Darphane ihalelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kamu İhale Kanunu'nun istisna hükümleri kapsamında yapacağı ihalelere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenen usul ve esaslar, güvenlikle ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya bakan tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili mal, hizmet ile yapım işleri alımlarını kapsayacak. 

Karar kapsamdaki alımlarda ulusal menfaatin ve standardizasyonun korunması, güvenlik ve gizliliğin gerektirdiği hususlar, modernizasyonun sağlanması ve süratle hareket ilkeleri dikkate alınacak. Alımlarda her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve bunlarla ilgili yerlerin güvenliğinin sağlanması temel amaç olacak. 

Alım usulleri

Söz konusu alımlarda pazarlık usulü kullanılabilecek.

Pazarlık usulünde ilan yapılmadan idarece davet edilen isteklilerden teklif alınacak. Davet edilecek istekli sayısı, zorunlu haller dışında 3'ten az olamayacak. Davet edilen firmaların dışında herhangi bir firma ihaleye katılamayacak.

Genel Müdürlük, ihtiyaçlarını bazı hallerde ise ilan yapılmadan, fiyat üzerinde görüşme yaparak doğrudan temin de edebilecek. Bunun için ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi gibi şartlar gerekecek. 

İhale veya alım öncesi her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenecek.

Yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacak. En avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek.

Yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenip ihale sonuçlandırılacak. 

Genel Müdürlük, bu kapsamdaki ihale sonuçlarını sözleşmenin taraflarca imzalanmasının ardından kanunda belirtilen süre içinde Kamu İhale Kurumuna bildirecek ancak bu ihalelere ilişkin sonuç bildirimleri Kamu İhale Bülteni'nde yayımlanmayacak.