Resmi Gazete'de bugün

17 Mayıs 2020 Tarihli ve 31130 Sayılı Resmi Gazete

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Kar payı dağıtımı sınırlaması ve istisna durumlar belirlendi 

Ticaret Bakanlığı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanuna, 16 Nisan 2020’de kabul edilen ve 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7244 sayılı yeni koronavirüs (COVID-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla eklenen geçici 13’ncü maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ çıkardı.

Bakanlığın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğine göre, sermaye şirketlerinde, kanunun 17 Nisan 2020’de yürürlüğe giren geçici 13’ncü maddesinin yürürlüğe girmesinden 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde 25’ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilecek, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek. Bu sınırlama, kanununun 462’nci maddesi uyarınca iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında uygulanamayacak.

Ayrıca, sermaye şirketlerinde genel kurul tarafından 30 Eylül 2020 tarihi sonuna kadar yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecek.

17 Nisan 2020 tarihinden önce genel kurulca kâr payı dağıtımı kararı alınmış, ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, yüzde 25 sınırını aşan kısma ilişkin ödemeler ile hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin ödemeler 30 Eylül 2020 tarihi sonuna kadar ertelenecek. Ertelenen ödemelere ilişkin faiz tahakkuk ettirilmeyecek.
Genel Kurulca yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse, avans ödemeleri 30 Eylül 2020 tarihi sonuna kadar ertelenecek.

İstisnalar

Kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120 bin TL ve altında kâr payı dağımı kararı alınan şirketler hakkında bakanlıktan uygun görüş almayla ilgili madde hükümleri saklı kalmak koşuluyla kâr payı ve kâr payı avans dağıtım esaslarıyla ilgili madde hükümleri uygulanmayacak. Aynı şekilde, pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı karar alınan şirketler için de benzer durum söz konusu olacak. Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30 Eylül 2020 tarihi sonuna kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerinin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı karar alınan şirketler de aynı hükümlere tabi olacak ve ilgili madde hükümleri uygulanmayacak.

Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30 Eylül 2020 tarihi sonuna kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerinin ifasında nakden kullanılması şartıyla kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketlerde, pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemeler 30 Eylül 2020 tarihi sonuna kadar ertelenecek.

İstenen belgeler

Şirketler, kâr payı dağıtımına ilişkin istisnalar dolayısıyla kâr payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi için Bakanlıktan uygun görüş alacaklar. Başvurularda genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği, şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ile kâr veya zarar tablosu sunulacak. Ayrıca, istisna durumlarına göre, belirtilen desteklerden yararlanmadığına ilişkin ilgili kurumlardan alınacak, dağıtılacak kâr payının yarısından fazlasını alma hakkı olanların başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt yükümlüğünü gösterecek, kredi sözleşmeleri ve proje finansman sözleşmeleri kapsamında ifa yükümlülüklerini belirtecek tevsik edici belge vermeleri gerekiyor.

Hesaplamada kullanılacak esaslar

Kâr payı hesaplamasında, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolar esas alınacak.
Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tutulan kayıtlarda bulunan kâr dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamayacak.
Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketler tebliğ kapsamı dışında tutuldu.

Merkez Bankası Meclis Üyeliği ile ilgili karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Meclis üyeliği ile devlet üniversitelerinde öğretim üyeliği görevinin birleşebileceğine karar verildi.
Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamesine göre, 11 Ekim 1983 tarihli 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi devlet üniversitelerinde öğretim üyeliği görevi ile TCMB Meclis üyeliğin görevi birleşebilecek.
Kararname yürürlüğe girdi.

Basın İlan Kurumu toplantılarına koronavirüs düzenlemesi

Basın İlan Kurumunun yönetim, denetçiler kurulu ve genel kurul toplantıları elektronik ortamda yapılacak.


Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan, Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Geğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 13 Mayıs 2020 tarihinden geçerlı olmak üzere yürürlüğe girdi.

Değişiklikle yönetmeliğe, 3 geçici madde eklendi. Buna göre, COVID-19 salgını nedeniyle, 10 Mart 2020 gününden 30 Haziran 2020 gününe kadar Kurum Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu toplantılarına üyelerin elektronik ortamda katılabilecek. Yönetim Kurulu toplantıları için bu süre, tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin olumlu oyuyla bir defaya mahsus olarak altı ay uzatılabilecek.

Elektronik ortamda katılımın olduğu toplantılara ilişkin bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, işbu Yönetmeliğin diğer hükümleri kıyasen uygulanacak.

Genel Kurul Üyeleri Kurumun 2020 yılı Mayıs ve Ağustos Genel Kurullarına elektronik ortamda katılabilecekler.

Elektronik ortamda katılımın mümkün olduğu toplantılarda Başkanlık Divanı toplantıda fiziken bulunan üyeler arasından seçilecek ve bu Yönetmeliğin komisyonların çalışmasına ilişkin maddeleri uygulanmayacak. Bu durumda toplantı bir oturumda sona erecek ve elektronik ortamda toplantıya katılan Genel Kurul üyeleri oylarını, Başkanlık Divanınca oylamaya geçilmesinin ardından “kabul ediyorum” yahut “reddediyorum” sözleriyle kullanacak. Oylama, oylamaya geçilmesinin ardından tek seferde kesilmeksizin tamamlanacak ve sonuç Başkanlık Divanınca tutanakla tespit edilecek.

Bu şekilde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantıları Genel Müdürlükçe elektronik ortamda ve Başkanlık Divanınca evrak ortamında tespit edilerek tutanak altına alınacak ve saklanacak.
Elektronik ortamda katılımın olduğu toplantılara ilişkin bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetmeliğin diğer hükümleri kıyasen uygulanacak.

Salgın nedeniyle 10 Mart 2020 gününden Kurum Genel Kurulunun 2020 yılı Mayıs ayı toplantısının gerçekleştiği tarihe kadar Kurum Yönetim Kurulu, 195 sayılı Kanunun 53’ncü maddesi uyarınca yürürlükte bulunan yönetmeliklerin uygulanmasında; resmi ilan veya reklam yayınlama hakkına haiz süreli yayınların vasıf, ödev ve yükümlülükleri ile basında fikren ve bedenen çalışanlara verilen borç para ve yardımlara dair, anılan süreli yayınlar ile çalışanları bağlayıcı kararlar alabilecek. Bu kararlar alındığı tarihten itibaren uygulanacak ve Genel Kurulun 2020 yılı Mayıs ayında gerçekleşen toplantısında oylamaya sunulacak. Kabul edilmesi halinde, bu Genel Kurul kararı 195 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca yayınlanacak.

MAPEG’den Derkim Poliüretan’a iki adet petrol arama ruhsatı verdi

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye Batman, Diyarbakır ve Mardin’de 5 yıl süreyle 2 adet petrol arama ruhsatı verdi.

Genel Müdürlüğün, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, şirket 10 Ocak 2000 tarihinde arama ruhsatı için MAGEG’e başvurmuştu.

İlk arama ruhsatı Batman ve Mardin’de 59 bin 477 hektarlık alanı, ikinci ruhsat ise Batman, Diyarbakır ve Mardin’de 61 bin 306 hektarlık kapsıyor.