12 °C

AB Genel Sekreterliği yenileniyor

AB Genel Sekreterliği teşkilat yapısında değişiklik öngören tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

AB Genel Sekreterliği yenileniyor

 

ANKARA - AB ile müzakerelerin daha etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla AB Genel Sekreterliği teşkilat yapısında değişiklik öngören tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun, Başbakanlığa bağlı AB Genel Sekreterliğinin, kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerini düzenliyor.

Başbakan, Genel Sekreter ile ilgili yetkilerini, bir bakan aracılığıyla kullanabilecek.

Türkiye'nin AB üyeliğine yönelik çalışmalarının yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütecek olan AB Genel Sekreterliği, 16 hizmet biriminden oluşacak. Bu birimler; Siyasi İşler Başkanlığı, Katılım Politikası Başkanlığı, Sektörel Politikalar Başkanlığı, Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı, Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı, Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı, Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı, Mali İşbirliği Başkanlığı, Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı, Proje Uygulama Başkanlığı, Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı, Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı, Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı, Araştırma ve Dokümantasyon Başkanlığı, İdari Hizmetler Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı olacak.

Ulusal Yardım Koordinatörü olan Genel Sekretere, yardımcı olmak üzere 4 genel sekreter yardımcısı atanabilecek.

Hizmet birim amirinin teklifi ve Genel Sekreterin onayı ile çalışma grupları oluşturulacak. Gruplar, Bakan tarafından görevlendirilecek bir uzmanın eşgüdümünde faaliyet gösterecek.

Genel Sekreterlik, görev alanına giren konularda çalışmalarda bulunmak üzere bakanlık, kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla geçici ve sürekli kurullar oluşturabilecek.

İç koordinasyon ve uyum komitesi

Genel Sekreterlikte, AB müktesebatına uyum çalışmalarının ve tam üyelik müzakerelerinin yürütülmesiyle, müzakerelerin ve uygulamanın koordinasyonu amacıyla İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi oluşturulacak. Komiteye Genel Sekreter başkanlık edecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının AB müktesebatına uyum çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamakla görevli olacak Komite; kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin AB müktesebatına uyum çalışmaları ve uygulamalarıyla ilgili önerilerini inceleyecek, değerlendirecek, gerektiğinde ilgili kurullara, komitelere sunacak.

Genel sekretere büyükelçi ünvanı

Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı kadrolarına müşterek kararla, başkan, daire başkanı, basın müşaviri, hukuk müşaviri ve genel sekreter müşaviri kadrolarına Bakan tarafından atama yapılacak. Ancak, ilgili Bakan atama yetkisini alt kademelere devredebilecek. Bu kadrolar dışındaki diğer personel ise Genel Sekreter tarafından atanacak.

Genel Sekretere ''büyükelçi'' unvanı verilecek. Büyükelçilik unvanı, Genel Sekreterlik görevi süresince devam edecek.

Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin bağlı olduğu Bakan, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği kadrolarında çalışan memurlarla, sözleşmeli personele, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'ünü geçmemek üzere ödeme yaptırabilecek.

Genel Sekreterlik, yurt dışı teşkilatı kurabilecek. Buralarda görevlendirileceklerin, Genel Sekreterlikte en az 4 yıl süreyle çalışmış olmaları ve halen AB işleri uzmanı veya daha üst kadrolarda çalışıyor olmaları şartı aranacak.

Bir defaya mahsus olmak üzere, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar ve özel sektörde en az 4 yıl çalışan personelden; AB alanında en az 4 yıl fiilen çalışan, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında en az (B) düzeyinde puan alan ve 50 yaşını geçmeyen kişiler, yapılacak sınavda da başarılı olduktan sonra Avrupa Birliği İşleri Uzmanı olarak atanacak.

Bu arada Genel Kurulun, bugünkü gündeminde yer alan İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapan tasarı, ele alınmadı.

TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının yasalaşmasından sonra, birleşimi, Sayıştay Başkanlığı ve üyeliği seçimleri için yarın saat 13.00'de toplanmak üzere kapattı.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.