Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği resmen kuruldu

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği organları, görev ve yetkileri ile çalışma esaslarını belirleyen ana statü yayımlandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği statüsü Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konuldu. Resmi Gazete'nin 28 Haziran tarihli sayısında yer alan ana statüye göre, birliğin merkezi İstanbul'da olacak ve yurt içinde gerekli teşkilatı kurabilecek.

Faaliyette bulunan ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, birliğin faaliyete geçtiği tarihi izleyen bir ay içinde birliğe üye olacaklar. Üyelik başvuruları, birlik organları oluşturuluncaya kadar Merkez Bankası tarafından sonuçlandırılacak.

Birlik, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, birbirleri temsilcileri ve müşterileri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak, dayanışma içinde çalışmasını, iktisadi menfaatlerin korunmasına ve mesleki konularda gelişimini sağlamak, üyeler arasında rekabetin korunmasını, haksız rekabetin önlenmesine ve ödemeler alanının genişlemesine temin etmek amacıyla kuruldu.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği, mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla eğitim tanıtım ve araştırma faaliyetlerinde bulunacak, meslek ilkelerini belirlemek suretiyle üyelerin mesleğin gerektirdiği disiplin ve birlik içinde ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmasını sağlayacak, üye kuruluş mensuplarının uyacakları meslek ilkeleri ve standartları belirleyecek, ilgili mevzuat uyarınca alınan kararlar ile Merkez Bankasınca alınması istenilen tedbirleri yerlerini duyuracak. Üyeler arasında haksız rekabete önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri alacak ve uygulayacak yüzlerin ilan ve reklamların da uyacaklar esas ve şartları tespit edecek. Ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda yönetim kurulu kararına istinaden dava açacak. Üyeleri arasında ortak projelere ilişkin işbirliği temin edecek. Kanunlarca tanınmış müracaat hakları saklı kalmak kaydıyla üyeler ve bireysel müşteriler arasındaki ihtilafların değerlendirmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek için çalışacak. Üyelerinin faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere strateji oluşturacak. Üyeleri temsil eden ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapacak.

Türkiye'de faaliyet gösterecek ödeme ve elektronik para kuruluşları faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde birliğe üye olmak için başvuru yapmakla yükümlü olacaklar. PTT, Birliği üye olmak için başvuruda bulunması durumunda üye olarak kabul edilecek.

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından seçilecek 13 asil ve 3 yedek üyeden oluşacak. Yönetim Kurulu görev süresi 2 yıl olacak. Görev süresi dolan üyeler tekrar aday olabilecek. Yönetim kurulu üyeleri aralarında bir Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçecek.

Denetleme ve Disiplin kurulları ise 3 asil, 2 yedek üyeden oluşacak.

Yönetim Kurulu, Genel Sekreter seçecek.

Birlik, disiplin ceza olarak, uyarı ve kınama dışında 1000 Türk Lirasından 10 bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilecek.

Meslek komiteleri oluşturulacak.

İki ay içinde, ilk genel kurul toplantısı yapılacak.