Yeni normalde mali müşavirlik mesleğinin rolü

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, COVID-19'un yarattığı tahribattan en az hasarla çıkarma noktasında mali müşavirlerin danışmanlık ve yol göstericilik yaparak işletmelere katkıda bulunacağını belirtti. Kartaloğlu, konuya ilişkin DÜNYA'ya özel değerlendirme yazısı kaleme aldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

COVID-19 salgını, ekonomide ve işletmelerin hayatında büyük aksamalara neden oldu ve olmaya devam ediyor. Salgın kamu finansman dengesinden, finans piyasalarına, tedarik zincirlerinden işletmelerin üretim süreçlerine ve uluslararası ilişkilere kadar her alanı etkiledi.

Yeni normal olarak adlandıracağımız önümüzdeki süreçte doğal olarak yaşam biçimimiz, alışkanlıklarımız, çalışma yöntemlerimiz değişime uğrayacak.

COVID-19 salgınının ekonomi üzerinde yaratacağı tahribatı asgariye indirmek için hükümetler güçleri ve politik duruşlarına göre çeşitli makro ekonomik uygulama tedbirlerini devreye aldı.

Küresel düzeyde baktığımızda bu önlemler büyük ölçüde merkez bankaları tarafından acil likidite sağlanmasına odaklanmakta. Ayrıca yaygın mali tedbirler arasında geniş tabanlı vergi indirimi, ücret sübvansiyonları, işsizlik ödenekleri, faturaların ve kira ödemelerinin ertelenmesi, ipotek indirimi, sosyal ödemeler, işletmelere verilen krediler olarak sıralanıyor.

Bu önlemler, sosyal ve sağlık açısından korkunç sonuçlar doğurabilecek felaketin yaratacağı ekonomik çöküşü önlemek için insanların acil ihtiyaçların giderilmesine odaklandı.

Şimdi yeni normal olarak adlandırdığımız aşamaya geçiyoruz. Yeni düzenin getirdiği koşulları dikkate alarak üretim ve istihdama odaklanmamız gerekiyor. Yaşanan sürecin yarattığı tahribat, işletmelerin verimliliklerinde ve bilançolarında ortaya çıkacaktır.

Özellikle küçük ve orta boy işletmelerin bu yeni durumu benimseyebilmeleri, buna uygun pozisyon almaları, bu sürece uygun teknoloji kullanmaları, üretim yöntemlerini ve ürün sunumlarını sürece uygun hale getirmeleri, talep yönlü değişimleri kavrayabilmeleri ve yeni sürece hazırlanmaları en temel öncelikleri olması gerekiyor.

Yaşanan bu tahribattan en az hasarla çıkarma noktasında mali müşavirler danışmanlık ve yol göstericilik noktasında işletmelerimize katkıda bulunmak için ellerinden geleni yapacaktır.

Güvenilir işletme danışmanı olan mali müşavirler, sundukları hizmetlerle işletmeleri yeni normale hazırlamada önemli bir fonksiyona sahip olacaklardır. Verdikleri hizmetlerle işletmelerimize katma değer sağlayan mali müşavirler bu süreçte proaktif bir rol üstlenerek, yeni koşullar oluşturmak ya da mevcut koşulların seyrini değiştirmek için insiyatif kullanacaklardır. Mali müşavirler sundukları hizmetlerle işletmelerin yaşam döngülerini sürdürebilmeleri, yeni süreçlere kendilerini hazırlayabilmeleri, finansal piyasaların etkinliğini koruyabilmeleri, kamu finansmanının sağlanabilmesi için hayati öneme sahip bulunmaktadır.

Mali müşavirlerin sunduğu hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanılırsa, işletmelerimizin önü açılırsa bu kırılgan ekonomik süreçten en az hasarla çıkabiliriz.

SGK tarafından kesilen idari para cezalarında indirim tutarları

İDARİ PARA CEZALARININ PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE İNDİRİM

İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir, dörtte biri silinir.

BİLDİRGE VE BELGELERİN YASAL SÜRESİNDEN SONRA VERİLMESİ HALİNDE İNDİRİM

Bu indirim, her ceza için uygulanmamakta olup işverenlerce yasal süresi geçirildikten sonra kendiliğinden verilen sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile işyeri bildirgelerinin yanı sıra;

● Kamu idarelerince vazife malullüğüne sebep olan olayın,

● Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlarca, ihale yolu ile yaptırılan işleri üstlenenlerin ve bunların adreslerinin,

● Kamu idareleri ile bankalarca sigortasız olduğu tespit edilen kişilerin,

● Ticaret sicil memurluklarınca şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini bildiren işverenlere ilişkin bildirimlerin,

● Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince, yapı ruhsatı veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgilerin,

yasal süresi içinde bildirilmemesinden/ verilmemesinden kaynaklanan fiiller bu indirim kapsamına girmektedir.

Belirtilen fiillere ilişkin;

● Belge veya bildirgenin ilgililerce kendiliğinden düzenlenmiş olması,

● Söz konusu belge veya bildirgenin yasal verilme süresini takip eden günden itibaren başlamak üzere en geç otuz gün içinde Kuruma verilmiş olması,

●İdari para cezasının tebliğ edildiği tarihi takip eden günden itibaren en geç onbeş gün içinde ödenmesi,

şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması kaydıyla, ceza tutarı yüzde 75 indirim uygulanarak tahsil edilir. Bu tutar da, 15 gün içerisinde ödenirse, yukarıda sayılan peşin ödeme indiriminden de ayrıca faydalanılır.

Salgınla mali müşavirlik mesleğinin önemi arttıSalgınla mali müşavirlik mesleğinin önemi arttı