Tevkifatla mükellefe çifte vergilendirme şoku

E. Gelir İdaresi Başkan Yrd. Bülent Taş uyardı; "Gelir İdaresi tevkifat yapma yetkisi verilen vergi sorumlusundan tahsil edemediği vergiyi iade etmeyerek aslında tevkifata maruz kalan mükelleften tahsil etmektedir. Böylece mükellefi iki kere vergilendirmekte."

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hüseyin GÖKÇE

Bu yıl Şubat ayında tevkif edilen KDV’nin iadesinde ödenmiş olma şartı aranmasına yönelik yapılan düzenlemenin ardından, Gelir İdaresi Başkanlığı gelir ve kurumlar vergisi yönünden de benzer bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Başkanlık 252 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği taslağını görüşe açtı. Daha önce Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş olan Bülent Taş, taslağa yönelik uyarılarda bulundu. Taslağın, tevkif suretiyle ödenen verginin iadesinin, tahakkuk ettirilmiş olmasına bağlanmasının herhangi bir kanuni dayanağı bulunmadığına değinen Bülent Taş, idarenin bu yöntemle iade prosedürünü tahsilat amacıyla kullandığını kaydetti.

İadeye hak kazanan mükellefin, söz konusu verginin vergi sorumlusu tarafından ödenip ödenmediğini bilmesinin çoğu zaman mümkün olmadığına değinen Bülent Taş, “Sahip olmadığı veya erişemeyeceği bilgiyi mükelleften talep etmenin de bu bilgiyi temin edemediği için iadeyi gerçekleştirmemenin de hiçbir kanuni dayanağı bulunmamaktadır” diye konuştu.

Farklı mükellef gurupları için yapılacak iadelerde farklı koşullar aramanın da hiçbir kanuni dayanağı bulunmadığının altını çizen Taş, “Nakden iade ile mahsuben iade arasında ekonomik anlamda hiç farklılık yokken mahsuben iadede ödenmiş olma koşulu aranmazken nakden iadelerde ödenmiş olma koşulunu aramanın da hiçbir kanuni dayanağı yoktur. Ayrıca mantıklı da değildir” dedi.

“Mükellef iki kez vergilendiriliyor”

Bu konuda yapılacak düzenlemede, tevkifat kaynakla nakden iadelerde verginin tahakkuk ettirilmesi veya ödenmiş olması şartının tamamen kaldırılması gerektiğini söyleyen Bülent Taş, “Gelir İdaresi tevkifat yapma yetkisi verilen vergi sorumlusundan tahsil edemediği vergiyi iade etmeyerek aslında tevkifata maruz kalan mükelleften tahsil etmektedir. Böylece mükellefi iki kez vergilendirmektedir” diye konuştu.

Gelir İdaresinin tahsilat için iade prosedürlerinden medet ummasına gerek olmadığına dikkat çeken Bülent Taş, “6183 sayılı Kanun tahsilat için Gelir İdaresine önemli yetkiler ve güç vermektedir. Gelir İdaresinin bu yetki ve gücü kullanma kapasitesinin ve prosedürlerinin güçlendirilmesi yeterlidir” ifadelerini kullandı.

 Mevcut durumda mükellefin, vergi sorumlusunun ödeme yapıp yapmadığına ilişkin belge ibraz edememesi durumunda , bu durumun vergi dairesine bildirildiğini dile getiren Taş, “Bu bildirim üzerine konu, ilgili vergi dairesi tarafından vergi sorumlusunun bağlı olduğu vergi dairesine iletilmekte ve verginin tahakkuku veya tahsili için gerekli işlemlere ivedilikle başlanması sağlanmaktaydı. Bu şekilde verginin tahakkuku ve/veya tahsilinden sonra nakden iade yapılmaktaydı” dedi.

Yeni dönemde farklı mükellefler için farklı uygulamalar öngörüldüğünü dile getiren Bülent Taş, buna karşılık yeni dönemde, ücret geliri elde edenler için işveren tarafından vergi kesintisinin yapıldığını gösteren yazının onaylı örneği, gayrimenkul sermaye iradı elde edenler için kira kontratının onaylı örneği, menkul sermaye iradı elde edenler için vergi kesintisinin yapıldığını gösteren belgenin onaylı örneğinin ibrazının iade için yeterli olduğunun altını çizdi.