İhraçlarda teminatlara ilişkin esaslar belirlendi

SPK, sermaye piyasası araçlarının ihracında teminatlara ilişkin esasları belirledi. Temerrüt halinde yönetici ihtarda bulunmadan teminatı satabilecek

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA (DÜNYA)

Sermaye piyasası araçlarının teminatlı ihracatında; verilecek teminatlar, teminatı yönetecek şirketler ve temerrüt halinde teminatın nakde çevrilme koşullarını düzenleyen esaslar belirlendi.

Teminatlı ihracatta, bu araçlardan doğan yükümlülüklerinin vadesinde yerine getirilmesini sağlamak üzere, teminata konu varlıkların sevk ve idaresinin sağlanması, korunması amacıyla teminat yöneticisi belirlenecek. Teminat yöneticileri, genel saklama yetkisine sahip yatırım kuruluşlarından SPK’nın ilan ettikleri arasından seçilecek.

Teminat yöneticisi, temerrüt halinde ya da kanun veya sözleşme hükümlerinde öngörülen diğer sebeplerle teminattan alacağın karşılanması söz konusu olduğunda; herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunma, süre verme, adli veya idari merciden izin ya da onay alma, teminatın açık arttırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın, teminata konu varlıkları satıp bedellerini yatırımcılar arasında paylaştırabilecek.

Teminata konu varlıklar, teminat yöneticisinin malvarlığından ayrı olarak izlenecek. Teminata konu varlıklar, teminat yöneticisinin borçları nedeniyle kamu alacakları için olsa dahi haczedilemeyecek.

Yönetmelik uyarınca ayrıca, sermaye piyasası aracının anapara, faiz ve benzeri ödemelerinin izahnamede veya ihraç belgesinde öngörülen sürede yerine getirilmemesi temerrüt sayılıyor.