14 °C

Şeker Kurumu, tatlandırıcıları denetleyecek

Kurum, tatlılık vermek amacıyla kullanılan, tatlılık derecesi yüksek, sakarin, aspartam gibi yüksek yoğunluklu tatlandırıcıları piyasada izleyebilecek

Şeker Kurumu, tatlandırıcıları denetleyecek

ANKARA - Şeker Kurumu'na tatlandırıcıları piyasada denetleyebilme yetkisi verildi. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.  

Buna göre, kurum, tatlılık vermek amacıyla kullanılan, tatlılık derecesi yüksek, sakarin, aspartam gibi yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar ile şekerin yerine kullanılan ve şeker piyasasını etkileyen diğer şeker alternatifi tatlandırıcıları piyasada izleyebilecek, kontrol edebilecek, numune alabilecek. Kurum, görevlerini yerine getirirken gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi şirketler ve bünyesindeki fabrikalar ile piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan ve satan gerçek ve tüzel kişiler ile bunların her türlü birliklerinden isteyebilecek. İstenen bilgiler, kurumun belirleyeceği süre içinde verilmek zorunda olacak. 

Bu hükmün uygulanmasında noksan, yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi ya da bilgi veya belgenin belirlenen süre içinde ya da hiç verilmemesi veya yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması durumunda şirketlere, Şeker Kanunu'nun ilgili maddesinde belirlenen idari yaptırımlar uygulanacak. Buna göre, şirketler önce, 7 gün içinde bilgilerin verilmesi ve/veya inceleme imkanının sağlanması için ihtar edilecek. İstenenin, bu süre içinde de yapılmaması halinde ise kanunda belirtilen tutarda idari para cezası verilecek.  

Şirketler, Şeker Kurulunun kurmuş olduğu ölçüm sistemlerini etkileyecek yeni bir hat tesis edemeyecek. Şirketlerden tutulması talep edilen her türlü defter, belge ve kayıtların, kurumun belirlediği şekilde tanzim edilerek, belirlenen dönemlerde bildirilmesi zorunlu olacak.  

Şeker depolarının ve stoklarının kurulca belirlenen süre içerisinde kuruma bildirilmemesi ya da eksik ya da yanlış bildirilmesi durumunda, bildirilmeyen veya eksik ya da yanlış bildirilen miktar için yine söz konusu kanundaki aynı cezalar uygulanacak.  

Şirketlerin "A" ve "B" kotası dışında üretim yapıp yapmadığının tespitinde, üretim miktarı, hammadde, yardımcı malzeme, enerji sarfiyatı, yan ürünler, işçi sayısı ve maaş bordrosu gibi üretilen şeker miktarı ile ilgili verilerden yararlanılacak. 

Sevk irsaliyesi ilgili mevzuatına uygun ve eksiksiz olarak doldurularak, bu bilgiler kurulun belirleyeceği usul ve esaslarda düzenli olarak kuruma bildirilecek. Sevk irsaliyesi üzerinde ilgili mevzuatı gereğince bulunması gereken unsurlardan herhangi birisinin eksik olduğunun tespiti halinde, bu fiili işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında yine aynı ceza uygulanacak. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.