Sözleşme iptali için müteahhitlere 60 gün süre

Tamamlanamayan projelerin yükümlülük getirilmeden, kamuya devredilmesini öngören düzenlemenin yer aldığı teklifle, KİK kapsamında devam eden sözleşmelerin, girdi fiyatlarında beklenmedik artış olması halinde, 60 gün içinde başvurulması şartıyla feshedilmesine olanak tanınıyor. (Canan Sakarya)

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

CANAN SAKARYA

Kamu ile iş yapan müteahhitlerin uzun süredir beklediği, tamamlanamayan projelerin yükümlülük getirilmeden, kamuya devredilmesini öngören düzenlemenin de yer aldığı torba yasa teklifi Cuma günü TBMM'ye sunuldu.

Teklifte, işsizlik sigortasından yararlanma şartlarının esnetilmesi, yerel yönetimlere ek yardımlar yapılması, şalgam ve devam sütlerinin ÖTV kapsamından çıkarılması gibi hükümler yer alıyor. Teklifin 32'nci maddesi ile Kamu İhale Kanunu kapsamında devam eden sözleşmelerin, girdi fiyatlarında beklenmedik artış olması halinde, 60 gün içinde başvurulması şartıyla feshedilmesine olanak tanınıyor. Aynı madde ile sözleşme devrinin de önü açılırken, devir halinde; ilk ihaledeki şartların aranması koşulu hariç, fesih ve devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımların uygulanmaması hükme bağlandı. Sözleşmesi feshedilen veya devreden yüklenicinin teminatı iade edilecek.

Yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında, idareden herhangi bir hak talebinde bulunmayacak. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için 31 Aralık 2018'de sona eren vergi istisnasının süresi, 31 Aralık 2023'e kadar uzatılıyor.

Yurt içinde yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim ve hizmetlerde bedelin tamamen veya kısmen sonradan tahsil edildiği durumlarda, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi matrah hesabına dahil edilen unsurlar arasına, kur farkı da eklendi.

2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV'nin iade uygulaması 2019 yılında da devam edecek. Cumhurbaşkanı bu süreyi 5 yıla kadar uzatabilecek.

Mera Kanunu'nun kapsamı değiştirilerek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli su yatırımlarının da ‘tahsis amacı değişikliği' ardından yapılabileceği hükme bağlandı.

Mera Kanunu'nun büyük ve küçükbaş hayvanların satışı ile üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden binde 1 olarak mera payı alınmasını öngören hükümleri yürürlükten kaldırılıyor.

İşsizlik sigortasından yararlanma şartı esnetildi

Düzenleme ile işsizlik sigortasından yararlanmanın temel şartlarından birisi olan geriye dönük 120 günlük prim ödenmiş olması şartı kaldırıldı. Bunun yerine 120 günlük hizmet akdine tabi olma ibaresi getirildi. Böylece çalışanlar, sigorta primleri yatmasa bile işten çıkarılmaları halinde işsizlik sigortasından yararlanabilecekler.

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kuruluşların, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden yapacakları çay ve çay ürünleri alımları, kanun kapsamından çıkarıldı.

Şalgam ve devam sütü ÖTV kapsamından çıkartıldı

Teklifin 38'inci maddesi ile şalgam suyu, aromalı içme sütleri ile bebek ve devam sütleri ÖTV kapsamından çıkarıldı.

En düşük emekli aylığı bin lira oldu

Teklifin 43'üncü maddesi ile birlikte, en düşük emekli aylığı bin lira olarak belirlendi. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı da hak sahiplerinin hisse oranları esas alınarak bin liradan az olamayacak. İmalat sanayi yatırımlarının, yatırım teşviklerinden daha yüksek oranda yararlanmasını sağlayan düzenlemenin geçerlilik süresi 2019 yılı onuna kadar uzatıldı. Aynı maddede yapılan başka bir değişiklikle, Cumhurbaşkanına bu süreyi 5 yıla kadar uzatma yetkisi verildi.

Türk Reasürans AŞ kuruluyor

Teklifin 47'nci maddesi ile ülke genelinde teminat verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli riskler sonucunda meydana gelebilecek, maddi veya bedeni zararların karşılanabilmesi için, Hazine ve Maliye Bakanlığına ait Türk Reasürans AŞ kuruluyor. Sözleşmeli personel çalıştıracak olan şirket, her türlü harç ile BSMV'den muaf olacak.

Belediyelere yardım ödeneği

Düzenlemenin 48'inci maddesi ile belediyelerin ihtiyaç duydukları yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine konulan ödenek, belediyelerin talebi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından kullandırılacak.

Kira artışı tüketici enflasyonuna sabitleniyor

Teklifin 57'nci maddesi ile birlikte, yıllık kira artışlarının belirlenmesinde, YİÜFE yerine TÜFE oranlarındaki artışın dikkate alınması gerektiği hükme bağlandı.

Şirketler kendi şirketlerine borç para verebilecek

Teklifin 63'üncü maddesi ile şirketler topluluğunu oluşturan şirketlerin birbirlerine ilgili mevzuat uyarınca borç vermelerini öngören hükümler, Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamına dahil edildi.

Etiketler