Resmi Gazete'de bugün (2 Haziran 2020)

2 Haziran 2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

BDDK zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakta son başvuru tarihini 3 ay uzattı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), COVID-19 salgını süreci ve alınan önlemler nedeniyle 2019 yılı itibarıyla zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacağı bulunan hak sahipleri veya mirasçıları için son başvuru tarihini 15 Haziran 2020’dan 15 Eylül 2020’ye uzattı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul kararına göre, Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 15 Haziran 2020 olan son başvuru tarihi 15 Eylül 2020 olarak uygulanacak.

Kurul, hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayan 2019 yılına ilişkin tutarların faiz ve kâr payları ile birlikte 30 Eylül 2020 tarihine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (Fon), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına devredilmesine karar verdi.

Kozmetik ürünlerinde serbest dolaşma giriş işlemleri 6 gümrük müdürlüğüyle sınırlandırıldı

Avrupa Birliği (AB) menşeli olmayan kozmetik ürünlerinin serbest dolaşma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belirlendi.

Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliğine (Gümrük İşlemleri) göre, kozmetik ürünlerinde serbest dolaşma giriş işlemleri Adana, Ankara, Dilovası, Erenköy, İzmir ve Muratbey gümrük müdürlüklerinde yapılabilecek.

AB menşeli olmayan, bazı 33.02, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 34.02, 34.05 ve 34.06 tarife pozisyonlarında yer alan kozmetik ürünlerin serbest dolaşma giriş işlemleri 6 gümrük müdürlüğünde gerçekleştirilebilecek.

Ancak;

Dahilde işleme izni veya dahilde işleme izin belgesi ile ithal edilen,

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen veya 4458 sayılı Gümrük Kanununun hariçte işleme rejimi genel hükümleriyle ilgili 135’nci ve ihraç edildikten sonra 3 yıl içinde yeniden serbest dolaşma giriş işlemi yapılmasını düzenleyen geri gelen eşyayla ilgili 168’nci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen,

Miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen kozmetik ürünlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilecek.

Tebliğ, yürürlüğe girmeden önce Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen saatler için uygulanmayacak.

Propilen polimerlerden yapılan bazı ürünlerde İran’a kota dağıtımı

Propilen polimerlerden yapılan plastik plakalar, film, folyo ve şeritlerde baskılı olanlar hariç bioryente olanlarda İran’a menşeli olanların ithalatında uygulanan miktar kısıtlamasının kota dağıtımı düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğine göre, bu ürünlerde kota miktarı 2 Temmuz 2020-1 Temmuz 2021 döneminde 1412 ton, 2 Temmuz 2021-1 Temmuz 2022 döneminde 1454 ton, 2 Temmuz 2022-1 Temmuz 2023 döneminde 1498 ton olacak.

Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25 tonu aşamayacak.

Daha önce ithal lisansı almış olan başvuru sahiplerinin yeni başvurularının karşılanması için önceki alınan lisanstaki miktarın tamamına ait ithalat işlemlerinin sonlanmış olması ve önceki lisans düzenleme tarihinden itibaren 30 gün geçmiş olması gerekecek.

Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam yüzde 5'ten daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemeyecek. Ancak ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki lisansından mahsup edilecek.

Polyester elyaf ithalatının kayda alınma uygulamasında değişiklik

Hindistan, Tayvan, Tayland menşeli polyester elyaf ve vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler ithalatının gözetime tabi tutulmasında kayda alınma uygulamasında değişiklik yapıldı.

Ticaret Bakanlığının, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde (2019/1) değişiklik yapılmasına dair tebliğine göre, tebliğ, belirtilen eşyanın ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içeriyor.

Bu ürünler, bir özet beyan veya TIR karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında brüt 25 kilogram veya daha az miktarda olması durumunda kayna alma uygulamasına tabi olmayacak.

Değişiklikle kayıt belgesi başvuru formuna eklenecek belgelere gerekli görülmesi halinde talep edilmek üzere İhracatçı-Üretici Bilgi Formu dahil edildi.

Pamuk hasat makinelerinde emisyon sınır değeri uygulanmayabilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, pamuk hasat makinelerine takılan motorlar için Yönetmelikte belirtilen en son emisyon sınır değerlerini uygulamayabilecek.

Bakanlığın Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (97/68/AT) değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre yönetmelik, Avrupa Birliğinin 2012/46/EU, 2011/88/EU, 2010/26/EU sayılı Direktifleri ve EU/2016/1628 sayılı Regülasyonu ile değişik 97/68/EC sayılı Direktifine paralel olarak hazırlandı.

Bakanlık, Faz IIIA’nın piyasaya arz edilemeyeceği dönem boyunca, OEM’in talebi üzerine 30 Haziran 2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik (2014/34/AB)’in 4’ncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak yol dışı hareketli makinelere monte edilmek amacıyla tasarlanmış motorların, Faz IIIA emisyon sınır değerlerini karşılaması kaydıyla piyasaya arzına izin verebilecek.

İmalatçılar, bu motorların özellikle, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik (2014/34/AB)’e uygun olduğu belgelendirilmiş karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere monte edildiğine dair kanıtı Bakanlığa sunar. İlgili muafiyeti işaret eden özel bir referansa sahip, OEM’in ismini takiben “Makinelerde özel/sınırlı olarak kullanılması amacıyla … tarafından imal edilmiş motor” ibaresini taşıyan bir etiket, motorun Ek I’in 3 üncü maddesinde belirtilen yasal işaretlemesinin yanı sıra, söz konusu motorlara iliştirilecek.

Bakanlık, pamuk hasat makinelerine takılan motorlar için bu Yönetmelikte belirtilen en son emisyon sınır değerlerini uygulamayabilecek. Pamuk hasat makineleri için en son emisyon sınır seviyesi Faz IIIA olacak.

5.3. UNECE Regülasyon No 96'nın 04 No’lu düzenlemeler dizisinin madde 5.2.1'ine göre Q ve R fazlarının UNECE Regülasyon No 96 tip onayı tanınacak.

Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgelerinde yenileme başvuruları yılsonuna ertelendi

Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden kişilerin belgelerini yenileme başvuruları 1 Haziran 2020’den 31 Aralık 2020’ye ertelendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin geçici 1’nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişikliğe göre, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden kişilerin satış yetkisi devam edecek. Ancak bu kişilerin sınav başarı belgesi hariç olmak üzere diğer bilgi ve belgeler ile faaliyette bulunulan ilin il müdürlüğüne en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapmaları ve belgelerini bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yenilemeleri zorunlu olacak.

Bazı deniz ürünleri ithalatında kayıt belgesindeki sınırın aşılmasıyla ilgili uygulamada değişiklik yapıldı

Somon, ringa, hamsi, sardalya, uskumru, cobin, kömür balığı, keler balığı, yayın, sazan, tatlısu balıkları, palamut, mezgit, surimi, karides, kalamar, yengeç, yılan balığı, havyar, istakoz, istiridye, deniz tarakları, midye, mürekkep balığı, ahtapot, deniz kulağı, salyangoz, deniz hıyarı, deniz kestanesi, denizanası gibi balık ve deniz ürünlerinde gümrük tescili sırasında kayıt belgesindeki kıymet ve miktar sınırının yüzde 5’den daha az bir oranda aşılmasıyla ilgili düzenlemede değişikliğe gidildi.

Ticaret Bakanlığının, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde (2013/9) değişiklik yapılmasına dair tebliğine göre, gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, kayıt belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam yüzde 5'ten daha fazla bir oranda aşması halinde yeni bir kayıt belgesinin veya elektronik ortamdaki kaydının ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulması zorunluluğu kaldırıldı.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, kayıt belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı toplam yüzde 5’ten daha az bir oranda aşması halinde ithalatın yapılması engellenemiyor.

Balık ithalatında gözetim uygulaması tebliğleri yürürlükten kaldırıldı

Resmi Gazete’de bakanlığın taze/soğutulmuş, dondurulmuş hamsi balıkları ithalatında ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek gözetim uygulamasına dair 18 Ekim 2007 tarihli ve 26674 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2007/29 nolu İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile som, ringa, sardalya, çaça, sardinella, palatika, ton, orkinos, torik, uskumdu, hamsi balıkları ile hazırlanmış veya konserve edilmiş diğer balıklar, havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler, yengeçler, karidesler, istatozlar, diğer kabuklu hayvanlarının ithalatıyla ilgili 12 Mayıs 2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2011/15 nolu ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlükten kaldırılmaya ilişkin tebliğler, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Acele kamulaştırma, riskli alan, yaban hayatı geliştirme sahası kararları

Cumhurbaşkanı kararlarıyla 8 bölgede acele kamulaştırma kararı alındı, İstanbul’da bir alan riskli alan ilan edildi, Şanlıurfa’da Kızılkuyu yaban hayatı geliştirme sahasının sınırları değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Afyonkarahisar İli Sınırları içinde tesis edilecek olan TM III-Tınaztepe DM enerji nakil hattının yapımı amacıyla bazı taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından,

Bolvadin DM-Kocaöz KÖK enerji nakil hattı ile Uluköy Başdeğirmen Köyler Grubu enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazların TEDAŞ tarafından,

Moran Barajı ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla Giresun İlinde yer alan bazı taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından,

Zonguldak İli sınırları içinde tesis edilecek olan Çaycuma TM-Gökçebey DM enerji nakil hattının yapımı amacıyla bazı taşınmazların TEDAŞ tarafından,

154 kV (Orhangaçi-Paşalar) Brş.N-İznik 1. ve 2 hat enerji iletim hattı projeleri kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) tarafından,

Ankara ili sınırları içinde tesis edilecek olan Culuk KÖK-Boyalık Brş. enerji nakil hattının yapımı amacıyla bazı taşınmazların TEDAŞ tarafından,

154 kV (Söke-Germencik) Brş. N.-Söke RES enerji iletim hattı projesi kapsamında bazı taşınmazların TEİAŞ tarafından,

Zonguldak ili sınırları içinde tesis edilecek Ereğli TM 2-Alaplı TR4 enerji nakil hattının yapımı amacıyla bazı taşınmazların TEDAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul İli Bağcılar İlçesi Fatih Mahallesi sınırları içinde bulunan 21 bin 398,80 metrekarelik alanın riskli alan ilan edildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı kararıyla Şanlıurfa Merkez Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının sınırları değiştirilerek alanın büyüklüğü 20 bin 504 hektardan 15 bin 337 hektara indirildi.

Filistinli diplomatların Türkiye’de vizesiz kalış süresi 90 güne çıkarıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla, Filistin Devletinin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları resmi veya turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla 30 gün olan vizesiz kalış süreleri 90 güne çıkarıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18’nci maddesi gereğince verildi.

Çeşme Alacatı İsmetpaşa’da birinci derece arkeolojik sit alanı kararı

Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İzmir İli Çeşme İlçesi Alaçatı Mahallesi İsmetpaşa mevkiindeki mülkiyeti maliye hazinesine ait taşınmazın birinci derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı tesciline yönelik alınan kurul kararı iptal edildi. Söz konusu taşınmazın birinci derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, tapu kaydında bulunan kültür varlığı şerhinin kaldırılarak birinci derece arkeolojik sit şerhinin işlenmesi kararlaştırıldı.