TL mevduata ilgi artacak: %35-40 Civarında kredi büyümesi bekleniyor

Sağlam aktif büyüklüğü ve rekor kârlılığıyla dikkat çeken bankacılık sektörü başarılı bir yılı geride bıraktı. Sektörden 2023 yılında da yüzde 35-40 civarında kredi büyümesi bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Birol BOZKURT

2022 yılını yüzde 366 ar­tış ile rekor kârla kapatan bankaları 2023 yılında ne­ler bekliyor? Geçen yıl TL kredi­ler yüzde 80 artarken, TL mevdu­atlarda da artış yüzde 154’ü buldu. Deniz Yatırım’ın 2023 Strateji Ra­poru’na göre bankacılık sektörün­den 4,9 kat kâr artışı bekleniyor.

Bankacılık sektöründe yaban­cı para mevduat oranında yüz­de 16’lık bir geri çekilme görüldü. 2021 sonunda yüzde 64,5 seviye­sinde olan yabancı para mevdu­atların toplam mevduatlar içeri­sindeki payı, 2022 yılında yüzde 46,1’e kadar geriledi.

TL mevduat faizleri yükselişte

Deniz Yatırım raporunda mev­duat büyümesinin kredi artışın­dan biraz daha yüksek olabilece­ğine dikkat çekiliyor. Özellikle 2022’nin son haftalarından iti­baren TL mevduat faizlerindeki yukarı yönlü hareket yatırım ter­cihlerinin TL mevduat lehine yo­ğunlaşabileceği görüşü hakim. Net faiz marjının 2023’te baskı al­tında kalmasını bekleyen kuruluş, net faiz marjında 180 puanlık bir düşüş bekliyor.

Sektörün borç ödeme kapasitesi yükseldi

Aktif kalitesi açısından sektö­rün önemli bir sorun yaşaması beklenmiyor. Yabancı para kredi riskinin 2018 yılı Mayıs ayından bu yana reel sektör üzerinde geri­lemiş olması önemli bir kazanım olarak görünüyor. Ticari ve birey­sel segmentte ciro ve gelir artış hızları kredi faiz oranlarının üze­rinde gerçekleşiyor. Bu da sek­törün borç ödeme kapasitesinin yükseldiğine işaret ediyor. Sek­törde takibe düşen kredi oranla­rında olası artışın tolere edilebile­ceğinin altı çizilen Deniz Yatırım raporunda, “Bankaların yüksek karşılık oranları ile oldukça ko­runaklı olduklarını düşünüyor ve 2023’te 2022’ye göre ortalamada daha düşük bir kredi risk maliye­ti olabileceği fikrindeyiz. Özellik­le 2018-2020 dönemindeki kredi risk maliyetinin çok daha altında bir kredi risk maliyeti oluşabile­ceği görüşündeyiz” denildi.

Raporda kredi büyümesindeki yavaşlama ve enflasyonun da geri­leme eğiliminde olması nedeniyle komisyon gelirlerinde 2023 yılın­daki ortalama yıllık artışın %35- %40 bandında olabileceği görüşü paylaşılıyor. Operasyonel gider­lerin yıllık enflasyonun üzerinde, %50 civarında artabileceği tah­min ediliyor.

Bankacılık sektörü için risk faktörleri

Avrupa bölgesindeki ekonomik yavaşlama bekle­nenden daha sert gerçekleşirse, kredi büyümesi ve aktif kalitesi üzerinde bir risk oluşturabilir. İhra­cat koşullarının zorlaşması kredi talebini zayıflatır­ken cirolardaki olası zayıflama da kredi kalitesinin bozulmasına neden olabilir. Faizlerde görülebile­cek olası ani bir artış marj üzerinde baskı yapabilir.

“Değerlemeler cazip, temettü pozitif katalist olabilir”

Deniz Yatırım: Bankacılık sektöründe cazip değerlemeler 2022 yılındaki yüksek oranlı hisse performansına ve 2023 yılında bekledi­ğimiz sınırlı kâr daralmasına rağmen devam ediyor. 0.5x Fiyat/Defter Değeri ve 2.2x Fiyat/ Kazanç oranları halen belirgin bir yükselme potansiyeline işaret ediyor. Bankaların kâr tahminlerine yukarı yönlü bir risk olduğunu düşünüyoruz. Özel sektör bankalarının 2022 yılı karından %10 kadar temettü dağıtmasını modelledik. Bu da ortalama %7 civarında, his­seler için sınırlı da olsa katalist olabilecek bir temettü verimine işaret ediyor.