16 °C

DASK'ta genel şartlar belirlendi

Doğal Afet Sigortası kapsamında değişikliğe gidildi.

DASK'ta  genel şartlar belirlendi

ANKARA - Zorunlu Deprem Sigortası'nın genel şartları belirlendi.

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının konuya ilişkin kararı Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabi olacak.

''Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar, mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar'' bu sigortanın kapsamı dışında kalacak.

Manevi tazminatlar kapsam dışı

Öte yandan şu durumlar ise sigorta teminatının dışında sayılacak:

Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar, her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri, ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar, manevi tazminat talepleri, deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar, belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.

Sigorta bedel tespiti

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan ''Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı''nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt veya yaklaşık yüzölçümünün çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınacak.

Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirlenen azami teminat tutarından çok olamayacak.

Sigorta bedeli, sigortalanan meskenin yeniden yapım maliyetini aşarsa, sigortanın bu bedeli aşan kısmı geçersiz olacak. Sigorta süresi içinde durumdan haberdar olan Kurum, sigorta bedelini indirir ve cari yıla ait fazla alınan primi sigorta ettirene gün esası üzerinden iade edecek.

Her bir hasarda, sigorta bedelinin yüzde 2'si oranında tenzili muafiyet uygulanacak. DASK hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumlu olacak. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönemde meydana gelen bütün hasarlar bir hasar sayılacak.

Hasar 15 gün içinde tespit edilecek

Sigorta ettiren ya da sigortalı, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç 15 işgünü içinde DASK'a veya Kurum nam ve hesabına sözleşmeyi yapan sigorta şirketine bildirimde bulunmak, DASK'ın isteği üzerine zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri, gecikmeksizin kuruma vermek, ve zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi, kuruma makul ve uygun bir süre içinde sağlamakla yükümlü olacak.

Sözleşme ile sigorta edilmiş binalarda meydana gelen zararın nedeni, niteliği ve miktarı DASK'ın veya yetkili kıldığı kimselerin belirlemelerine göre taraflar arasında yapılacak anlaşmayla tespit edilecek.

Öte yandan, sigorta primi her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olacak. Sigorta ettirenin bildirimleri, DASK adına sözleşmeye aracılık yapan sigorta şirketine yazılı olarak yapılacak.

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, sözleşmenin sona ermesinden itibaren iki yılda zaman aşımına uğrayacak.

Söz konusu genel şartlar 16 Mayıs 2011 tarihinde yürürlüğe girecek.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap