7 °C

Yap-işlet-devretin kapsamı genişledi

Yap-işlet-devretin kapsamı genişledi

Yap-işlet-devretin kapsamı genişledi

ANKARA - Kamuda yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetlerin kapsamı genişletildi. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarınca ifa edilen, ileri teknoloji veya yüksek maddi kaynak gerektiren bazı yatırım ve hizmetler, yap-işlet-devret modeliyle yaptırılacak. Kanun kapsamına, otoyolun ardından gelmek üzere trafiği yoğun karayolu, demiryolunun ardından gelmek üzere de gar kompleksi ve lojistik merkezi eklendi. Hava limanları ibaresi, havaalanları ve limanları şeklinde genişletildi. Yük ve/veya yolcu ve yat limanları ile kompleksleri, sınır kapıları, milli park (özel kanunu olan hariç), tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında planlarda öngörülen yapı ve tesisler ile toptancı halleri de yasa kapsamına alındı. Yasada, şirketin ürettiği mal veya hizmet bedelinin, yararlananlar tarafından tamamen veya kısmen ödenmesi mümkün olmayan yatırımlarla ilgili görevlendirmelerde, idare tarafından görevli şirkete tamamen veya kısmen yapılan ödeme, "katkı payı" olarak tanımlandı. Yasaya göre, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri tarafından sözleşmeye bağlanan katkı paylarının karşılığı, ilgili idarelerin bütçelerine ödenek olarak konulacak. Bu kapsamda bir yılda sözleşmeye bağlanacak katkı payı ödemeli yatırımların toplamı, ilgili yıl merkezi yönetim bütçesinin sermaye giderleri toplamının yüzde 50'sini geçemeyecek. İlgili yıl bütçelerinden ödenecek katkı paylarının toplamı ise merkezi yönetim bütçesinin sermaye giderleri toplamının yüzde 20'sini aşamayacak. Bakanlar Kurulu, söz konusu oranları 2 katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkili olacak. Oranlar ile uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, programın uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararda belirlenecek. Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun'da yapılan düzenlemeye göre, yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan tesislerden katkı payı ödemesi yapılmış olanların, katkı payı ve ortak tesis yatırım harcamalarına tekabül eden kısmı, şirketin işletme süresi sona erdikten sonra yasada yer alan esaslar çerçevesinde tesislerden istifade edebilecekler tarafından ödenecek. Tesislerden istifade edebilecekler tarafından ödenecek yatırım harcamalarının tespitinde, idarece yapılan kamulaştırma, arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmet giderleri dikkate alınmayacak. Sulamadan faydalanacakların arazi toplulaştırma bedelini ödemeyi kabul etmeleri halinde görevli şirketin yapacağı toplulaştırma bedeli, yatırım harcamalarının tespitinde dikkate alınacak. Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre meydana getirilen tesislerde görevli şirket ile sulamadan istifade edenler arasında sözleşme imzalanmaması halinde, idare ile görevli şirket arasında belirlenen ve sulamadan istifade edenler tarafından ödenecek ücretin miktarı ve ödeme zamanı, sulama birliğinin bulunmadığı yerlerde muhtarlıklarda ilan edilecek. İlan edilen ücretin ödenmemesi halinde başka bir ihtara lüzum olmaksızın görevli şirket tarafından sulamadan istifade edenlerden genel hükümlere göre tahsil edilecek. Yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilecek sulama projelerinde, sulama kanallarının geçeceği alanlara isabet eden Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, genel müdürlüğe tahsisli veya bu amaçla tahsis edilecek taşınmazlar, sözleşme süresi boyunca bedelsiz olarak şirketin kullanımına bırakılacak.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.