Kredilerin takibe dönüşüm oranı yükseldi

Bankacılık sektöründe, kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 5,35'e yükseldi. Bu oran bir önceki ay yüzde 5,23 idi. Bu oran içerisinde bireysel kredilerin takibe dönüşüm oranı ise 3,25 oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bankacılık sektöründe kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (TDO) Aralık 2019 döneminde yüzde 5,35 olarak gerçekleşti. Mevduatın krediye dönüşüm oranı Aralık 2019 itibarıyla 0,95 olarak  gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) "Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeler Raporu"na göre,  Aralık 2019 itibarıyla takipteki kredilerin (brüt) tutarı 151  milyar TL oldu. Rapora göre, sektörel krediler içerisindeki takibe dönüşüm  oranları  inşaat sektöründe 9,55, otellerde 8,35 ve toptan ticaret ve  komisyonculukta yüzde 7,23 olarak gerçekleşti.

Tüketici kredilerinin (bireysel kredi kartları dâhil) takibe  dönüşüm oranı Aralık 2019 döneminde bir önceki çeyreğe göre azalış  göstererek yüzde 3,25 oldu.

Aktif büyüklük arttı
Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü Aralık 2019 döneminde  bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,1 artarak 4 trilyon 491 milyar TL oldu.

Aralık 2019 döneminde bilanço dışı kalemlerden bir önceki çeyreğe  göre  gayrinakdi Kredi ve yükümlülükler yüzde 4,7, türev finansal varlıklar  ise yüzde 0,4 arttı.

2019 Aralık döneminde, bankacılık sektörünün toplam aktiflerine  göre mevduat bankaları yüzde 87, kalkınma ve yatırım bankaları yüzde 7 ve  katılım bankaları yüzde 6 paya sahip oldu.

Sahiplik grubu ayrımına göre  kamu bankaları yüzde 41, yerli özel  bankalar yüzde 33 ve yabancı bankalar yüzde 26 paya sahip bulunuyor.

Yabancı kredilerin oranı yüzde 38

Bilanço içerisindeki yabancı para varlıkların toplam varlıklara  oranı yüzde 43, toplam yabancı para yükümlülüklerin toplam yükümlülüklere  oranı yüzde 50 olarak gerçekleşti. Yabancı para kredilerin toplam  krediler içerisindeki payı yüzde 38, yabancı para mevduatın toplam mevduata  oranı yüzde 51 oldu. Toplam varlıklar içerisinde kredilerin payı yüzde 59, menkul  kıymetlerin payı yüzde 14 ve zorunlu karşılıkların payı yüzde 4 olarak  gerçekleşti.
Mevduat yüzde 57 pay ile toplam yükümlülükler içerisinde en büyük paya  sahipken, bankalara borçlar kaleminin payı yüzde 14 ve repodan sağlanan  fonların payı yüzde 4 oldu.
Özkaynakların toplam yükümlülükler içerisindeki payı ise yüzde 11  olarak gerçekleşti. Aralık 2019 dönemi itibarıyla gayrinakdi kredilerin büyüklüğü 815  milyar TL olarak gerçekleşti. Gayrinakdi krediler içerisinde teminat  mektupları yüzde 73 ile en büyük paya sahipken akreditif kredilerinin payı yüzde 12 oldu.
Aralık 2019 dönemi itibarıyla türev alım tutarı 1.617 milyar TL,  türev satım tutarı 1.606 milyar TL olarak gerçekleşti. Bilanço dışında yer alan türev işlemlerin yüzde 50’si swap para  işlemlerinden, yüzde 34’ü swap faiz işlemlerinden ve yüzde 6’sı vadeli döviz  işlemlerinden oluştu.
Bilanço dışı yabancı para pozisyonu 260 milyar TL fazla, bilanço  içi yabacı para pozisyonu 261 milyar TL açık pozisyonda olup, yabancı  para net pozisyonu 1 milyar TL açık pozisyonda yer aldı.

Bankaların kârı 50 milyar TL
Bankacılık sektörünün gelir tablosunda faiz geliri 420 milyar TL  ve faiz gideri 258 milyar TL olarak gerçekleşti. Aralık 2019 dönemi  itibarıyla Türk Bankacılık Sektörünün net dönem kârı 50 milyar TL  oldu.

Aralık 2019 dönemi net kârı, 2018 yılının aynı dönemine göre kamu  ve yerli özel banka gruplarında düşüş gösterirken, yabancı banka  grubunda artış gösterdi. Bankacılık sektörünün özkaynak kârlılığı geçen yılın aynı dönemine  göre kamu, yerli özel ve yabancı banka gruplarında düşüş gösterdi. Bankacılık sektörünün Aralık 2019 dönemi aktif kârlılığı geçen  yılın aynı dönemine göre azaldı.

Toplam kredi tutarı 2,7 milyar TL

Aralık 2019 döneminde, 2.657 milyar TL olan toplam kredi tutarının 1.642 milyar TL’si Türk parası kredilerden, 1.015 milyar TL’si yabancı  para kredilerden oluştu.
Kredilerin içerisinde ticari ve kurumsal kredilerin payı yüzde 55, KOBİ  kredilerinin payı yüzde 23 ve tüketici kredilerinin (kredi kartları dâhil)  payı yüzde 22 oldu. Aralık 2019 döneminde  ticari ve kurumsal krediler 1.457 milyar TL, KOBİ kredileri 615 milyar TL ve tüketici kredileri ve kredi  kartları 585 milyar TL olarak gerçekleşti.

Toplam krediler içerisinde, inşaat sektörünün payı yüzde 8,37   elektrik, gaz ve su kaynakları üretim dağıtım sanayi sektörünün payı yüzde 7,29 oldu. İşletme sınıflarına göre mikro, küçük ve orta büyüklükteki KOBİ  kredilerinde bir önceki çeyreğe göre artış gerçekleşti.
Aralık 2019 döneminde konut kredileri bir önceki çeyreğe göre  artış göstererek 199 milyar TL olarak gerçekleşti. Bireysel kredi  kartlarının tutarı 118 milyar TL, ihtiyaç kredileri tutarı 260 milyar TL seviyesine geldi.
Bireysel krediler içerisinde ihtiyaç kredilerinin payı yüzde 43, konut  kredisinin payı yüzde 35 ve kredi kartlarının payı ise yüzde 21 olarak  gerçekleşti. Bireysel kredi kartı tutarı, Aralık 2019 döneminde bir önceki  çeyreğe göre artış gösterdi.

Menkul kıymetler 
Menkul kıymet toplamı 661 milyar TL olup bir önceki çeyreğe göre  artış gösterdi. Menkul kıymetlerin yüzde 65’i devlet tahvili, yüzde 22’si hazinece ihraç  edilmiş Eurobond ve yüzde 5’i sukuktan oluştu.
2019 yılı Aralık ayı itibarıyla bankacılık sektörü toplam menkul  kıymetlerinin, 429 milyar TL’si Devlet tahvilinden, 143 milyar TL’si Hazine Eurobondundan ve 37 milyar TL’si sukuktan oluştu.

Mevduat


Toplam mevduatın, 1.259 milyar TL’si TP mevduat/katılım  fonlarından, 1.225 milyar TL’si döviz tevdiat hesabı/katılım  fonlarından ve 82 milyar TL’si kıymetli maden hesaplarından oluştu.


Mevduatın yüzde 48’i TP mevduat/katılım fonlarından, yüzde 49’u döviz  tevdiat hesabı/katılım fonlarından ve yüzde 3’ü kıymetli maden depo  hesaplarından oluştu. Mevduatın yüzde 62’si gerçek kişi mevduatından oluşurken, ticari ve  diğer kuruluşlar mevduatının payı yüzde 35 ve resmi kuruluşlar mevduatının  payı yüzde 3 oldu.

Açılış vadelerine göre, toplam mevduat içerisinde vadesiz  mevduattın payı yüzde 25 ve 1-3 ay arası mevduatın payı yüzde 49 olarak  gerçekleşti.  2019 Aralık itibarıyla bankacılık sektörünün gerçek kişiler  mevduatının 839 milyar TL’si TP, 749 milyar TL’si YP ve ticari ve  diğer kuruluşlar mevduatının 434 milyar TL’si TP, 466 milyar TL’si YP  olarak gerçekleşti.

Bankalara Borçlar ve Repo

Aralık 2019 dönemi itibarıyla bankalara borçlar kalemi 59 milyar TL Türk parası, 474 milyar TL yabancı para olmak üzere toplam 533  milyar TL oldu. Repo işlemlerinden sağlanan fon tutarı Aralık 2019 döneminde bir  önceki çeyreğe göre artarak 154 milyar TL olarak gerçekleşti.
   
Sermaye Yeterliliği
Türk Bankacılık Sektörünün sermaye yeterliliği oranı Aralık 2019  döneminde yüzde 18,40 olarak gerçekleşti. Banka sahiplik grupları ayrımında yabancı banka grubunun sermaye  yeterliliği standart oranı yüzde 19,32 olup sektör ortalamasının üzerinde  geldi.

Fonksiyon grupları ayrımında sermaye yeterlilik oranları mevduat,  katılım ile kalkınma ve yatırım bankalarında sırasıyla yüzde 17,95  yüzde 18,04  ve yüzde 25,35 olarak gerçekleşti. Sermaye yeterliliği hesaplamasında, risk ağırlıklı varlıkların yüzde 89’u kredi riskine esas tutardan, yüzde 8’i operasyonel riske esas  tutardan ve yüzde 3’ü piyasa riskine esas tutardan oluştu.
Kredi riskine esas tutar hesaplanmasında yer alan risk ağırlıklı  varlıklardan, risk ağırlığı yüzde 100 olanların payı yüzde 42, risk ağırlığı yüzde 0  olanların payı yüzde 23 oldu.