Resmi Gazete'de bugün (27 Mayıs 2020)

27 Mayıs 2020 Tarihli ve 31137 Sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye, Tunus ve Somali’ye N95 maske, koruyucu tulum,cerrahi maske, Somali’ye ayrıca ventilatör, tanı kiti hibe yardımında bulunacak.

AB’nin Katılım Öncesi Yardım Aracında (IPA) operasyonel uygulamave harcama son tarihleri birer yıl uzatıldı

Türkiye'nin, Tunus, Somali ve AB ile imzaladığı anlaşmalara dair onaylama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ankara’da 27 Nisan 2020 tarihinde imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmasına göre, Türkiye, Tunus’a bir dostluk ve iyi niyet jesti olarak, 50 bin adet N95 maske, 20 bin adet koruyucu tulum, 100 bin adet cerrahi maske hibe edecek.

Aynı tarihte Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmasına göre de Türkiye, Somali’ye bir dostluk ve iyi niyet jesti olarak, 10 adet ventilatör, 20 bin adet tanı kiti, 40 bin adet cerrahi maske, 10 bin adet N95 maske, 20 bin adet koruyucu tulum hibe yardımınca bulunacak.

Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Çerçevesinde 2013 yılı Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu tarafından temsil edilen Avrupa Birliği arasında Finansman Anlaşması’na İlişkin operasyonel uygulama ve ödemelere dair sona erme tarihlerinin uzatılmasına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında mektup teatisi yoluyla imzalanan ek protokol, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Protokolle, operasyonel uygulama ve son ödeme tarihleri 1 yıl uzatıldı. Yeni operasyonel uygulama ve harcama son tarihleri sırasıyla 29 Mayıs 2021 ve 29 Mayıs 2022 oldu.

Zincir marketlere satılan işlenmiş su ürünlerine kilogram başına 2 lira destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları hariç, su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip olan ve ürünlerini bakanlıkça onaylı işleme ve değerlendirme tesislerinde dondurulmuş veya soğutulmuş olarak işleyip paketleyerek iç piyasada tüketilmek üzere, zincir marketlere satan yetiştiricilere, 1 yıl süreyle destekleyecek.

Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, destek kararı, su ürünleri piyasasının düzenlenmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlandı. Kapsama giren üreticilere 100 bin kilograma kadar kilogram başına 2 lira destek verilmesini öngören karar, üreticilerin hak ettikleri destek ödemelerinden, balıkçılık ve su ürünleri tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yüzde 1 oranında Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliğine kesinti yapılacak.

Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek.

Sanal ticarete dijital destek…

Pazara girişte dijital faaliyetler desteklenecek

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderleri Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararında işbirliği kuruluşları, TİM, TOBB, DEİK, ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, OSB’ler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler işbirliği kuruluşları olarak belirlendi.

Karara göre, şirketlerin genelgede düzenlenen şartları haiz ve bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler yüzde 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8 bin liraya kadar desteklenecek. Bu destek her takvim yılı başında TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalaması oranında güncellenecek.

Şirketler, bu destekten en fazla 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 2 yıl yararlanabilecek.

Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin genelgede belirtilen giderler ile İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin genelgede belirtilen giderler yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar desteklenecek.

İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair genelgede belirtilen giderlere, yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 100 dolara kadar destek verilecek.

Karara eklenen geçici 1’nci maddeye göre, e-ticaret sitelerine bireysel üyelik destek oranı, 31 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek üyelik giderleri için yüzde 80 oranında uygulanacak. Bu tarihten sonra destek oranı yüzde 60’a inecek.

Vergisini zamanında yatırına yüzde 5 indirimin koşulları yeniden düzenlendi

İndirimden yararlanmak için beyannamelere tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması yeterli olacak. Önceki düzenlemede kanuni sürede ödenmiş olma şartı aranıyordu.

Finans ve sigorta sektörü hariç vergisini zamanında yatıran vergiye uyumlu gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine sağlanan yüzde 5’lik indirimin koşulları yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının “Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç vergiye uyumlu ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 1 milyon lirayla sınırlı olmak üzere sağlanan yüzde 5’lik vergi indiriminden yararlanmak için;

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması gerekecek. Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmayacak.

Belirtilen süre içinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekiyor. Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmayacak.

İndirimden faydalanmak için indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması ayrıca vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dahil) 1000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borcu bulunmayacak. Önceki düzenlemede tahakkuk eden vergilerin kanuni sürede ödenmiş olması şartı aranıyordu. Eski tebliğde bulunan her bir beyanname itibarıyla 10 liraya kadar yapılan eksik ödemelerin bu şartın ihlali sayılmayacağına ilişkin hüküm de kaldırıldı.

Ancak, ödemenin ve indirimden yararlanıldıktan sonra söz konusu iade alacağı tutarının mahsuben ödemesi talep edilen vergi borcu tutarının altına düşmesi hâlinde, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin mahsuben ödenmek istenilen tutarın yüzde 10’unu aşmaması kaydıyla, eksik ödenmiş vergiler dolayısıyla veya vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması hâlinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla, bu şart ihlal edilmiş sayılmayacak.

Tebliğde indirimden yararlanılabilmesi için mükelleflerin vereceği beyannameler içine geçici vergi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi eklendi.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki 4 yıllık takvim yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359’ncu maddesinde sayılan kaçakçılıkla ilgili sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler indirimden yararlanamıyorlar.

Tebliğ, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Serbest meslek kazançlarının beyanıyla ilgili tebliğ…

Serbest meslek mükellefleri ve eserlerle ilgili istisna uygulamasında kazançta 600 bin lirayı aşanlar bu istisnadan faydalanamayacaklar

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda 5 Aralık 2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK’da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişiklikler ve 193 sayılı kanunla ilgili bazı hususların açıklanması amacıyla çıkarıldı.

Serbest meslek kazançlarından yararlanan mükellefler ve istisna kapsamında olan eserlerle ilgili istisna uygulamasında 600 bin lirayı aşanlar bu istisnadan faydalanamayacaklar. Bu durumda olanların tevkifat yapma yükümlülükleri de bulunmuyor. Bu kişiler, 600 bin lirayı aşan bu tip gelirlerinin tamamı için yıllık gelir vergisi beyannamesi verecekler. Bu tutarı aşmayanlar, gelir vergisinden istisna olacaklar ve bu kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecekler. Diğer gelirleri dolayısıyla verecekleri beyannamelere bu kazançlarını dahil etmeyecekler.

Yıllık 600 bin liralık tutarı geçmeyen serbest meslek ve eser kazancı elde edenler, ücret, kira gibi yapacağı ödemeler üzerinden tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmuyor.

Yalnız bu tutarı aşsın veya aşmasın bu mükelleflerin defter tasdik ettirme (defter-beyan sistemine kaydolma) ve belge düzenleme zorunlulukları kaldırıldı.

Serbest meslek makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunmayanlardan alınan eserlere ilişkin yapılan ödemelerin gider pusulası imzalatılmak suretiyle tevsik edilmesi mümkün olacak.

Yol yardımı

İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük toplu taşım kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini ile yapılan ulaşım bedelinin 12 lirayı aşması halinde aşan kısım ile yapılan nakden ödemeler ücret olarak vergilendirilecek. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmeleri için vasıta temini veya hizmet satın alınmasında gelir vergisi istisnası devam ediyor.

Hakemlere verilen ücretlerin vergilendirilmesi

Basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlerin gelir vergisinden müstesna olmasıyla ilgili düzenleme de yapıldı. Bu kapsamda olmayan hakemlere 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacak. Bu hakemlerin spor hakemliğinden elde ettikleri ücret gelirlerinin toplamı 600 bin lirayı aşarsa gelir vergisi beyannamesi verecekler.

Oto kiralama ve iktisap etmede vergilendirme

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5 bin 500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115 bin Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecek.

Şu kadar ki bu kapsamdaki işletmelerde binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla yüzde 70’i indirilebilecek.

Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla yüzde 70’i, gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.

Binek otomobillerde özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 2020 yılı için 160 bin lirası, söz konusu vergilerin tercihen maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 2020 yılı için 300 bin lirayı aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek.

Dar mükelleflerde durum

Dar mükelleflerin (kurumlar dahil), yabancı sermaye mevzuatına göre ilgili mercilerden izin almak suretiyle, Türkiye'ye bizzat getirdikleri nakdî veya aynî sermaye karşılığında iktisap ettikleri menkul kıymetler ile iştirak hisselerini elden çıkarmalarından doğan değer artışı kazançlarının hesabında, kur farkından doğan kazançlar dikkate alınmayacak. Şu kadar ki, bu mükelleflerin Türkiye'de elde ettikleri kazançların, münhasıran bu menkul kıymet veya iştirak hisseleri dolayısıyla elde edilen menkul sermaye iratlarından ve bu kıymet veya hisselerin elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarından ibaret olması şart olacak. Bu mükelleflerin, Türkiye'de menkul kıymet alım satımıyla devamlı olarak uğraşmaları halinde, kur farkından doğan kazançlar da ticarî kazancın hesabında dikkate alınır.

Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 49 bin lirayı aşan 600 bin lirayı aşmayan mükelleflerde, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretlere dahil olacak. Bu kapsamdaki kişiler yıllık beyanname verecekler.

Vekalet ücretleri

9 Haziran 1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19 Mart 1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılacak.

Serbest meslek erbabı olan avukatlara ödenen vekalet ücretleri, serbest meslek kazancı olduğu için bu kazançların serbest meslek kazancına dahil edilerek vergilendirilmesi gerekecek.

Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca yüzde 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılıyor.

Sporculara yapılan ödemeler

Lig usulüne tabi spor dallarında; en üst ligdekiler için yüzde 20, en üst altı ligdekiler için yüzde 10, diğer liglerdekiler için yüzde 5, lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden yüzde 5 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacak.

İkinci derece kara/deniz askeri yasak bölge ilanı

Sınır ve koordinatları gösterilen alanların ikinci derece kara/deniz askeri yasak bölge ilan edilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararına göre, yasak bölge ilan edilen deniz/kara bölgesi 1851,69 hektar, ikincisi ise deniz askeri yasak bölgesi ise 202,62 hektar büyüklüğe sahip bulunuyor.

Diyanet İşleri, kurum içinden 7 müfettiş yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen 7 müfettiş yardımcısı alacak.

Başkanlığın, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, müfettiş yardımcısı alımında en az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş, vaizlik, dengi ve üstü kadrolarda görev yapıyor ve 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış, 2018 veya 2019 yıllarında yapılan KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 60 almış olma şartı aranacak.

Müracaatlar, 1 Haziran 2020-15 Haziran 2020 tarihleri arasında, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/sinav” yapılacak.

Sınava ilişkin tüm duyurulan www.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Yazılı sınav 11 Ağustos 2020 tarihinde saat: 14.00’de, sözlü sınav 25 Ağustos 2020 tarihinde saat: 10.00’da Diyanet İşleri Başkanlığında yapılacak.

TÜBİTAK BİLGEM, 59 araştırmacı, 1 teknisyen alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojileri Araştırma Merkezi (BİLGEM) İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) bünyesinde ve Ankara’da görev yapmak üzere 59 araştırmacı, 1 teknisyen alacak.

TÜBİTAK’ın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanında, son başvuru tarihi 17 Haziran 2020 olarak belirlendi.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alacak. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Alınacak 15 araştırmacıdan, elektronik harp projeleri sistem mühendisliği alanında en az 8, yazılım test alanında en az 4, proje yönetimi / alt yüklenici yönetimi / konfigürasyon yönetimi alanında en az 8 ile proje kalite güvence alanında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmaları istenecek.

44 araştırmacıdan mesleki tecrübe istenmeyecek.

Teknisyende ise bilgisayar programlama alanında 4 yıllık mesleki tecrübeye sahip olma şartı bulunuyor.

BTK’dan 4 şirkete idari para cezası

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 4şirkete 8 bin 960,77 lira tutarında idari para cezası kesti.

BTK’nin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Kurum, Fenix Telekom AŞ’ye 1.221,81 lira, Target Telekomünikasyon San. ve Tic. LTD. ŞTİ’ye 282,77 lira, Setafon İletişim Hizmetleri Tic. LTD. ŞTİ’ye 491,24 lira ile 1.964,95 lira, Uptel İletişim Hizmetleri Tic. LTD. ŞTİ’ye 5 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

TKİ, Soma’da kömür rezervi rödövans yöntemi ile ihale edecek

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa ili Soma ilçesi sınırları içindeki ve 87194 sicil nolu maden ruhsatını ve S: 944 ve S: 549 nolu maden ruhsatlarının koordinatlarla belirlenen alanlarındaki kömür rezervini, "Ruhsatın Devri Suretiyle İşletme Hakkının Verilmesini de İçerecek Şekilde Rödövans Yöntemi ile İşlettirilmesi" usulüyle ihaleye çıkardı.

Kurumun, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 5 milyon lira teminat bedeli istenen ihalede istekliler tekliflerini gerekli belgeleriyle birlikte 30 Haziran 2020 Salı günü saat: 14.00’e kadar Genel Müdürlüğün Genel Evrak Servisine teslim edecekler.

Teklif zarfları, 30 Haziran’da saat 14:00’da Genel Müdürlüğün İhale ve Satınalma Komisyonunda açılacak.

Ankara Halk Ekmek’ten fire ekmek satışı ihalesi

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü, günlük çıkan fire ekmek, kirli un, kırıntı ekmek, atık hamur, kepek satışı işini ihale edecek.

Genel Müdürlüğün, Resmi Gazete’de yer alan ilanına göre, günlük ortalama 2-2,5 ton çıkan fire ekmek, kirli un, kırıntı ekmek, atık hamurun satışı için kapalı zarf ile teklif alma yoluyla satışını gerçekleştirilecek.

Nihai tekliflerin en geç 3 Haziran 2020 Çarşamba günü saat: 13.00'e kadar Fabrikanın Satın Alma Müdürlüğüne verilmesi gerekiyor.