7 °C

Kadınlara ''finans'' eğitimi verilecek

Ailelere ve çocuklara tasarrufu özendirici ve bilinçlendirici nitelikte broşür, kitapçık gibi materyaller dağıtılacak

Kadınlara ''finans'' eğitimi verilecek

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planı'na göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından aile fertleri ve kadınlara ''finans'' konusunda eğitimler verilecek. 

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planı'nın ''Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı''nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yürüteceği çalışmalara yer verildi. 

Plana göre, aile fertleri ve kadınlara finans konusunda eğitimler verilecek. Bu kapsamda ailelerin ve kadınların finansal konulardaki ihtiyaçları tespit edilerek, uygun eğitim materyallerinin hazırlanması, eğiticilerin eğitilmesi ve seminer gibi eğitim faaliyetleri ile kadın girişimcilerin finansmana erişimini sağlayacak eğitim programları düzenlenecek. 

Bakanlık, yaşamda önemli dönüm noktasında bulunan bireylerin ve diğer grupların ihtiyaç duydukları finansal konularda eğitim sağlanmasından da sorumlu olacak. Gençler ile evlilik, boşanma, miras, üniversiteye başlama, doğum gibi durumlar karşısında bireylerin finansal konularda ihtiyaç duyabileceği eğitimlerin verilmesi, engelliler ve yaşlılar gibi bu eğitimlere erişim sıkıntısı yaşayabilecek gruplara özel eğitimler verilmesi ve bu kişilere eğitim verecek kişilerin eğitimi amaçlanacak.  

Ailelere ve çocuklara tasarrufu özendirici ve bilinçlendirici nitelikte broşür, kitapçık gibi materyaller dağıtılacak. Oluşturulacak materyallerin öncelikli olarak eğitim kurumları vasıtasıyla hedef kitleye ulaştırılması planlanacak. 

Engellilere ilişkin veri tabanı yapılandırılacak 

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planı'nın ''İstatistiki Bilgi Altyapısının Geliştirilmesi Programı''nda yer alan bilgiye göre ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü kayıtlarının istatistik üretim süreçlerinde kullanımı sağlanacak. 

Bu kapsamda kurumlardan veri transferi için "web servis / ftp" gibi standart yapıların oluşturulması, kurumların idari kayıtlarının istatistik üretim süreçlerine katkısını artırmak için bilgi paylaşımının Türkiye İstatistik Kanunu çerçevesinde yürütülmesi amaçlanacak. Kurumların paylaşmadığı gizli verilerin istatistik üretim sürecine dahil edilmesi için teknik ve idari önlemlerin alınarak, buna yönelik kuralların belirlenmesi, gerekirse protokollerin yapılması hedeflenecek. 

Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından engellilere ilişkin bir veri tabanı yapılandırılarak istatistik üretim sürecinde TÜİK'in kullanımına açılacak. Veri tabanı altyapısının TÜİK işbirliğinde oluşturulması, sistem tasarımının yapılması ve istatistik üretim sürecine dahil edilmek üzere TÜİK'in kullanımına açılması planlanıyor. 

Puanlama formülü 

Eylem planındaki ''Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı''na göre, sosyal yardımlardan faydalanacak kişilerin objektif ölçütlerle belirlenmesini sağlayan puanlama formülü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmalar Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen sosyal yardım programları ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelir testinde yoksulluk kriteri olarak kullanılmaya başlanacak. 

Puanlama formüllerinin gerçek hane verileriyle test edilmesi çalışmaları kapsamında, hak sahipliği kararları ve sosyal incelemeci görüşleri ile sistem tarafından hesaplanan puanlama formüllerinin sonuçları karşılaştırılacak, toplanan veriler analiz edilerek, yararlanıcı ve kaynak projeksiyonları yapılacak, formüllerin kesme noktaları belirlenecek. 

Formüller, belirlenen kesme noktaları çerçevesinde 3294 sayılı Kanun kapsamında yürütülen sosyal yardım programları ve proje desteklerinde, 2022 sayılı Kanun aylıklarında ve GSS gelir tespitinde, başvuran kişilerin yoksulluk/gelir durumlarının tespitinde karar destek sistemi olarak kullanılmaya başlanacak. 

Sosyal yardım verilerine ilişkin analizler yapılacak 

Sosyal amaçlı programların amaçlanan faydayı sağlayıp sağlamadığı değerlendirilecek. Sosyal yardım programları ve proje desteklerine ilişkin etki değerlendirme araştırmaları, sosyal yardım verilerine ilişkin analizler yapılacak. 

Yatırım programı kapsamında yürütülen araştırma projelerinin yanı sıra Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ve diğer kurumların veri tabanlarındaki veriler kullanılarak yılda en az beş adet analiz yapılması hedefleniyor. 

Sosyal yardım programlarının bütüncül ve hane odaklı bir yaklaşımla etkin bir şekilde yürütülmesi için önlemler alınacak. Sosyal yardım programlarının hedefleme mekanizmaları, yararlanma koşulları, değerlendirme kriterlerinin hane odaklı bir yapıya kavuşturulması konusunda çalışmalar yapılacak. 

Sosyal yardım kurumlarıyla veri tabanı entegrasyonu  

Sosyal yardım alanında hizmet veren kamu kurumlarının veri tabanlarının entegrasyonunun tamamlanması sağlanacak. Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi kapsamında sosyal yardımlar alanında hizmet veren kurumların veri tabanları entegre edilerek hane halkı yaklaşımı geliştirilecek. 

Entegre edilen kurumların ve sistemin bilişim sistemi altyapısının yeterliliğini koruması için gerekli donanım ve yazılım yatırımları devamlı suretle yapılacak. 2014 yılında yürürlüğe giren veri paylaşımına yönelik yönetmelik çerçevesinde henüz entegrasyonu yapılmayan kamu kurumlarıyla görüşmeler yapılarak, gerekli donanım ve yazılım yatırım ihtiyaçları belirlenecek ve yatırım ihtiyaçlarının tamamlanmasının ardından sosyal yardım yapan tüm kamu kurumlarıyla veri tabanı entegrasyonu tamamlanacak. 

Kamu spotu gibi bilgilendirici ve tanıtıcı faaliyetler yürütülecek 

Sivil toplumun sosyal hizmet ve yardımlara katılımına yönelik tanıtım faaliyetleri artırılacak, sivil toplumun ve vatandaşların gönüllü olarak katkı sağlamalarını teşvik edecek sistem kurulacak. 

Başta koruyucu aile hizmetleri olmak üzere ASPB tarafından sunulan sosyal hizmetlerin tanıtımı yapılacak ve bu hizmetlerin geliştirilmesinde gönüllülüğün önemini vurgulayan kamu spotu gibi bilgilendirici ve tanıtıcı faaliyetler yürütülecek. 

Sosyal yardım alanında ise vakıfların fon gelirlerine sivil toplumun ve vatandaşların gönüllü olarak katkı sağlamaları teşvik edilecek. Yerel yönetimlerin sosyal yardım faaliyetlerini kamu sosyal yardım kuruluşlarıyla işbirliği halinde yürütmeleri, online veri alışverişine geçiş ile sağlanacak. 

Yerel yönetimlerin Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine dahil edilerek sisteme zorunlu veri girişi yapmaları ve sistemden bilgi alabilmeleri sağlanacak.  

Yerel yönetimler bilişim altyapılarını güçlendirerek sosyal yardımlara ilişkin bilgileri yardımla eşanlı şekilde sisteme kaydedecek. Veri paylaşımına yönelik yönetmelik çerçevesinde belediyeler ve Türkiye Belediyeler Birliğiyle veri paylaşım protokolleri yapılacak. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.