Resmi Gazete'de bugün (2 Temmuz 2020)

2 Temmuz 2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye ile Kosova, Namibya, Dünya Sağlık Örgütü arasında imzalanan milletlerarası anlaşmalar ile Demiryolu ile Uluslararası Taşımalara İlişkin Hükümetlerarası Örgütün 12’inci genel kurulunda kabul edilen milletlerarası sözleşme onay kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

16 Haziran 2020 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmaya göre, Kosova’nın Mamuşa Belediyesine tam donanımlı acil ambulansı hibe edilecek.

Ankara’da 30 Nisan 2020 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Namibya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmaya göre, Türkiye, Namibya’ya 30 bin adet N95 maske, 60 bin adet üç katlı maske, 20 bin adet koruyucu tulum hibe edecek.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının 2020/2021’in onay kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Nisan 2020 tarihinde imzalanan anlaşma, DSÖ’nün Türkiye’de Ülke Ofisi kurma anlaşması iki yıllık işbirliği anlaşmasında öngörülen faaliyetlerin temel dayanağını oluşturacak.

Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF) Hakkında Demiryolu ile Uluslararası Taşımalara İlişkin Hükümetlerarası Örgütün (OTIF) 29-30 Eylül 2015 tarihlerinde düzenlenen 12’inci genel kurulunda kabul edilen ve 7237 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan “Kısmi Revizyon”un onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a gidiyor…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar’a yapacağı ziyarette dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekâlet edecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan vekâlet etme işlemiyle ilgili tezkere, Anayasanın 106’ncı maddesi uyarınca alındı.

HSK kararları…

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2020 Nisan dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip HSK tarafından yükseltilmesine karar verilen adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerine ait listeler, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre adli yargıda 1420 hakimin, 802 Cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının, idari yargıda 173 hakimin isim listelerine yer verildi.

Kurul, bir başkan kararıyla da 30 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 1’inci dereceye yükselip 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 32’inci maddesi uyarınca 30 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa 1’inci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

HSK kararında, 143 adli yargı hakimin, 53 adli yargı savcının, 9 idari yargı mensubunun isimleri listelerde yer aldı.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecekler.

Belediyelerde görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

2020 yılı için ilgili yerel yönetimler, 17 Temmuz 2020 tarihine kadar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi tutmak istediği personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere bildirecek.

18 Nisan 1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilecekler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerde görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yönetmelik, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerde, 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapan Devlet memurlarından, yönetim, hukuk, bilgi işlem, araştırma, planlama ve savunma, idari, yardımcı hizmetler gruplarında müdür, şube müdürü, amir, şef, hukuk müşaviri, uzman, sivil savunma uzmanı, sayman, muhasebeci, eğitmen, kontrol memuru, veznedar, işletmen, tahsildar, memur, şoför ile yardımcı hizmetler grubunda çalışan çok sayıda meslek memuru, uzman, teknisyen kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsıyor.

Belediyelerin üyesi olmadıkları mahalli idare birlikleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmayacak.

Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel yönetimde çalışmış olmak genel şartı da aranacak. Ancak, ilan edilen kadro için yerel yönetimde bir yıl çalışma şartını taşıyan personel bulunmaması durumunda, söz konusu kadro için yapılacak başvuruda bu şart aranmayacak.

Geçici maddeler

Yönetmeliğe eklenen geçici maddelere göre, 18 Nisan 1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilecekler.

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yazılı sınavları yapılmış ve sınav sonuçları açıklanmış olan görevde yükselme veya unvan değişikliğine ilişkin işlemler, yazılı sınavın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecek.

2020 yılı için ilgili yerel yönetimler, 17 Temmuz 2020 tarihine kadar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi tutmak istediği personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere bildirecek. Valiliklere gelen başvurular, tek liste halinde en geç 24 Temmuz 2020 tarihine kadar Bakanlığa gönderilecek.

Tüzel kişilikleri sona eren yerel yönetimlerden devrolunan personel için, yönetmelikte belirtilen sürelerin hesabında, tüzel kişiliği sona eren yerel yönetimlerdeki çalışma süresi de dikkate alınacak.

Yükseköğretim özel barınma hizmetleri yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan kurumlar, binalarını ve hizmetlerini 1 Ağustos 2021 tarihine kadar bu Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun hale getirecekler

Gençlik ve Spor Bakanlığının Yükseköğretim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik, yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti sunmak amacıyla gerçek veya tüzel kişiler tarafından özel barınma kurumu açılmasına, işletilmesine ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yönetmeliğe göre, Kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeden her ne ad altında olursa olsun öğrenci barınma hizmeti veren yerler ile öğrenci ibaresi kullanılarak faaliyet gösteren barınma yerleri açılamayacak ve işletilemeyecek.

Yükseköğrenim öğrenci yurdu için en az 30, yükseköğrenim öğrenci pansiyonu için en az 20, yükseköğrenim öğrenci apartı için en az 10 öğrenci barındırma yeterliliği şartı aranacak.

Kurumlarda barınacak öğrencilerde; örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak, taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı 6 ay veya daha fazla hapis cezası almamak ve kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmamak, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmamak şartları aranacak. Uluslararası öğrencilerin bu şartlara ilaveten ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış ikamet izinlerinin bulunması gerekecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan kurumlar, binalarını ve hizmetlerini 1 Ağustos 2021 tarihine kadar bu Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun hale getirecekler. Bu tarihe kadar binalarını uygun hale getirmeyenlerin kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek.

Deprem, yangın, iş güvenliği ve sağlığına ilişkin mevzuat ile aranan şartları taşımadığı tespit edilen kurumların faaliyetleri eksiklikler giderilinceye kadar durdurulacak. Söz konusu eksikliklerin 1 Ağustos 2021 tarihine kadar giderilmemesi halinde ruhsatları iptal edilir. Bu kurumlardaki öğrencilerin barınmasına yönelik gerekli tedbirler kurum tarafından alınacak.

Anayasanın 121’inci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4’üncü maddesine göre yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler doğrultusunda kapatılan özel öğrenci yurtlarının Hazineye veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen binalarıyla ilgili de düzenleme yapıldı. Buna göre, vergi muafiyeti bulunan veya kamu yararına çalışan vakıf veya dernekler tarafından özel yükseköğrenim öğrenci yurdu açılmak istenmesi halinde, bu Yönetmeliğin can güvenliği yönünden zorunlu tuttuğu şartları sağlamak kaydıyla bu binaların inşaat ruhsatı veya yapı kullanma izni aranmadan, binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor ile teknik raporu düzenleyen serbest inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden serbest inşaat mühendisliği belgesi ile işyeri tescil belgesi istenerek 1 Ağustos 2021 tarihine kadar açılış işlemleri yapılacak.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan kurumlarda çalışma izni alarak görev yapmakta olan personelin çalışma izinleri, aynı kurucuya ait kurumlarda olmak üzere, görevlerinde kaldıkları sürece geçerli olacak.

İlk yardım sertifikası olmayan mevcut personel, yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl içinde yetkili kurum ve kuruluşlardan ilk yardım sertifikası alacak.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kamu tüzel kişilerince açılmış ve öğrenci barınma hizmeti veren yerler, 1 Ağustos 2021 tarihine kadar, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alacak. Bu tarihe kadar kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan bu yerlerin faaliyetlerine ilgili kamu tüzel kişiliklerince son verilecek.

Kamu tüzel kişilerince açılmış olan kurumlar, 1 Ağustos 2021 tarihine kadar binalarını bu Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun hale getirecekler.

Stüdyo daire olarak ruhsat almış olan kurumlar apart olarak kabul edilecek.

Yönetmelik 5 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

TİGEM 74 safkan Arap tayı satacak

Tarım İşletmeleri (TİGEM) Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, müdürlüğe ait 74 safkan Arap tayının Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde satışını yapacak.

2018-2019 doğumlu 39 baş dişi ve 35 erkek tay, 28 Temmuz 2020 saat: 13.00’te tek tek açık arttırma usulüyle satılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, tay başına geçici teminat 5 bin lira olarak belirlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden arsa satışı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesinde bulunan toplam muhammen bedeli 41,5 milyon lira olan 10 adet arsayı kapalı teklif usulüyle ihale ile ayrı ayrı satacak.

İhale 14 Temmuz 2020 saat 14.00’te Belediyenin Encümen Salonunda yapılacak.

Belediye, Kocasinan Şeker Mevkiindeki 24 milyon muhammen bedelli 8 parsel konut+ticaret alanını kapalı teklif usulüyle toplu olarak satışını yapacak.

İhale 14 Temmuz 2020 saat 14.15’te Belediyenin Encümen Salonunda yapılacak.