17 °C

'Muayene şartları'na durdurma

Danıştay, muayenelerin taşıması gereken asgari şartlara ilişkin hükümlerin yürütmesini durdurdu.

'Muayene şartları'na durdurma

ANKARA - Danıştay 10. Dairesi, bütün muayenehaneler için aynı standartları belirleyen Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerinin yürütmesini durdurdu.

3 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. maddesi ile eklenen 12/D maddesinin 1. fıkrasının, (a), (b), (d), (e), (f) ve (i) bentlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açıldı.

Alınan bilgiye göre, Danıştay 10. Dairesi, bütün muayenehanelerin taşıması gereken şartları belirleyen düzenlemelerin yürütmesini durdurdu.

Dairenin kararında, Sağlık Bakanlığı'nın, muayenehanelerin taşıması gereken asgari tesis, hizmet ve personel standartlarını belirleme konusunda düzenleme yapmaya yetkili olduğu ve Bakanlığın bu yetkisini kullanırken, hizmet gereklerine ve kamu yararına uygun standartlar koyması gerektiği belirtildi.

Dava konusu Yönetmeliğin 12/D maddesinde getirilen düzenlemelerde, hasta muayene odalarında hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunması, asansör olması, merdivenin basamak genişlikleri gibi birçok standardın yer aldığı belirtilen kararda, kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji muayene odalarında tuvalet bulunması ve kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları uzmanlarının muayenehanelerinde bebek emzirme ve bakım odası öngörülmesi yolundaki iki özel belirleme dışında, bu dallarla birlikte diğer tüm dallardaki muayenehaneleri kapsayacak şekilde, zorunlu tek bir standart oluşturulduğunun görüldüğü kaydedildi.

Kararda, asgari fiziki ve tıbbi gerekliliklerin belirlenmesinin teknik bir konu olduğu, bu konuların belirlenmesinin, bu konulardaki uzmanların görüşlerine başvurmayı gerektireceği vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde belirtilen sürekli kurulların bulunduğu ve konuya ilişkin kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluşun faaliyette olduğu dikkate alınarak davalı Sağlık Bakanlığından dava konusu düzenlemelerin hangi kriterlere göre yapıldığı sorularak, bu konuda herhangi bir bilimsel kurulun veya mesleki örgütün görüşüne başvurulduysa buna ilişkin bilgi ve belgelerin istenildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığının cevabında, söz konusu standartların, sağlık hizmeti sunan diğer özel sağlık kuruluşları(özel hastane, tıp merkezi, poliklinik) ve aile hekimi sağlığı merkezlerinde belirlenen standartlar dikkate alınarak Bakanlık tarafından düzenlendiğinin ifade edildiği aktarılan kararda, şöyle denildi:

"Bakanlığın cevabında, bu konuda Bakanlık nezdinde görev yapan uzman ve teknik personelin, sağlık kuruluşlarının fiziki şartlarının belirlenmesi konusunda yeterli deneyime sahip olduklarından, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı dışında her hangi bir kurumun görüşüne ihtiyaç duyulmadığının belirtildiği ve bu konuda Bakanlık bünyesinde bulunan veya dışından her hangi bir kurulun veya mesleki örgütün görüşüne ilişkin bilgi veya belge gönderilmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, pratisyen veya çeşitli uzmanlık dallarında uzman olan doktorlar tarafından açılabilen muayenehanelerin taşıması gereken asgari fiziki ve tıbbi gerekliliklerin; oluşturulacak bilimsel kurullarda konunun uzmanlarının görüşü alınarak ve her bir uzmanlık dalı için o uzmanlık dalının ihtiyaç ve özelliklerine göre belirlenmesi gerekirken, yeterli çalışma yapılmadan ve uzmanlık alanları göz ardı edilerek, bütün muayenehaneler için aynı standartların uyulması zorunlu asgari standart olarak konulmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap