İçişleri Bakanlığı'na yurt dışında teşkilat kurma yetkisi verildi

İçişleri Bakanlığına "merkez, taşra"nın dışında, yurt dışında da teşkilat kurma yetkisi verildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 676 Sayılı KHK ile İçişleri Bakanlığına "merkez, taşra"nın dışında, yurt dışında da teşkilat kurma yetkisi verildi. Bakanlığın yurtdışı birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

676 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KHK'nın "Güvenlik ile ilgili düzenlemeler" başlıklı bölümünde 8. maddede 18 Mart 1924 tarihli 442 sayılı Köy Kanunu'nun bazı maddelerinde yer alan korucularla ilgili "Geçici köy" ibarelerinin "Güvenlik" şeklinde, "Gönüllü korucu" ibaresi "Gönüllü güvenlik korucusu" şeklinde, "Gönüllü korucular" ibaresi "Gönüllü güvenlik korucuları" şeklinde değiştirildi. Böylece "Geçici köy korucuları" artık "Güvenlik korucuları" olarak anılacak.

Köy Kanunu'na "Diğer mevzuatta geçen "geçici köy korucusu" ibarelerinden "Güvenlik korucusu"; "gönüllü köy korucusu" ibarelerinden "Gönüllü güvenlik korucusu" anlaşılır." şeklindeki madde eklendi.

KHK'da Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da yapılan düzenleme ile silahlar için verilen taşıma ve bulundurma ruhsatlarının veriliş sebeplerinin ortadan kalkması ve ruhsatını yeniletmeyenler için "bir daha silah ruhsatı verilmez" hükmü kaldırıldı. Böylece gerekli şartları haiz olan kişilere 3 bin TL idari para cezası ödemeleri kaydıyla tekrar ruhsat verilebilecek.

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'na şu bentler eklendi:

"Akademi dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ücretlerine ilişkin esaslar merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilir."

"Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından akademide yetiştirilemeyen veya az yetiştirilen sınıf ve branşlara yönelik olarak diğer yükseköğretim kurumlarıyla protokoller yapılarak öğrenci yetiştirilebilir, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenci okutulabilir. Ayrıca, özel ihtisas gerektiren alanlar için eğitim süreci içerisinde ilgili yükseköğretim kurumları ile protokoller yapılarak eğitim alınabilir. Bu öğrenciler, özlük ve sosyal hakları ile mecburi hizmet süreleri bakımından Akademide öğrenim gören öğrencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir."

Araç plakalarıyla ilgili yeni düzenleme

Karayolları Trafik Kanunu'nun 23'üncü maddesinde araç plakaları ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, araç tescil belgesi ve tescil plakasının, araç üzerinde uygun durumda bulundurulması zorunlu oldu. Araç tescil belgesini araçta bulundurmayan veya tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takan sürücülere 92 TL idari para cezası verilecek. Araç bilgileri doğrulanıncaya ve plaka uygun yere takılıncaya kadar araç trafikten men edilecek.

Trafik yönetmeliğinde belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan ya da farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan araç sahibine 412 TL idari para cezası verilecek. Plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre tanınacak. Bu süre sonunda tescil plakalarını uygun duruma getirmeyenler hakkında 844 TL idari para cezası verilecek ve tescil plakası uygun duruma getirilinceye kadar araç trafikten men edilecek.

Tescilli aracı plakasız kullanan sürücüye bin 698 TL idari para cezası verilecek ve tescil plakası takılıncaya kadar araç trafikten men edilecek. Başka bir araca tescilli veya sahte plakayı takan veya kullananlara 5 bin TL idari para cezası kesilecek ve araç trafikten men edilecek.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 131'inci maddesine "Basılı kağıtlar ve tescil plakalarının yetkilendirilenler dışında basımını veya dağıtımını yapanlara 10 bin TL idari para cezası verilir. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanununun 204'üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılır." şeklinde fıkra eklendi.

İçişleri Bakanlığına yurt dışı teşkilat kurma yetkisi

İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3. maddesinde yer alan "merkez ve taşra" ibaresi "merkez, taşra ve yurt dışı" şeklinde değiştirildi. Böylece İçişleri Bakanlığına yurt dışında teşkilat kurma yetkisi verildi ve bu maddeye şu cümleler eklendi:

"İçişleri Bakanlığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. İçişleri Bakanlığının yurt dışı birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

Pasaport işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde

İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri" hakkındaki 10'uncu maddesine şu bent eklendi:

"Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler ve sürücü belgelerinde yer alacak bilgiler ile biyometrik verinin türü, niteliği ve alınma yaşını tespit etmek, bu belgelerin tasarımı, temini, basımı, dağıtımı, teslimi ile üretim ve kişiselleştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek ve bunlara dair usul ve esasları belirlemek."

İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a şu geçici madde eklendi:

"Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, bir yıl içerisinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilir. Bu sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerine ilişkin görev ve hizmetler daha önce bu görev ve hizmetleri yapmakta olan birimler veya personel tarafından yürütülmeye devam olunur."

Öte yandan İçişleri Bakanlığının yurt dışı kadrosuna 100 müşavir, Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatına da 2 genel müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

Özel harekat birimlerinde istihdam için KPSS şartı aranmayacak
Emniyet Teşkilat Kanununun ek 24'üncü maddesinin üçüncü fıkrası şöyle değiştirildi:

"Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, 28 yaşından gün almamış olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunları, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir. Bu fıkra kapsamında alınacak olanların eğitim süresi ve eğitim şekline ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir."

Bu konularda ilginizi çekebilir