Resmi Gazete'de bugün (27 Haziran 2020)

27 Haziran 2020 tarihli ve 31168 sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Kimlik paylaşımında sorgu ücreti 2 kuruştan 3 kuruşa çıktı

Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden alınan bilgiler karşılığında katılma payı ödenmesinde ayrıntılı değişiklikler yapıldı, katılma payı ödenen sorgu çeşitleri artırıldı, çıktı alımına katılma payı getirildi ve katılma payı ücreti sorgu ve çıktı başına 2 kuruştan 3 kuruşa çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliği, Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği çerçevesinde, Kimlik Paylaşımı Sisteminden (KPS) paylaşılan verilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile köy ve mahalle muhtarlıkları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında katılma payı ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda tanımlanan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile köy ve mahalle muhtarlıkları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan tüzel kişileri kapsayan yönetmeliğe göre,

Kimlik Paylaşımı Sisteminin (KPS) genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve kamu hizmeti sunan tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında her bir sorgu veya dönen kayıt başından katılma payı alınacak. Katılma payı servis davranışı esası ile paylaşılan verinin içeriği göz önünde bulundurularak mekânsal ve metinsel veriler için ayrı ayrı belirlenecek.

Nelerden ücret alınacak?

KPS’den yapılan her sorgu veya dönen kayıt başına veriye erişim servislerinde, gerçekleştirilecek sorguya esas her bir girdi başına, referans değerlerini elde etmek üzere kullanılan servislerde, gerçekleştirilecek sorguya esas her bir girdi verisi başına, Ulusal Adres Veri Tabanında (UAVT) yer alan ve kişi ile eşleştirilmemiş adres bileşenlerinin paylaşıldığı servislerde, gerçekleştirilen sorgu sonrası çıktı olarak paylaşılan her bir çıktı verisi başına, Genel Müdürlük UAVT Başvuru Ekranından yapılan veri taleplerinde her adres bileşeni başına, KPS üzerinden hizmet veren mekânsal web servisler kullanım esasına göre sorguya esas her bir çıktı verisi başına 3 kuruş ücret alınacak.

Kimlik Paylaşımı Sistemi ile sunulan hizmetlerin kullanımına esas ve sorgu sonucunda sabit değerlerin ve açıklamaların yer aldığı parametre sorgulama servisleri ücretsiz olacak.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikte Kimlik Paylaşımı Sistemi ve Adres Paylaşım Sisteminden yapılan her bir sorgu bir birim kabul ediliyor ve her birim sorgu için 2 kuruş alınıyordu. Bakanlar Kurulu da bu tutarı elli katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye ve yeniden kanuni tutarına getirmeye yetkili idi.

Sorgu ücreti her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak

Katılma payı her yıl bir yeniden değerleme oranında artırılacak.

Katılma payları, bildirimin yapıldığı ayın sonuna kadar, İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini yürüten Merkez Saymanlık Müdürlüğüne ödenecek.

Tebliği ile 21 Eylül 2006 tarihli Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgilerin Ücretlendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ ile 7 Kasım /2009 tarihli Kimlik Paylaşımı ve Adres Kayıt Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği yürürlüğe girdi

Halka açık ortaklıkların; birleşme ve bölünme işlemlerine taraf olması, önemli büyüklükteki mal varlığını devretmesi, devri sonucunu doğuran işlemler tesis etmesi veya bu mal varlığı üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmesi, tür değiştirmesi, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi önemli nitelikteki işlemler olarak sayıldı

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SPK’dar yapılan açıklamada, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun çeşitli maddelerinde değişiklik yapan 20 Şubat 2020 tarihli ve 7222 sayılı "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 25 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Kurul nezdinde bu kapsamda yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde, ilgili kanunda yapılan değişiklikler ve piyasadan gelen diğer talepler de dikkate alınarak "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği aktarılan açıklamada, yapılan değişiklikler sıralandı.

SPK açıklamasında, Tebliğ'de, halka açık ortaklıkların; tebliğde belirlenen birleşme ve bölünme işlemlerine taraf olmasının, önemli büyüklükteki mal varlığını devretmesinin, devri sonucunu doğuran işlemler tesis etmesinin veya bu mal varlığı üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmesinin, tür değiştirmesinin, imtiyaz öngörmesinin veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesinin, önemli nitelikteki işlem olarak sayıldığı kaydedildi.

Resmi Gazete'de yer alan II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği şöyle;

Önemli Nitelikteki İşlemler

Birleşme işlemleri: Ortaklığın yeni kuruluş şeklinde birleşme işlemlerine taraf olması. Devralma şeklinde birleşme işlemlerinde ortaklığın devrolunan taraf olması.
Ortaklığın devralan taraf olması halinde ise birleşme sonucunda yüzde 50 veya daha fazla sermaye artırımı yapacak olması.

Bölünme işlemleri: Tam bölünmelerde ortaklığın bölünen taraf, ortaklığın devralan taraf olması durumunda ve devralınan mal varlığı karşısında yüzde 50 veya daha fazla sermaye artırımı yapacak olması.

Kısmi bölünmelerde ortaklığın; devralan taraf olması ve devralınan mal varlığı karşılığında yüzde 50 veya daha fazla sermaye artırımı yapacak olması. Kısmi bölünmelerde ortaklığın; bölünen taraf olması ve devredilen mal varlığının önemlilik ölçütlerini taşıması. Belirlenen önemlilik ölçütlerini sağlayan mal varlığının devri veya bu malvarlığının devri sonucunu doğuran işlemler veya bu mal varlığı üzerinde üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmesi.

Ortaklığın kamuya açıklanmış son finansal tablolarına göre işleme konu mal varlığının kayıtlı değerinin varlık (aktif) toplamına oranının veya, İşlem tutarının, son altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması dikkate alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının veya, ortaklığın kamuya açıklanmış son yıllık finansal tablolarına göre önemli nitelikteki işleme konu mal varlığından elde edilen gelirin, sürdürülen faaliyetler dönem net karı/zararına etki eden tüm gelir kalemlerinin toplamına oranının yüzde 75’ten fazla olması durumu önemlilik ölçütleri olarak belirlendi.

Ortaklığın tür değiştirmesi, ortaklığın imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, Kurulun diğer düzenlemelerinde önemli nitelikteki işlem olarak belirlenen işlemler de bu Tebliğ hükümlerine tabi olacak.

Bir bütün olarak ele alındığında ortaklığın temel faaliyetleri veya olağan ticari hayatında esaslı değişiklik yapılmak suretiyle yatırımcıların yatırım kararlarının değişmesine yol açacak, ortaklığın yapısına ilişkin temel işlemler Kurul tarafından önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilebilecek.

Önemli Nitelikteki İşlemlerin Gerçekleştirilmesi

Önemli nitelikteki işlemin gerçekleştirilebilmesi için işlemin esaslarının belirlendiği bir yönetim kurulu kararı alınması ve bu işlemin genel kurulca onaylanması zorunlu olacak.

Ayrılma Hakkı

Önemli nitelikteki işlemin Kamuoyuna duyurulduğu tarihte pay sahibi olanlar bu payları için ayrılma hakkını kullanabilecekler.

Bunun için pay sahiplerinin genel kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy vermeleri ve bu muhalefeti tutanağa geçirmeleri gerekli olacak.

Payları borsada işlem gören ortaklıklar için ayrılma hakkına sahip olan pay sahiplerinin belirlenmesinde yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihi; söz konusu yönetim kurulu kararının kamuya açıklanmasından önce ortaklık veya ortaklığın yetkilileri tarafından önemli nitelikteki işleme ilişkin olarak herhangi bir şekilde kamuya açıklama yapılmış ise bu açıklamanın tarihi esas alınacak.

Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için ayrılma hakkına sahip olan pay sahiplerinin tespitinde önemli nitelikteki işlemin görüşüldüğü genel kurul toplantı tarihi esas alınacak.

Ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla kullandırılması zorunlu olacak.

Ayrılma hakkının kullandırılması genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 iş günü içinde başlayacak. Ayrılma hakkının kullanım süresi başlangıç tarihinden itibaren 10 iş günü olacak.

Payları borsada işlem gören ortaklıklarda ayrılma hakkına konu payların ortaklık tarafından satın alınmasından önce ayrılma hakkı kullanım fiyatı üzerinden diğer pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı alınabilecek.

Ayrılma hakkı kullanım fiyatı (Adil Bedel)

Payları borsada işlem gören ortaklıklarda ayrılma hakkı kullanım fiyatı, yönetim kurulu kararının ya da kamuoyuna ilk açıklandığı tarih itibarıyla payları Yıldız Pazarda işlem gören ortaklıklar için bu tarihten önceki son bir aylık, diğer ortaklıklar için ise bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olacak.

Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklarda ayrılma hakkı kullanım fiyatının tespiti için yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihteki değeri esas alan değerleme raporu hazırlanacak.

Ayrılma hakkının doğmadığı haller

Mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan işlemler,

Yönetim kontrolüne bir kamu kurumunun sahip olduğu ortaklıklarca yapılan işlemler,

Yatırım ortaklıklarının yatırım ortaklığı niteliklerinin değiştirilmesi, yitirilmesi ve bu kapsamda yapılan imtiyaz değişiklikleri işlemleri,

İcra İflas Kanunu çerçevesinde verilen bir karar uyarınca veya kamu alacağının tahsili amacıyla gerçekleştirilen işlemler,

İflas ya da başka bir sona erme halinin oluşması sonucunda tasfiyeye giren ortaklıkların tasfiye kapsamında gerçekleştirdiği işlemler,

Ortaklığın bağlı ortaklık paylarının halka arz yoluyla satılması işlemi ayrılma hakkı doğurmayacak.

Geçiş Hükümleri

Borsa şirketleri için Tebliğ’in yürürlük tarihinden önce açıklanan Önemli Nitelikteki İşlemler açısından ayrılma hakkından yararlanabilecek kişi ve pay tutarlarının belirlenmesinde;

25 Şubat 2020 tarihinden önce kamuya açıklanan işlemler için 25 Şubat 2020 tarihi,

25 Şubat 2020 tarihi ile Tebliğin yürürlüğe girdiği 27 Haziran 2020 tarihi arasında kamuya açıklanan işlemler için ise açıklama tarihi esas alınacak.

Tebliğ ile getirilen yenilikleri ve uygulamada karşılaşılması muhtemel sorunları açıklığa kavuşturmak üzere "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulama Rehberi" (Rehber) de hazırlandı.

EPDK, 4 şirketin sistem kullanım bedeli üst sınırlarını revize etti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 4 şirketin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararları revize edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret AŞ, Armadaş Arsan Maraş Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım AŞ ve İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt AŞ'nin sistem kullanım bedeli üst sınırları revize edildi.

Söz konusu kararlar, 1 Temmuz itibarıyle yürürlüğe girecek.

Muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat yönetmeliğinde değişiklik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyu Sistemler ile İlgili Yönetmelikte (2014/34/AB) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin kapsama alanıyla ilgili “Muhtemel patlayıcı ortamların yalnızca kazayla gaz sızıntısı sonucu nadiren oluşturabileceği ev ortamı ve ticari olmayan ortamlarda kullanılan ürünler” hükmü, “sadece yakıt gazının kaza eseri sızıntısı sonucunda muhtemel patlayıcı ortamların nadiren oluşabileceği ev ortamı ve ticari olmayan ortamlarda kullanılması amaçlanan ürünleri”, 1 Mayıs 2019 tarihli Kişisel Koyucu Donanım Yönetmeliğinin kapsamındaki kişisel koruyucu ürünleri kapsayacak. Daha önceki hükümde eski yönetmeliğe atıf yapılıyordu.

Yönetmeliğin Ek-4’teki “imalat (üretim) kalite güvencesi prosedürünü esas alan tipe uygunluk” hükmündeki üretim ibaresi yürürlükten kaldırıldı, Ek-2’sinde yer alan işaretlemeyle ilgili hükmünde de değişiklik yapıldı, “üretim”, “üretici” ile ilgili ibareleri “imalat”, “imalatçı” olarak değiştirildi.

Çorum’da Sarışeyh Höyük arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Çorum İli Merkez İlçesi Sarışeyh Köyü sınırları içindeki Sarışeyh Höyüğü 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil etti.

Kurulun, tescil kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.