Yapılandırma hacizli malları kurtarmıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, hükümetin borç yapılandırmasına ilişkin olarak çıkardığı 7256 sayılı kanunun uygulamasına ilişkin olarak bir iç genelge yayınladı. DÜNYA’nın ulaştığı bu genelgeye göre, mükellef borcunu yapılandırsa da daha önce haczedilen malları kendisine iade edilmeyecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Kamuya olan borçların yapılandırmasına yönelik çıkarılan 7256 sayılı kanundan yararlanmak isteyenler için başvurular 17 Kasım tarihinde başladı. Bugüne kadar 1 milyona yakın başvurunun olduğu bilinen yapılandırmanın uygulama detayları için bir genelge hazırlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan bu iç genelge dün gece itibariyle tüm vergi dairelerine gönderildi.

DÜNYA’nın ulaştığı genelgede, “Başvuruda Bulunan Mükelleflere İlişkin Haciz İşlemleri”ne yönelik kritik bilgilere yer verildi.

Bilindiği gibi, 7256 sayılı kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin, yapılandırmaya konu borçları muaccel (ödeme vadesi gelen) olmaktan çıkarılarak, bu borçların peşin veya taksitler hâlinde ödenmesine imkân sağlanıyor.

Yapılandırmadan önce haczedilen mallar iade edilmeyecek

Yayınlanan genelgede, mükellef kamuya olan borçlarını bu kanunla yapılandırsa da daha önce haczedilmiş olan mallarını kurtaramayacak. Kanun kapsamında yapılandırmaya konu alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, iade edilmeyecek. Ancak borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı kanun hükümlerine göre alacaklı vergi dairesi tarafından satılabilecek.

Yapılandırmadan önce haczedilen mallar teminat verilirse iade edilecek

Daha önce tatbik edilen hacizlerin kaldırılmasını isteyen mükelleflerin bu talepleri, borcu karşılayacak tutarda teminat göstermeleri hâlinde yerine getirilebilecek. Aynı uygulama istihkak ve alacak hacizleri için de yapılacak.
7256 sayılı kanun kapsamında borçlarını yapılandırılan mükelleflerin kanun hükümlerini ihlal etmeleri hâlinde, durdurulan cebren takip işlemlerine kaldığı yerden devam edilecek.

Alacakların bu kanuna göre yapılandırılması bu alacakların niteliğini değiştirmediğinden, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmeyen bu alacakların yapılandırma öncesi türü ve vadesi dikkate alınarak, daha önce yapılan takip işlemleri geçerliliğini koruduğundan yenilenmeksizin, bu işlemlere kaldığı yerden devam edilecek.

 Borçlarını yapılandırana mal varlığı araştırması yapılmayacak

Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler hakkında kanun hükümlerini ihlal etmedikleri müddetçe bu borçlara yönelik 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 62'nci maddesi hükmü gereğince mal varlığı araştırması yapılmayacak, daha önce başlanılmış olup sonuçlanmamış bulunan mal varlığı araştırmalarına da son verilecek.

Borçlarını yapılandıranların araçları satılmayacak

Öte yandan, söz konusu kişilere bu borçları nedeniyle cebren tahsil işlemleri yapılmayacak, 7256 sayılı kanunun yayımlandığı 17 Kasım 2020 tarihinden önce uygulanmış hacizler ve bu hacizlere dayanılarak başlatılan satış işlemleri durdurulacak.

Ayrıca yapılan takipler neticesinde motorlu taşıtlar hakkında trafik sicillerine konulan hacizler baki kalmak kaydıyla yakalama şerhleri kaldırılacak ve talep edilmesi durumunda araçlar sahiplerine iade edilecek.