7 °C

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

Kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için elektrik üretimi yapan kişilerin lisans alma zorunluluğu yok

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

 

 

 

ANKARA  -5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Yapılan değişiklikler, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine yansıtıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesindeki "dağıtım tesisi, kontrol anlaşması, kojenerasyon, özel direkt hat, tedarikçi, uluslararası enterkonneksiyon şartı, yan hizmetler, yan hizmetler yönetmeliği, mikro kojenerasyon tesisi" tanımları yeniden düzenlendi.

Buna göre, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik enerjisi üretimi yapan ve iletim veya dağıtım şebekesiyle bağlantı tesis etmeden çalışan tesis veya ekipmana sahip gerçek veya tüzel kişilerin lisans alma yükümlülüğü bulunmayacak.

İlgili mevzuatta belirlenen değerin üzerinde verimliliği bulunan kojenerasyon, mikrokojenerasyon ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami 500 kilowatt (kW) olan üretim tesislerinin lisanssız faaliyette bulunmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

Enerji gücünde kısıtlama var

Herhangi bir gerçek kişinin ya da özel sektör tüzel kişisinin kontrol ettiği üretim şirketleri aracılığıyla sahip olacağı toplam elektrik enerjisi kurulu gücü, bir önceki yıla ait TEİAŞ tarafından yayımlanmış Türkiye toplam elektrik enerjisi kurulu gücünün yüzde 20'sini geçemeyecek.

Herhangi bir gerçek kişinin ya da özel sektör kişisinin kontrol ettiği toptan satış şirketleri aracılığıyla toptan satışını yapabilecekleri elektrik enerjisi miktarı, piyasada bir önceki yılda tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarının yüzde 10'unu geçmeyecek.

TEİAŞ, uluslararası enterkonneksiyon hatlarının ulusal sınırlar dışında kalan kısmının tesisi ve işletilmesini yapabilecek ve/veya bu amaçla uluslararası şirket kurabilecek ve/veya kurulmuş uluslararası şirkete ortak olabilecek ve bölgesel piyasaların işletilmesine ilişkin organizasyonlara katılabilecek.

Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezi için yapılmış veya yapılacak olan lisans başvuruları kapsamında, lisans almak için gerekli koşulları sağlayan birden fazla başvurunun bulunması halinde, başvurular arasında sisteme bağlanacak olan başvuru, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından hazırlanan ve EPDK tarafından onaylanan yönetmelik çerçevesinde belirlenecek.

Lisans iptal şartları

Üretim tesisi yatırımını ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen süreler içerisinde gerçekleştiremeyen tüzel kişilerin ilgili lisansı iptal edilecek.

Söz konusu tüzel kişilikte yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmış olan veya halen görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ortak olduğu tüzel kişiler, lisans iptalini takip eden 3 yıl süreyle lisans başvurusunda bulunamayacak.

Bu süre zarfında, lisansı iptal edilen tüzel kişi ile bu tüzel kişilikte yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmış olan veya halen görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve üyeleri lisans başvurusu yapan tüzel kişilikler de doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamayacak.

Dağıtım lisans sahiplerinin yükümlülükleri

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler perakende satış lisansı alarak bölgelerindeki serbest olmayan tüketicilerin elektrik enerjisi ve talebini karşılamakla yükümlü olacaklar.

Her yıl Aralık ayı sonuna kadar, gelecek 5 yıl için, tahmin edilen elektrik enerjisi puant güç taleplerini, ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi miktarını, bu miktarın temini için yapılan sözleşmeler ve ilave enerji/kapasite ihtiyaçlarını EPDK'ya bildirecekler.

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, dağıtım bölgelerinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde otoyollar hariç, kamunun genel kullanımına yönelik cadde ve sokak aydınlatmasından ve bunlara ait gerekli ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesinden sorumlu olacaklar.

Her yıl gelecek 5 yılı kapsayacak şekilde, Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Üretim Gelişim Planına göre gerçekleşmeler ile kısa ve orta dönem arz-talep dengesi belirlenerek Enerji Bakanlığına sunulacak.

Otoprodüktör lisansı kapsamındaki faliyetler

Bir otoprodüktör ya da otoprodüktör grubu, bir takvim yılı içerisinde lisansına derç edilen yıllık ortalama elektrik enerjisi üretim miktarının yüzde 20'sini piyasada satabilecek. Arz güvenliği açısından ihtiyaç duyulacak hallere münhasır olmak üzere, EPDK, Enerji Bakanlığının talebi doğrultusunda, bu oranı artırabilecek.

Yönetmeliğe konulan 34 numaralı geçici maddeye göre, otoprodüktör gruplarına, 26 Temmuz 2008 tarihi itibariyle lisansları kapsamında elektrik enerjisi tedarik ettikleri tüketim tesisleri ve/veya ortakları ve/veya serbest tüketicilerin mevcut bağlantıları korunarak 30 Haziran 2009 tarihine kadar lisans alma bedeli alınmaksızın üretim lisansı verilecek.

31 Aralık 2015 tarihine kadar, üretim tesislerinin sisteme bağlantısı için yeni iletim tesisi yapılmasının gerekli olduğu hallerde; bu tesislerin yapımı için TEİAŞ'ın yeterli finansmanının mevcut olmaması durumunda, söz konusu yatırımlar, bu tesise bağlantı talebinde bulunan tüzel kişi veya kişilerce müştereken yapılabilecek veya finanse edilebilecek.

Yatırım yatırımın tutarı ilgili tüzel kişi veya kişiler ile TEİAŞ arasında yapılacak tesis sözleşmesi ile Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmaları çerçevesinde geri ödenecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.