SPK, emeklilik fonlarındaki sınırlamaları değiştirdi

SPK, fon portföyünün en fazla yüzde 20'si yatırım fonu ve yabancı yatırım fonu katılma paylarında, yüzde 10'u yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarında değerlendirme sınırlamaları uygulanmayacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Sermaye Piyasası Kurulunca yapılan değişiklikle, fon portföyünün en fazla yüzde 20'si yatırım fonu ve yabancı yatırım fonu katılma paylarında, yüzde 10'u yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarında değerlendirilebilirken, Türkiye'de kurulu borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım için bu sınırlamalar uygulanmayacak.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca, Emeklilik Yatırım Fonları'nın Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili yönetmeliğin portföy sınırlamalarına ilişkin esasların düzenlendiği 22. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde değişikliğe gidildi.

Buna göre fon portföyünün en fazla yüzde 20'si izahnamesi kurulca onaylanan yatırım fonu ve yabancı yatırım fonu katılma paylarına, yüzde 10'u ise yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılmak suretiyle değerlendirilecek.

Türkiye'de kurulu borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım için bu sınırlamalar uygulanmayacak.

Ancak tek bir yatırım fonunun, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonunun ve yabancı yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün yüzde 4'ünü, Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon portföyünün yüzde 20'sini geçmeyecek.

Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları için, izahnamesinin kurulca onaylanmış olması şartı aranmayacak.

Katılma payları fon portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giriş, çıkış veya erken çıkış komisyonu ödenemeyecek. Bu fıkranın (a) bendi uyarınca yapılacak ihraççı sınırı kontrolünde, fonların portföylerinde yer alan yatırım fonu/borsa yatırım fonu katılma payları dikkate alınmayacak.

Mevzuattaki değişiklikten önceki madde şöyleydi:

"Fon portföyünün en fazla yüzde 20'si Kurul kaydında bulunan yatırım fonu ve yabancı yatırım fonu katılma paylarına yatırılmak suretiyle değerlendirilir. Ancak tek bir yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon portföyünün yüzde 4'ünü geçemez. Bu bentte belirtilen sınırlamalar dahilinde, fon portföyünün en fazla yüzde 10'u Kurul kaydına alınma şartı aranmaksızın yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarında değerlendirilebilir. Katılma payları fon portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giriş, çıkış veya erken çıkış komisyonu ödenemez."

Yatırım Fonları

Sermaye Piyasası Kurulu'nca, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde de değişiklik yapıldı. Buna göre kitle fonlaması platformları aracılığıyla para toplayanlar hariç olmak üzere, sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişiler ve 6362 sayılı Kanuna tabi yatırım fonları ihraççı olarak tanımlandı.

İlgili tebliğin şemsiye fon türlerinin düzenlendiği 6. maddesi ile fon portföyüne alınacak kolektif yatırım kuruluşu paylarına ilişkin sınırlamaların düzenlendiği 18. maddesinde de değişikliğe gidildi.