24 °C

DDK, Rekabet Kurumu için soruşturma istedi

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Rekabet Kurulu hakkında Başbakanlıkça inceleme, soruşturma yapılması ve yaptırılmasını kararlaştırdı.

DDK, Rekabet Kurumu için soruşturma istedi

 

ANKARA  - Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Rekabet Kurulu üyelerinden bazılarının görev ilişkisi içinde bulunduğu özel şirketlerce futbol müsabakası izletilmek üzere birden fazla defa yurt dışına bila bedel (ücretsiz) götürülerek ağırlandığı iddialarının doğru olduğu sonucuna vardı.

DDK, bu konuda Başbakanlıkça ceza hukuku, disiplin hukuku ve etik hukuku kapsamında inceleme, soruşturma yapılması ve yaptırılmasını kararlaştırdı.

Kurul, kanuna ve mevzuata aykırı yapıldığını belirlediği danışmanlık kadrosuna yapılan atamanın iptal edilmesi ve yapılan fazla ödemelerin tahsil edilerek bu konuyla ilgili sorumlulukların belirlenmesi amacıyla Başbakanlıkça inceleme, soruşturma yapılması ve yaptırılmasına karar verdi.

Devlet Denetleme Kurulunun, "Rekabet Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaaliyet ve İşlemlerinden Denetlenmesi"ne ilişkin raporu Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı.

DDK raporunda, kurum personelinin, ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olduğu, Rekabet Kurumu Konut Yönergesiyle Kurul üyeleri ve personele, devlet memurlarına tanınan imkanları aşan haklar sağlanmasının hukuki dayanağı bulunmadığına dikkat çekildi.

Söz konusu Yönerge'nin, Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği'ne aykırı hükümler içerdiği belirtilen raporda, bu itibarla, lojman tahsisi ve lojman giderleri ile ilgili uygulamaların gözden geçirilmesi gerektiği ayrıca söz konusu hususlarla ilgili sorumluluğun ve sorumluların belirlenmesi amacıyla Başbakanlıkça inceleme, soruşturma yapılması veya yaptırılması gerektiği tespit edildi.

DDK raporunda, kurum taşıt sayısının, tasarruf tedbirleri ile ilgili Başbakanlık Genelgesi ile belirlenen sayının üzerinde olduğu ve 2007/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne aykırı uygulamaların yapıldığının tespit edildiğine yer verilerek, bu nedenle Taşıt Kanunu ve Başbakanlık Genelgelerine aykırı bulunan hatalı uygulamaların düzeltilmesi gerektiği kaydedildi.

Bazı üyeler yurt dışında bedava futbol maçı izledi

DDK'nın raporunda, Rekabet Kurumu'nda yapılan inceleme sırasında kendilerine ulaşan bazı ihbar ve şikayet mektuplarının da incelendiği ve Kurul üyelerinden bazılarının, görev ilişkisi içinde bulunduğu özel şirketlerce futbol müsabakası izletilmek üzere birden fazla defa yurt dışına bila bedel (ücretsiz) götürüldüğü ve ağırlandığına dair iddiaların gerçek olduğu sonucuna varıldığı kaydedildi. Raporda, bu konuda Başbakanlıkça Ceza Hukuku, Disiplin Hukuku ve Etik Hukuku kapsamında inceleme, soruşturma yapılması, yaptırılması gerektiği sonucuna varıldı.

DDK, ayrıca Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı olarak yapıldığı belirlenen 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesi uyarınca Danışmalık kadrosuna yapılan atamanın iptal edilmesi ve yapılan fazla ödemelerin tahsil edilmesi gerektiği ve söz konusu hususla ilgili olarak sorumluluğun ve sorumluların belirlenebilmesi amacıyla Başbakanlıkça inceleme, soruşturma  yapılması, yaptırılması gerektiği kaydedildi.

Yemek ve konaklama masrafları usulsüz yapılmış

DDK, Kurul üyelerinden biri tarafından, birden fazla olmak üzere kamu görevlisi olmayan ve masrafları Kurum bütçesinden karşılanması mümkün olmayan üçüncü kişilere ait konaklama ve yemek masraflarının Kurum bütçesinden ödenmesine sebep olunduğu, söz konusu ödemelerin yapılabilmesini teminen bazı evrakların tahrif edildiği ve gerçek dışı beyanda bulunulduğuda tespit etti.

DDK, bu nedenle, kurum zararına yol açan söz konusu işlemlerle ilgili sorumluluğun ve sorumluların belirlenebilmesi amacıyla Başbakanlıkça inceleme,soruşturma yapılması, yaptırılması gerektiği sonucuna vardı.

2008 yılı yemek alım ihalesinin, eşik değeri aşmasına rağmen 4734 sayılı Kanun'un 21/f maddesine göre pazarlık usulü ile ihale edildiği DDK tarafından saptanırken, bu konudaki işlemlerle ilgili sorumluluğun ve sorumluların belirlenmesi amacıyla Başbakanlıkça inceleme, soruşturma yapılması, yaptırılması gerektiği karara bağlandı.

2008 Yılı Güvenlik Hizmeti Alım İhalesi ile ilgili yürütülen iş ve işlemlerde, personel için yatırılan sosyal güvenlik primlerinin gerçek ücret tutarları yerine asgari ücret üzerinden hesaplandığını tespit eden DDK, bu itibarla, çalışanlarının primlerinin fiilen ödeme yapılan miktara göre hesaplanıp yatırılmasının sağlanması ve geçmişe yönelik eksik yatırılan miktarlarla ilgili olarak da SGK Başkanlığına güvenlik firması hakkında ihbarda bulunulması gerektiğini sonucuna vardı.

Yabancı dil tazminatları

631 sayılı KHK ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarına aykırı olarak Kurum personeline yabancı dil tazminatı adı altında ödemeler yapıldığını tespit eden DDK, 15 Mart 2007-15 Mayıs 2009 tarihleri arasında Kurum personeline ödenen yabancı dil tazminatının toplam tutarının 670 bin 798 lira olduğunu, 631 sayılı KHK'nın 14. maddesinin verdiği yetkiye göre düzenlenen Bakanlar Kurulu Kararı'na aykırı olarak yapılan ödemelerin sona erdirilmesi ve yapılan fazla ödemelerin geri alınması gerektiğini bildirdi. DDK, ayrıca, ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarına aykırı olarak ödeme yapılması yönünde karar alan ve kurumu zarara uğratan Kurul üyelerinin sorumluluklarının tespiti amacıyla Başbakanlıkça inceleme, soruşturma yapılması, yaptırılması sonucuna vardı.

DDK, kurum personelinin ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olduğundan, kurum personelinin yurt dışı yüksek lisans eğitimine gönderilmesinde, 657 sayılı Kanun'un 80. maddesinin esas alınması ve bu çerçevede belirlenecek kontenjanlar dahilinde işlem tesis edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. DDK, ayrıca, söz konusu hususlarla ilgili farklı uygulamalara dair sorumluluğun ve sorumluların tespiti amacıyla Başbakanlıkça inceleme, soruşturma yapılması,yaptırılması gerektiği sonucuna vardı.

DDK, Rekabet Kurumu tarafından, sahip olunan özerklik statüsünün gereklerine uygun hareket edildiği ve özerlik statüsünün, kurumun faaliyet ve sorumluluk alanı ile ilgili hususların düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik asli işlevlerinin yerine getirilmesinde önemli katkılar sağladığını da tespit ederken hazırladığı raporda, görüşlere yer verdi:

"Söz konusu nihai tespit ve değerlendirme, Rekabet Kurumu'nun bünyesinde herhangi bir problemin var olmadığı ya da Kurumun kendisinden beklenen fonksiyonları tam olarak yerine getirmekte olduğu anlamına gelmemektedir. Zira, yukarıda özetlenen kurumsal yapı ve mevzuat ile ilgili olarak tespit edilen hususlar, Kurumun etkinliği ve verimliliğini azaltmaktadır. Ayrıca,Kurul toplantılarının üyelerin tamamının iştiraki ile yapılmasında yaşanan sorunlar ile özerklik statüsünün gereklerine uygun olmayan bazı davranışların da Kurumun etkinliği ve verimliliğini etkileyen unsurlar olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, idari ve mali özerklik uygulamasının, mali karar ve işlemlerde yolsuzluk veya kamu zararına yönelik belirgin davranışlara yol açmadığı, ancak, söz konusu işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi konusunda yukarıda özetlenen bazı hususlarda Kurumca gerekli dikkat ve özenin yeterince gösterilmediği ve zaman zaman hesap verilebilirlik ilkesine uygun davranışlar göstermekten uzaklaşıldığı anlaşılmıştır."

DDK raporunda, nitekim, söz konusu hususlarla ilgili olarak kurum zararına yol açan çeşitli hatalı uygulamaların belirlendiği ve sorumlular hakkında inceleme, soruşturma yapılması istenildiğine dikkat çekilerek, bu itibarla, Rekabet Kurumu'nun genel olarak olumlu bulunan etkinlik ve verimliliğinin geliştirilmesi/artırılmasının sağlanması ve özellikle, mali karar ve işlemlerde görülen hatalı uygulamaların önlenmesi/giderilmesi ile etik ilkelerine uygun davranışlar gösterilmesinin sağlanması amacıyla, raporun Dördüncü Bölümünde ayrıntılı olarak yer verilen ve yukarıda özetlenen -Kurumun faaliyet ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun ve faaliyet ve sorumluluk alanının pekiştirilmesine y

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap