10 °C

ÇED Yeterlilik Belgesine ilişkin tebliğ yayımlandı

ÇED Yeterlilik Belgesi alan kurum veya kuruluşun, vize süresi içerisinde ceza puanının 100'e ulaşması durumunda belgesi, 180 gün süreyle askıya alınacak. Ceza puanının vize süresi içerisinde 200 puana ulaşması durumunda ise belge iptal edilecek.

ÇED Yeterlilik Belgesine ilişkin tebliğ yayımlandı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yeterlilik Belgesi alan kurum veya kuruluşun, vize süresi içerisinde ceza puanının 100'e ulaşması durumunda belgesi, 180 gün süreyle askıya alınacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlilik Belgesi Tebliği Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, ÇED Yeterlik Belgesi başvurusu yapacak kurum ya da kuruluşların, kamu veya özel sektörde çevreyle ilgili konularda en az 5 yıl çalışmış ve en az 25 Proje Tanıtım Dosyası (PTD) ya da nihai ÇED raporu hazırlanmasında veya en az 10 ÇED raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısında görev almış en az iki çevre mühendisini sürekli olarak istihdam etmeleri gerekecek.

Kurum ve kuruluşlar, çevre mühendisliği bölümü hariç olmak üzere, mühendislik veya mimarlık fakültesi mezunları, fizik, kimya, matematik, istatistik, biyoloji bölümleri ile ziraat, peyzaj mimarlığı, jeoloji, hidrojeoloji, zootekni, veteriner hekim, arkeoloji, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, işletme, ekonomi, maliye, hukuk, iktisat, ekonometri, sosyoloji bölümlerinden lisans mezuniyeti bulunanlar ile kamu veya özel sektörde çevreyle ilgili konularda en az 5 yıl çalışmış ve en az 25 PTD veya nihai ÇED raporu hazırlanmasında ya da en az 10 İDK toplantısında görev almış farklı meslek dallarından olmak üzere en az iki personeli sürekli istihdam edecek.

Yeterlik belgesi için başvurular, elektronik ortamda alınacak. Bilgi ve belgelerinde eksiklik bulunanların 30 gün içerisinde, eksikliklerini tamamlamamaları halinde başvuruları reddedilecek. Belgelerin doğruluğu hakkında tereddüt oluşması halinde, Bakanlık asıllarını isteyebilecek.

Yeterlik belgesi alan kurum veya kuruluşlar, Bakanlık veya il müdürlüğünce projenin yeri, türü ve özelliğine göre, talep edilen proje personelini görevlendirmek ve sorumlu olduğu bölümü imzalatmakla, istenildiğinde İnceleme Değerlendirme Komisyonuna katılımını sağlamakla yükümlü olacak. Bu kurum ve kuruluşlar, belgelerinde değişiklik olması durumunda, değişiklik tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığa bildirecek ve asgari şartları sağlayacak.

Yeterlik belgesi alan kurum veya kuruluşların başvuru dosyası veya ÇED raporunda imzaları bulunanlardan veya diğer ilgili personelden, en az birinin Halkın Katılımı Toplantısı ve İDK toplantılarına katılımını sağlaması gerekecek.

Kurum veya kuruluşlar, başvuru dosyası, ÇED raporu veya PTD hazırlama aşamasında ilgili personelden en az birini, faaliyet yerini incelemek üzere, en az 5 gün önce proje alanına gönderecek.

Yeterlik belgesine sahip kurum veya kuruluşların ÇED Süreci Değerlendirme Formlarından en az 70 puan alması gerekecek.

Yeterlik belgesinin iptali, askıya alınması veya kapanması halinde, Bakanlıkça durumun proje sahibine bildirilmesinden itibaren, 90 gün içerisinde proje sahibi, istemesi halinde yeterlik belgesi almış diğer kurum veya kuruluşlardan biriyle sözleşme yapabilecek ve ÇED sürecini kaldığı yerden devam ettirebilecek.

Gerçeğe aykırı bilginin tespiti halinde belge iptal edilecek

Yeterlik belgesi alan kurum veya kuruluşlar, Bakanlıkça ya da gerekli hallerde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince denetlenecek. Bu haberli denetimlerde, imzaya yetkili sorumlunun ve istenilen personelin hazır bulundurulması, istenilen bilgi ve belgelerin ibrazı zorunlu olacak. Bilgi ve belgelerinin yanlış, yanıltıcı ya da gerçeğe aykırılığın tespiti halinde, yeterlilik belgesi iptal edilecek.

Yeterlik belgesi alan kurum veya kuruluşun, ceza puanının vize süresi içerisinde 100 puana ulaşması durumunda, belgesi 180 gün askıya alınacak, 200 puana ulaşması durumunda ise belgesi iptal edilecek. Bu durumumda şubelerin belgesi de iptal olacak. Belgesi iptal edilen ve askıya alınan kurum veya kuruluş, yeni iş ve işlemler gerçekleştiremeyecek ve iptal tarihinden itibaren 2 yıl süreyle bu belgeyi almak için başvuramayacak.

Yeterlik belgesi iptal edilen kurum veya kuruluşun hissedarlarından birisi, iptal tarihinden itibaren 2 yıl süreyle yeni ÇED yeterlik kurum veya kuruluşu başvurusunda bulunamayacak, mevcut veya yeni ÇED yeterlik kurum veya kuruluşunda hissedar olamayacak, tebliğe konu faaliyetleri yürütemeyecek.

Yeterlik belgesine sahip kurum veya kuruluşların, yeterlilik belgesi almamış şube, temsilcilik veya irtibat büroları üzerinden, söz konusu tebliğle ilgili faaliyetlerin yürütüldüğünün tespiti halinde belgesi iptal edilecek. Personel konusunda, gerekli şartları sağlamayan kurum veya kuruluşun belgesi, 180 gün askıya alınacak. Süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin belgesi iptal olacak.

Yeterlik belgesi alan, askıya alınan veya iptal edilen kurum veya kuruluşlar, Bakanlık internet sayfasında yayımlanacak.

Belge 4 yıl geçerli olacak

Yeterlik belgesi, verildiği tarihten itibaren 4 yıl geçerli olacak. Vize işlemleri için mevcut yeterlik belgesinin geçerlik süresinin bitiminden en az 30 gün önce Bakanlığa başvurulması gerekecek.

Vize başvurusunun, belgenin geçerlik süresinin son 30 günü içerisinde yapılması durumunda vize bedeli; başvuru belge bedelinin yüzde 50, geçerlik süresi bitiminden itibaren 60 gün içerisinde yapılması halinde ise yüzde 100 fazlasıyla alınacak.

Yeterlik belgesine sahip kurum veya kuruluşun unvan, adres değişikliği olması durumunda, kurumlarda resmi yazı, kuruluşlarda söz konusu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmış olduğuna dair belge ile 30 gün içerisinde Bakanlığa başvurması gerekecek.

Yeterlik belgesi; herhangi bir kurum veya kuruluşa, kişi ya da kişilere kiralanamayacak, devredilemeyecek, kullanımına izin verilmeyecek veya satılamayacak. Belgeye sahip kurum veya kuruluşlar, yeterlik belgesi almamış şube üzerinden, tebliğe konu faaliyetleri yürütemeyecek temsilcilik ve irtibat bürosu açamayacak.

Yeterlik belgesi alan kurum veya kuruluşların yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, Ceza Puan Tablosu'ndaki puanlar uygulanacak. Ceza puanı uygulaması, Çevre Kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen cezaların uygulanmasını engellemeyecek.

Yeterlik Belgesi almış kurum veya kuruluşların bugün itibarıyla bulunan ceza puanları aynı şekilde sisteme aktarılacak.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, yeterlik belgesi alarak faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlar, asgari yeterlik personeli şartını vize süresi sonuna kadar sağlamakla yükümlü olacak. Bugünden itibaren, vize bitim tarihine bir aydan az süresi kalan kurum veya kuruluşlara başvurmaları halinde, asgari personel şartlarını sağlayabilmeleri için ilave 60 gün verilecek.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, yeterlik belgesine sahip kurum veya kuruluşlarda çalışması iki yıl süreyle yasaklanan personeli müracaat etmeleri halinde yeniden değerlendirmeye tabi tutulacak.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap