Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği değişikliği RG'de

Maliye Bakanlığı'nın tebliğinde, "Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükellefler" başlıklı bölümde değişiklik yapıldı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Maliye Bakanlığı'nın söz konusu tebliğinde, "Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükellefler" başlıklı bölümde yer alan, "Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi" ifadesi "Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu" şeklinde değiştirildi. 

"Aracılık Yetkisi Verilen Gerçek ve Tüzel Kişiler" başlıklı bölümde bulunan "Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu ve Taahhütnamesi" ifadesi de "Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu" olarak değiştirildi. 

"Beyannamelerin İmzalanması ve Diğer Hususlar" başlıklı bölüme, "Söz konusu kişiler bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve taraflarına verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımından sorumlu olacaklardır" ifadesi eklendi. 

"Beyannamelerin İmzalanması ve Diğer Hususlar" başlıklı bölüme ise "elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş olanlar, mükelleflerle aralarında düzenlemiş oldukları hizmet sözleşmeleri gereğince, mükelleflerin beyannamelerinde yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkacak vergi ziyaı ve buna bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükelleflerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak" bendi eklendi. 

Aracılık hizmeti alan mükellefler

Sadece aracılık hizmeti alan mükellefler veya kanuni temsilcileri, beyannameye yansıması gereken her türlü bilgiyi aracılık hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilere, tam ve doğru olarak sunacak. Aracılık hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler de verilen bu bilgiler doğrultusunda elektronik beyanname formatına uygun olarak beyannameleri düzenlemek zorunda olacak. Bunlar, bu bilgilerin elektronik ortamda gönderilerek onaylanan beyannameye doğru yansıtılmamasının sonuçlarından yine aynı şekilde mükelleflerle birlikte sorumlu olacak. 

Kullanıcı kodu, parola ve şifrenin aracılık yetkisi talep eden tüzel kişiliğin yetki verdiği kişiye teslimi, aracılık yetkisi talep eden tüzel kişiliğe teslim hükmünde sayılacak. Aracılık yetkisi verilmiş olan tüzel kişiliğin, yetki verdiği kişinin bu yetkilerini iptal etmesi halinde durumu derhal ilgili vergi dairesine yazılı olarak bildirecek. Bu bildirimin ilgili vergi dairesi kayıtlarına girdiği ana kadar yapılan işlemlerden doğacak hukuki ve mali sorumluluk aracılık yetkisi verilmiş olan tüzel kişiliğe ait olacak. Söz konusu yetkinin sona erdirildiğine dair ilgili vergi dairesine yazılı bildirim yapılmadığı takdirde yetki verilen kişinin, aracılık yetkisi verilmiş olan tüzel kişiliği temsil yetkisinin devam ettiği kabul edilecek. 

Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Gelir İdaresi Başkanlığı/vergi dairesi kayıtları esas alınacak. Beyannamelerini kendileri gönderebilecek mükellefler ile aracılık yetkisi verilmiş gerçek ve tüzel kişiler kendilerine verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımından sorumlu olacak. Bu nedenle kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini, başka amaçlarla kullanamayacak, herhangi bir üçüncü kişiye açıklayamayacak ve kullanımına izin veremeyecek, iş yerinin satışı, transferi ve işi bırakmada üçüncü kişilere devredemeyecek, kiralayamayacak ve satamayacaklar. Elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannameler için belirlenen usul ve esaslar, elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen bildirimler için de geçerli olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı/Vergi dairesi elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi verdiği gerçek ve tüzel kişilerin aracılık yetkisini kaldırmaya yetkili olacak.