te Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından pazarlık usulü ile yapılacak. Hazineye ait taşınmazların tahmini bedeli, ikmal inşaat bedeli ile eşit kabul edilecek, bu bedel üzerine arttırım yapılmak suretiyle teklif alınacak, ihale sonucu oluşan bedelle ikmal inşaat bedeli arasında Hazine lehine oluşan fark bedelin Hazineye nakden ve peşin olarak ödenmesini müteakip sözleşme düzenlenecek.

Orman Mühendisleri serbest meslek mensupluğu sınavı 9 Ocak’ta 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasının, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavı, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere 9 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

Odanın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre,  mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair Tamamlama Belgesi, 11 Aralık 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilecek. Sınav başvuruları TEMDEM kurulunca 16 Aralık 2020 Çarşamba gününe kadar incelenecek, SMM sınavına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 21 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar duyurulacak. Başvuru sonuçları aynı zamanda online işlem merkezinden takip edilecek. SMM sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Odanın belirlediği sınav ücretini 4 Ocak 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, yine aynı formda bulunan “Öde” butonu kullanılarak kredi kartı ile doğrudan ödenebileceği gibi; banka havalesi veya Oda muhasebesine de ödenebilecek ancak sistemden alınan kodla ödemenin yapıldığı Oda muhasebesinden teyit ettirilecek. Sınav giriş belgesi, başvuru onaylandıktan sonra online işlem merkezinde başvuru yapılan ekrandan 8 Ocak 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar çıktısı alınacak. Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecek.

Sınav,  Ankara’da, 9 Ocak 2021 Cumartesi günü her uzmanlık alanında tek oturum yapılacak. Sınav başlama saati 09.30 olacak.

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak 

İçişleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 12 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Bakanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, adaylar; Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan "2020 yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu’ na, 20-29 Kasım 2020 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edecekler.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr sitesinde 3 Aralık 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yazılı sınav, 13 Aralık 2020 Pazar günü Ankara Yenimahalle’deki İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde adresinde yapılacak. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacak. Sözlü sınav, 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr sitelerinde ilan edilecek.

Karacadağ Kalkınma Ajansı 7 personel alacak

 Karacadağ Kalkınma Ajansı, 1’i iç denetçi, 6’sı uzman olmak üzere 7 personel alacak.

Ajansın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, başvurular, 8-15 Aralık 2020'de "ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 18 Aralık 2020'de ilan edilecek.

Ajansın Diyarbakır’daki merkezinde yapılacak sınavın tarihi ajansın www.karacadag.gov.tr şeklindeki internet adresinden ilan edilecek.

Sınavda başarılı olan adaylar Ajansın iş yükü dikkate alınarak Diyarbakır ve Şanlıurfa illerden, Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışacak. İç denetçi Ajansın merkez çalışma ofisinin bulunduğu Diyarbakır’da istihdam edilecek.