Esnek çalışma genelgesi Resmi Gazete'de (26 Ağustos 2020, 31225)

26 Ağustos 2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Esnek çalışma genelgesi Resmi Gazete'de yer alırken, kamu kurum ve kuruluşlarına esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği ifade edildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Resmi Gazete'de yayımlanan esnek çalışma genelgesi dikkat çekti. 26 Ağustos 2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan esnek çalışma genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği ifade edildi.

Esnek çalışma genelgesinin detayları belli oldu

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2020/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi adlı genelgede uygulamanın detayları açıklandı:

COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla;

Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir.

Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu yetki devredilebilir.

Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılır.

Bu genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar.

Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir.

Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır.

İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadır.

Resmi Gazete'de bugün

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Altınbaş Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi İhale Yönetmeliği

GENELGE

–– COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2020/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– 2020 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2020 Yılı Temmuz Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2020 Yılı Temmuz Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-60.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-60.1.a)

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/08/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/103] Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Etiketler