1 ay vadeli finansmana bile razıyız

Finans sektörünün kredi musluklarını kapatması, üretim ve ihracatta tehlike sinyalleri veriyor. Uzun süren seçim belirsizliği ve nakit sıkışıklığı nedeniyle önünü göremeyen sanayici, ‘kredi yok, bankası var’ diyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Finans kuruluşlarının kre­di musluklarını kapatma noktasına gelmesi, nakit ve sermaye sıkıntısı yaşayan sa­nayi kuruluşlarını darboğaza sürüklüyor. Daha birkaç hafta öncesinde finansmana erişim­de sıkıntı yaşandığından ya­kınan reel sektör temsilcileri, bugün ‘hiç’ ulaşamamaktan şi­kayetçi. Kar marjı hızla eriyen işletmeler, sermaye ihtiyaçla­rını karşılamak ve üretime de­vam etmek için kredi desteği beklerken ‘seçim ekonomisi’n­den biran önce çıkılması gerek­tiğine vurgu yapıyor.

“Kredinin kendisi yok bankası var”

Bugünkü ekonomik yapı içerisinde işletmelerin çok büyük nakit sıkıntısı yaşadı­ğını dile getiren Züccaciye­ciler Derneği (ZÜCDER) Yö­netim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz, “Enerji, işçilik, EYT, hammadde maliyetleri derken kimsenin kasasında para kal­madı. Nakite çok ihtiyaç var; ulaşmak zordu, artık imkan­sız” dedi. Şu an ‘kredi bankası kavramı’ olduğunu ama kredi bulunmadığını söyleyen Ök­süz, ““Finansmanda riskleri­miz çok arttı. Artık vergi bor­cunu ödemek için bile kredi yok” diye konuştu. Eskiden el­lerindeki çekle gittiklerinde onu krediye döndürdüklerini ifade eden Öksüz, şunları söy­ledi: “İpoteğin, teminatın, her şeyin var. Devlet bankaları bi­le maksimum 2-3 ay vade di­yor. Yüzde 40’ına bloke konu­luyor. O parayla nasıl bir üre­tim planlaması yapılır? Ona rağmen kredi verilmiyor.” Sa­nayicinin, kredide 1 ay vade­ye bile razı olduğunu belirten Öksüz, “Günü kurtarayım, ya­rını da yarın düşünürüm nok­tasında sıkışan bir pazara doğ­ru gidiyoruz” diyerek seçim ekonomisinden bir an önce çı­kılması gerektiğini vurguladı. Seçimden sonra biraz normal­leşme bekleyen Öksüz, “Bunu ummaktan başka yapacak bir şeyimiz kalmadı. İnanıyorum ki seçimlerden sonra sanayii­nin bu tür sıkıntılarına çözüm üretecek öneriler gelecektir” dedi. Piyasanın kilitlenme noktasına geldiğini dile geti­ren Öksüz’e göre, ticaretin bir an evvel normal kurallarına dönmesi ve nakit akışının sağ­lanması gerekiyor.

“Kredi verilse de bu vadede dönüşüm imkansız”

Artan maliyetler karşısında ulaşılamayan finansman yü­zünden Türkiye’de üretici ve ihracatçı olmanın çok zor ha­le geldiğini söyleyen Ulutaş Metal Mutfak Eşyaları İnşaat San. AŞ Yönetim Kurulu Üye­si Ali Ulutaş, “Yatırım yapma­nız gerekiyor, bunun için top­lu ve nakit para lazım. Banka kredisi kullanmak imkansız hale geldi” dedi. Kullanıldığı zaman da 2 aylık vadelerden söz edildiğini belirten Ulutaş, bu sürede kar edip geri dönü­şümün mümkün olmayacağı­nı kaydetti.

Yaşanan süreci ‘kriz’ olarak yorumlayan Solmazer Ev Ge­reçleri San. AŞ Genel Müdürü Murat Solmazer, “Kriz dönem­lerinde özellikle de borçlu, ma­li yapısı bozuk olan firmaların durumu zor. Bunların içerisin­de ‘bıçak kemiğe dayananlar’ da var. 3 ay sonrasında maliyet­lerin ne olacağı kestirilemediği için üreticinin esneklik sağla­yamadığını kaydeden Solma­zer’e göre finans piyasası da belirsizlikten ötürü muslukla­rı kapattı. Seçim süreci belir­sizliğinin giderilmesini iste­yen Solmazer, şöyle devam etti: “Önümüzü görecek güven ve­ren bir politika izlenmeli. Bu­rada güvenilir bir görüntü çi­zilmesi lazım. Tek beklentimiz sözle de olsa piyasaya güven ve­recek müdahale.”