Özel sektör tahvil ihracına teminat yöneticisi geldi

Sermaye piyasası araçlarının teminatlı ihracatında; verilecek teminatlar, teminatı yönetecek şirketler ve temerrüt halinde teminatın nakde çevrilme koşullarını düzenleyen esaslar belirlendi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

DÜNYA - ANKARA

Özel sektör tahvilleri ihracına yönelik tebliğle birlikte artık yatırımcının korunması için teminat yöneticisi belirlenecek. Bu teminat yöneticisi herhangi bir temettü halinde yükümlülüklerin vadesinde yerine getirilmesini sağlayacak.

Analistler yönetmeliğin özel sektör tahvili satışlarındaki büyük bir boşluğun yönetmelikle giderildiğine dikkat çekerken henüz istenilen seviyede olmayan ÖST ihraçlarını hızlandırabileceğini belirtti. Uzmanlar ilk uygulamada piyasa oluşana kadar teminat yöneticisi ücretlerinin biraz pahalı olabileceğine de dikkat çekti.

Sermaye piyasası araçlarının teminatlı ihracatında; verilecek teminatlar, teminatı yönetecek şirketler ve temerrüt halinde teminatın nakde çevrilme koşullarını düzenleyen esaslar belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe ilişkin Sermaye Piyasası Kurumu yaptığı açıklamada, kurulca belirlenecek sermaye piyasası araçlarının, bu araçlardan doğan yükümlülüklerin vadesinde yerine getirilmesini teminen kurulun uygun göreceği varlıklarla teminat altına alınabileceğini kaydetti.

Ön şart olmaksızın teminatlar satılabilecek

SPK tarafından yayınlanan duyuruda temettü halinde teminattan alacağın karşılanması durumunda herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunmadan herhangi bir ön şartı yerine getirmeksizin teminat yöneticisinin teminata konu varlıkları satıp bedellerini yatırımcılar arasında paylaştıracağı kaydedildi.

SPK mevcut uygulamada sermaye piyasası araçları ihraç edilirken, geri ödemenin teminatı olarak rehin verildiği ancak temerrüt durumunda, rehin edilen varlıkların paraya çevrilmesi ve hak sahiplerine ödenmesi uzun zaman alabildiğini kaydetti. Getirilen düzenleme ile mevcut uygulamadan farklı olarak yatırımcıların alacaklarının hızlı bir şekilde tahsiline imkân verilmesi öngörüldüğünü vurgulayan SPK böylelikle ihraççıların da daha kolay ve düşük maliyetle borç temin edebilmesi beklendiğine işaret etti.

Duyuruda bu kapsamda, tebliğ ile sermaye piyasası araçlarının teminatlı ihracına, teminata konu varlıkların niteliklerine, teminat yönetim sözleşmesinde bulunması gereken asgari hususlara, teminat yöneticisi ile teminat yöneticisinin hak ve yükümlülüklerine, temerrüt halinde teminatın paraya çevrilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendiği vurgulandı.

Tebliğde teminat tutarına ilişkin sınırlayıcı bir belirleme yapılmasa da SPK, teminata konu varlıkların devir tarihindeki değerinin, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarından doğan ödeme yükümlülüklerinin devir tarihi itibarıyla hesaplanan tutarına eşit ya da bu tutardan yüksek olmasının istenebileceğini kaydetti.

SPK duyurusunda teminat yönetim sözleşmesinde ihraççının temerrüdü dışındaki hallerde de alacağın teminattan karşılanabileceği hallerin kararlaştırıldığı belirtilerek “Buna göre; teminat konusu varlıkların, ihraççının ödeme yükümlülüklerini karşılayacak tutardaki kısmı paraya çevrilir. Elde edilen tutarın yatırımcıların tamamının alacaklarını karşılamaya yetmediği takdirde, teminat yöneticisi tarafından yatırımcılara oransal olarak ödeme yapılacaktır.

Tebliğ ile neler düzenleniyor?

*Teminatlı ihracatta, bu araçlardan doğan yükümlülüklerinin vadesinde yerine getirilmesini sağlamak üzere, teminata konu varlıkların sevk ve idaresinin sağlanması, korunması amacıyla teminat yöneticisi belirlenecek.

*Teminat yöneticileri, genel saklama yetkisine sahip yatırım kuruluşlarından SPK’nın ilan ettikleri arasından seçilecek.

*Teminat yöneticisi, temerrüt halinde ya da kanun veya sözleşme hükümlerinde öngörülen diğer sebeplerle teminattan alacağın karşılanması söz konusu olduğunda; herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın, teminata konu varlıkları satıp bedellerini yatırımcılar arasında paylaştırabilecek.

*Teminata konu varlıklar, teminat yöneticisinin malvarlığından ayrı olarak izlenecek. Teminata konu varlıklar, teminat yöneticisinin borçları nedeniyle kamu alacakları için olsa dahi haczedilemeyecek.

* Yönetmelik uyarınca ayrıca, sermaye piyasası aracının anapara, faiz ve benzeri ödemelerinin izahnamede veya ihraç belgesinde öngörülen sürede yerine getirilmemesi temerrüt sayılıyor.

 

Bu konularda ilginizi çekebilir