Resmi Gazete'de bugün (19 Temmuz 2020)

19 Temmuz 2020 Tarihli ve 31190 Sayılı Resmi Gazete.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME


Ticaret Bakanlığı, kuru soğan ile tohumluk hariç taze veya soğutulmuş patates ihracatını serbest bıraktı.

Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğinde (İhracat: 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ değişikliğiyle İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan (EK:2) 070310190011 GTİP numaralı kuru soğan ile 07190 GTİP numaralı tohumluk hariç taze veya soğutulmuş patates ihracı ön izne bağlı mallar listesinden çıkarıldı.
Kuru soğan ile tohumluk hariç taze veya soğutulmuş patates, ihracı ön izne bağlı mallar listesine 7 Ocak 2020 tarihinde eklenmişti.

Hayvan satış yerleriyle ilgili düzenleme yapıldı

- Hayvan toplama ve satış merkezlerinin kurulması için ihtiyaç duyulan kapalı alan, kapalı ve açık hayvan barınma alanları ile karantina alanının büyüklüğü, hayvanların gece konaklamasına da imkân verecek şekilde olacak

- Hayvan toplama ve satış merkezlerine çalışma izni verilebilmesi için asgari teknik ve hijyenik şartlara ilave olarak, kaba yem, kesif yem, su, gübre ve hayvansal atık depoları bulunacak

-Güvenlik noktası, tıbbi ve biyolojik atıkların depolanmasına imkân sağlayan kapalı ve muhafazalı depolama alanı, ısı ve iklimlendirme
merkezi olacak. Hayvan sahipleri veya bakıcılar için konaklama yeri,

-Veteriner hekimler için tam donanımlı büro ve dinlenme odası bulunacak

Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğine göre, amaçla ilgili maddede kasaplık, besilik, damızlık ve diğer amaçlı hayvanların gerektiğinde birkaç gün bekletildikleri yerlerin gerekli teknik, sağlık ve hijyenik şartlara kavuşturulmasında yer alan “birkaç gün” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Aynı şekilde kapsamla ilgili maddede yer alan hayvanların “birkaç gün gibi kısa süreyle” ibaresi yürürlükten kaldırıldı, maddeye “hayvan toplama ve satış merkezleri,” ibaresi eklendi. Yönetmelikte hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan toplama ve satış merkezi ile hayvan park ve panayırları hayvan satış yeri olarak tanımlandı.

Hayvan toplama ve satış merkezi niteliğindeki hayvan satış yerlerine çalışma izni verilmesi için gerekli asgari teknik ve hijyenik şartlarla ilgili bir madde eklendi.

-Hayvanlar için modern alanlar oluşturulmadan hayvan toplama ve satış merkezleri kurulamayacak

Maddeye göre, hayvan toplama ve satış merkezlerinin kurulması için ihtiyaç duyulan kapalı alan, kapalı ve açık hayvan barınma alanları ile karantina alanının büyüklüğü, hayvanların gece konaklamasına da imkân verecek şekilde, il tarım ve orman müdürü başkanlığında, il çevre ve şehircilik müdürlüğü temsilcisi, belediye başkanlığı temsilcisi, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürü/hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği şube müdürü, bir ziraat mühendisi (zootekni bölümü) ve bir resmi veteriner hekimden oluşan yer seçim komisyonu marifetiyle belirlenecek.

-Hayvanlar için depolar, ısı ve iklimlendirme merkezleri kurulacak

Hayvan toplama ve satış merkezlerine çalışma izni verilebilmesi için 7’nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen asgari teknik ve hijyenik şartlara ilave olarak, hayvanların günlük yem ihtiyacının karşılanması ve kötü hava koşullarında hayvanların yem ihtiyaçlarının depolanması amacıyla kaba yem deposu ve kesif yem deposu bulunacak. Hayvanların günlük su ihtiyacının karşılanması veya kötü hava koşullarında su ihtiyacının en az 48 saat süreyle sağlanması amacıyla mevsim ve harici şartlara karşı korunaklı su deposu olacak.

Güvenlik noktası, tıbbi ve biyolojik atıkların depolanmasına imkân sağlayan kapalı ve muhafazalı depolama alanı, ısı ve iklimlendirme merkezi bulunacak.

Yeteri kadar otomatik gübre sıyırıcı ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan mevzuatta belirtilen şartları taşıyan gübre ve hayvansal atıkların toplandığı depolama alanı olacak.

Farklı türdeki atıklar, kaynağında/üretildiği yerde diğer atıklarla karıştırılmaksızın, sınıflandırılarak ayrı ayrı toplanır ve bu atıklar 2872 sayılı Kanun uyarınca çevre izin ve lisansı almış atık işleme tesislerine gönderilecek.

Hayvan toplama ve satış merkezinde yer alacak karantina alanı, işletmede bulunan diğer hayvanlardan izole, hayvan hastalıklarının bulaşmasını önleyecek mesafe ve yapıda ayrı bölme ve/veya padoklara sahip olacak.

Hayvan toplama ve satış merkezinde hayvanların muayene ve kontrolleri ile aşı tatbiki, işaretleme, numune alımı, tüberkülin testi uygulaması ve benzeri işlemlerinin yapılabilmesi için uygun bir bölüm ve bu bölümde de bu işlemlerin yapılabilmesi için hayvanları kontrol altına alabilecek bir sistem bulunacak.

Hayvan sahiplerinin veya bakıcılarının konaklama ve dinlenmelerine imkân sağlamak amacıyla hijyenik şartların sağlandığı ve sosyal ihtiyaçların karşılanacağı hizmetlerin sunulduğu konaklama yeri olacak.

Resmi veteriner hekimin ziyaretlerinde kullanabileceği tam donanımlı (büro malzemesi, telefon, internet ve benzeri) büro ve dinlenme odası bulunacak.

Yönetmeliğin denetimle ilgili maddesinde yer alan “hayvan pazarlarının” ibaresi “hayvan satış yerlerinin” olarak değiştirilmiştir.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri yönetmeliğinde değişiklik

-İllerde, ihtiyaç görülmesi halinde ilçelerde öğretmen destek merkezleri kurulacak

Millî Eğitim Bakanlığının İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğiyle tanımlar bölümüne, mesleki gelişim faaliyetinin bakanlık personeli ile özel öğretim kurumlarında görevli eğitim personeline yönelik olarak yüz yüze veya uzaktan eğitim yoluyla düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetini, öğretmen destek merkezinin il millî eğitim müdürlükleri ile bakanlıkça uygun görülen ilçe millî eğitim müdürlüklerinde; mesleki gelişim faaliyetlerini Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütmek üzere Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Hizmetleri Birimine bağlı olarak kurulan merkezi içerdiği eklendi.

Millî eğitim müdürlüklerinin doğrudan millî eğitim müdürüne bağlı birimler/bürolar eliyle yürüttüğü hizmetler öğretmen yetiştirme ve geliştirme, basın ve halkla ilişkiler hizmetleri de dahil edildi.

-İnsan kaynakları hizmetleriyle ilgili düzenleme

İnsan kaynakları hizmetleriyle ilgili 20’nci maddesinde yapılan değişiklikle eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki personel için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek verilecek hizmetler içinde olacak.

Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık sürecinde haklarında uygulanacak performans değerlendirmesi ve sınavlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimler yapmak, öğretmen yeterliliklerine ilişkin bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunmak, öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapmak ve uygulamak, öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek insan kaynakları hizmetleri kapsamından çıkarıldı.

Yönetmeliğe eklenen maddeyle, öğretmen yetiştirme ve geliştirme hizmetleri ile basın ve halkla ilişkilere yönelik hizmetler yönetmelikte ayrıntılı bir şekilde yer aldı.

İl millî eğitim müdürlükleri, il millî eğitim müdürlüğü öğretmen yetiştirme ve geliştirme hizmetleri şubesi bünyesinde oluşturulan öğretmen destek merkezi tarafından yürütülür. İhtiyaç görülmesi hâlinde ilçe millî eğitim müdürlüklerinde il öğretmen destek merkezi koordinesinde öğretmen destek merkezleri oluşturulabilecek.

Öğretmen destek merkezlerinin kuruluşu, çalışma esasları ile diğer hususlar Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

- Özel büroların niteliği değiştirildi

Millî eğitim müdürlerin oluşturabileceği özel büroların niteliği değiştirildi. Buna göre millî eğitim müdürlükleri, bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek; mesleki örgütler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri yürütmek; protokol iş ve işlemlerini yürütmek için millî eğitim müdürlüklerinde doğrudan millî eğitim müdürüne bağlı olarak görev yapmak üzere yeterli sayıda personelden oluşan özel büro oluşturabilecek.