25 °C

4/C'de '30 güne' durdurma

Danıştay, Tekel işçisinin 4/C'ye geçişini 30 günle sınırlayan düzenlemenin yürütmesini durdurdu

4/C'de '30 güne' durdurma

İSTANBUL - Danıştay 12. Dairesi, 4 Şubat 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'nın, TEKEL işçilerinin de aralarında bulunduğu geçici personelin 4/c'ye geçiş için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara başvurmasını öngören hükmünün yürütmesini durdurdu.

TEK GIDA-İŞ Sendikası, Bakanlar Kurulu'nun, ''Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar''ın 2. maddesi (1/a) bendinde yer alan ''30 günlük süre içinde'' ibaresi, bunun dayanağı Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ''30 gün içerisinde'' ibaresinin iptali ile davacı sendika üyeleri açısından, 31 Ocak 2010 itibariyle iş akitleri kamu tarafından feshedilmiş ve 30 günlük sürenin 2 Mart 2010'da doluyor olması da gözetilerek, öncelikle idarenin savunması alınıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 12. Dairesi, geçici personelin 4/c'ye geçiş için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara başvurmasını öngören hükmünün yürütmesini durdurdu.

31 Ocak 2010 itibariyle iş akitleri kamu tarafından feshedilen TEKEL işçilerine 4/c'ye geçiş için tanınan 30 günlük süre yarın doluyordu.

Daire kararının gerekçesinde, temel hak ve çalışma hayatına ilişkin bir konuda Bakanlar Kurulu'nun başka bir kararına atıfla süre zorunluluğunun getirilmesinin hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

Danıştay'ın gerekçeli kararından;

Danıştay 12. Dairesi'nin, 4 Şubat 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'nın, TEKEL işçilerinin de aralarında bulunduğu geçici personelin 4/C'ye geçiş için 30 günlük süre içinde başvurmasını öngören hükmünün yürütmesini durdurulmasına ilişkin kararının gerekçesinde, "İşçilerin geçecekleri statüyü, çalışma koşullarını inceleme ve hak arama özgürlüğü yönünden konuyu değerlendirerek bir karar verebilmelerine olanak sağlayacak yeni bir süre saptanması gerekirken, daha önceki bakanlar kurulu kararına atıf yapılmak suretiyle süre belirlenmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir" denildi.

Danıştay 12. Dairesinin 1'e karşı 4 üyenin oyuyla aldığı kararının gerekçesinde, 3 Mayıs 2004 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu kararında, özelleştirilen kuruluşlarda çalışan işçilerden iş akdi feshedilenlerin, iş akitlerinin kamu tarafından feshedilmesini müteakip 30 gün içerisinde kuruluşları kanalıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmeleri halinde 4/C kapsamında istihdam edileceklerinin yer aldığı belirtildi.

Gerekçede, 21 Aralık 2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararında da "Bu Karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin, 3 Mayıs 2004 tarihli Kararnamede yer alan (30) günlük süre içerisinde anılan maddede belirtilen ilgili kurumlara başvurması gerekir" düzenlemesinin getirildiği kaydedildi.

Dava konusu 4 Şubat 2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararının, 3 Mayıs 2004 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar"a göre alındığı anımsatıldı.

Dava konusu 4 Şubat 2010 günlü kararda ise 3 Mayıs 2004 tarihli Bakanlar Kurulu kararında yer almayan yeni düzenlemelerin yer aldığının görüldüğü kaydedilen gerekçede, "Buna göre, 31 Ocak 2010'da işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinden sonraki bir tarihte yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararının iş akitleri feshedilen işçiler bakımından bu yeni durumların ortaya çıktığı andan itibaren bulundukları durumu değerlendirme, geçecekleri statüyü, çalışma koşullarını inceleme ve Anayasanın öngördüğü hak arama özgürlüğü yönünden konuyu değerlendirerek bir karar verebilmelerine olanak sağlayacak yeni bir süre saptanması gerekirken, daha önceki Bakanlar Kurulu Kararına atıf yapılmak suretiyle süre belirlenmesine dair düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir" denildi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap