SPK lisansı alamayan yardımcılar için süre 2022'ye uzatıldı

Sermaye piyasalarında SPK Lisansı almaya hak kazanamadığı için yardımcı sıfatıyla çalışanların 31 Ocak 2020’de dolacak süreleri 31 Ocak 2022’ye ertelendi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Sermeye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7.D) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yatırım kuruluşlarında yardımcı sıfatıyla üç yıllık çalışma süresini dolduran, ancak bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla lisans almaya hak kazanamayanların yardımcı sıfatıyla çalışabilecekleri son tarih 31 Ocak 2020 tarihinden 31 Ocak 2022’ye uzatıldı.

Tebliğin lisans türleriyle ilgili maddeye Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı eklendi.

Lisans sahibi kişilerin lisansa tabi unvan ve görevlerde çalışabilmelerine ilişkin Kurulca tecrübe ve/veya belli eğitim programlarına katılım şartı getirilebilecek.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezun olunması şart olacak.

Lisans sahibi kişilerin mesleğin gerektirdiği dürüstlük ve itibara aykırı nitelikteki fiillerinin tespit edilmesi halinde, sahip oldukları lisanslar Kurul tarafından iptal edilecek.

Sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar istihdam edecekleri sicile konu personele ait sicil bilgilerini, hizmet akdini imzalamadan önce, SPL’nin Lisanslama ve Sicil Tutma Sisteminden takip etmek zorunda olacaklar.

Lisans almaya hak kazanmış kişilerin lisanslarına ilişkin bilgiler SPL’nin internet sitesinde kamuoyunun erişimine açık tutulacak.